Laag-Soeren, Samen op weg naar een Top Dorp
04/12/2010

Wat is een topdorp, zult u zich afvragen? Een topdorp is volgens het CPB: leefbaar en sociaal vitaal. Een dorp waar het goed toeven is, vooral in de beleving van de inwoners. Wie wil dat niet zeggen over zijn eigen dorp? Hoe verdien je nou dat predicaat topdorp? Er zijn drie belangrijke voorwaarden: 1. De kwaliteit van wonen 2. De ontmoetingsfunctie (ruimte) 3. Het sociaal kapitaal (bewoners en hun netwerk) Als de bewoners hieraan bijdragen, deelnemen, verantwoordelijkheid nemen en vernieuwend denken dan geeft dit het dorp sociale vitaliteit. De mensen in het dorp moeten zelf aan de slag en zij moeten inhoud geven aan het begrip leefbaarheid. Hoe kun je dat realiseren? Dat kan onder andere door er voor te zorgen dat: - er bereikbare en beschikbare voorzieningen zijn - er voldoende werkgelegenheid is en - er een goede leefomgeving is. Verder kunnen we denken aan een dorp met veel natuur er in en er omheen; een dorp waar betrokken en enthousiaste mensen wonen, die trots zijn op hun gemeenschap en die er ook verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Voor Laag-Soeren is de basis eigenlijk al veelbelovend. We zien dit terug in: - een goede bereikbaarheid via Kanaalweg, Badhuislaan en Harderwijkerweg - een verkeerscommissie Laag Soeren om bereikbaarheid te combineren met leefbaarheid - een voortvarende aanpak van een veilige Harderwijkerweg inclusief het nieuwe ontmoetingsplein en de straatboulevard, wat een goede aanzet is voor een centrale (ver)bindingsplek welke tevens de verkeersveiligheid ten goede komt - een deelname aan het overleg m.b.t. de Corridor Apeldoorn Dieren om die veilige Harderwijkerweg te realiseren en daarnaast de ontsluiting via de A50, de N348 en de A12 te behouden en te optimaliseren - een dorp met veel natuur waarvoor een commissie nodig is om deze natuur te behouden en te promoten, bijvoorbeeld de commissie beken en sprengen, maar wellicht ook andere projecten - een rijke traditie aan evenementen vanuit het verleden zoals het paasvuur en de kermis - een actief verenigingsleven zoals voetbal, muziek en de school met voldoende leden wat te realiseren valt door groei en het stabiliseren van de vergrijzing door bijvoorbeeld nieuwbouw te stimuleren zoals in de commissie Nimmerdor - een grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving - een muziektent met daarnaast speelvoorzieningen waar men elkaar kan ontmoeten - een kultuurhus, ’t Sprengenhus, als een multifunctionele ontmoetingsplek voor een ieder welk is gerealiseerd en wordt behouden door de inzet van de bewoners - een optimale inzet van subsidiegelden ten behoeve van de plaatselijke verenigingen - een goede basis voor samenwerking van de verenigingen en stichtingen in het dorp. De overheid (rijk, provincie en gemeente) faciliteerde vele -mede door Soerens Belang- aangekaarte zaken, maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen gaan leunen en kijken wat er verder allemaal gaat gebeuren. Nee, we moeten ook zelf aan de slag. Een voorbeeld hiervan is het begrip leefbaarheid op het platte land meer inhoud geven. Samen nadenken over welke stappen we nog kunnen maken om het nog beter te maken dan het is en daarover met elkaar te communiceren. Begrip voor elkaars standpunten hebben en een breed draagvlak creëren voor de vernieuwingen/aanpassingen die we nog willen realiseren. Heel belangrijk: Communicatie en draagvlak. Dat praat ook makkelijk met de overheid omdat je je dan gesteund voelt door het dorp. De overheid kan ons de randvoorwaarden verschaffen, maar de mensen maken de leefbaarheid. Wij willen daar aan werken, maar daar hebben we jullie steun en inzet hard bij nodig. Bestuurlijk hebben we daarom voor een nieuwe aanpak gekozen, waarbij het bestuur de grote lijnen uitzet en controleert terwijl de diverse commissies voor de realisering en uitvoering zorgen. De bezetting van de diverse commissies baart ons nog enige zorg. Dat kan beter en dat gaat ook beter. Er zijn vele ontwikkelingen gaande en daarop moeten we met z’n allen proberen te anticiperen. We denken hierbij aan: - Een alternatief voor de Rondweg (zoals gemeld de corridor Apeldoorn-Dieren) - Een veilige Harderwijkerweg (inclusief controles door politie) - Het plan Nimmerdor (woonkwaliteit) - Een dorps- of structuurvisie (leefbaarheid) - Huidige en toekomstige subsidiestromen - Samenwerking met de verschillende zusterverenigingen in en buiten ons dorp - Een positief toekomstbeeld, maar alert voor krimp - Nadenken over de sterke polarisatie tussen stad en platteland (het menselijk en sociaal kapitaal verdwijnt); maar ook over: o hoe staan we er over 20 jaar voor? o hoe vormen de huishoudens zich? o blijft het kerngezin? o oog hebben voor steeds meer alleenstaanden Over een paar jaar zal de gemeente samen met ons een nieuwe dorps- of structuurvisie voor Laag Soeren gaan schrijven; die visie moet aan alle wettelijke normen voldoen en die visie moet politiek haalbaar zijn. We kunnen die tussenliggende jaren lijdzaam afwachten en stil blijven zitten, maar ons lijkt het een goede zaak om op voorhand al over deze materie na te denken en nu al te inventariseren wat we hebben en wat we nog willen realiseren voor en in ons dorp. We kunnen daarbij terug grijpen op het oude dorpsplan van Soerens Belang en deze actualiseren met de huidige en toekomstige wensen, waarbij wij gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van de Vereniging voor Kleine Kernen. Op deze wijze willen we over pakweg 2 jaar een goed onderbouwd stuk hebben liggen waarmee wij de gemeente snel en adequaat kunnen bedienen met onze wensen zodat het dorp Laag Soeren maximaal rendement uit de nieuwe dorps-/structuurvisie kan halen. De overheid gaat bezuinigen en zal ons vragen waar en op welke wijze dat zal moeten gebeuren en welke gevolgen dit zal hebben op onze ideeën en wensen voor ons dorp. Daarom namen we deel aan het symposium op het gemeentehuis (afgelopen zaterdag). We willen met u op verschillende manieren naar ons dorp kijken, waarbij we de ogen niet moeten sluiten voor de verschillende referentiekaders als het gaat om toekomstige ontwikkelingen. Wij als bestuurders willen naast het traditionele dorp ook oog hebben voor vernieuwende elementen en nieuwkomers vragen om ons te helpen bij het ontwikkelen van die nieuwe elementen. Ons toekomstperspectief is dan ook: Samen op weg naar een Topdorp We rekenen daarbij op uw steun; graag in de vorm van deelname in een commissie bijvoorbeeld die over een Topdorp. U kunt zich hiervoor nu bij ons opgeven. Laag-Soeren, 15 november 2010.