Uitnodiging ALV Soerens Belang
31/03/2018

                    Het bestuur van de vereniging Soeren’s Belang nodigt haar leden uit voor de

                                                     Algemene Ledenvergadering

                                                                             op

                                            maandag 9 APRIL 2018 om 19.30 uur

                                                 in ‘t Sprengenhus te Laag-Soeren

                                                        Inloop vanaf 19.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen ALV d.d. 10 april 2017

3. Algemeen jaarverslag 2017

4. Bestuurlijke mededelingen 

 PAUZE                                                                                                                                                             

5, Financieel jaarverslag 2017 en de contributie en begroting 2018: 
    5,1    verslag kascommissie Ton Eikelboom en Petra Arentsen.
    5,2    vaststellen financieel verslag 2017;     
    5,3    benoemen nieuwe kascommissie: aftredend Petra Arentsen;       
    5,4    vaststellen contributie 2018;         
    5.5    vaststellen begroting 2018.

6. Verkiezing secretaris
    Voorzitter: Mart van Tol, secretaris a.i. Ilona Ozinga, penningmeester Bernard van Eijbergen.
    Reeds afgetreden Ilona Ozinga. 

   Voorstel van het bestuur is om Egbert Timmer te benoemen tot secretaris.
   Er wordt schriftelijk gestemd.

7. Actuele stand van zaken van diverse commissies

8. Rondvraag

9. Het bestuur streeft naar sluiting van de vergadering om 22.00 uur

Documenten
Documenten voor deze ALV , met uitzondering van het financieel jaarverslag, zijn te vinden op de website www.soerensbelang.nl
Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Mart van Tol, T 0313 842177 of mailen naar info@soerensbelang.nl voor een papieren versie.
Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl

Lid worden?
Op de hoogte blijven van wat er zoal speelt in Laag-Soeren en uw mening delen?
Lid worden is mogelijk voor aanvang van de ALV of via www.soerensbelang.nl..

Actualisering n.a.w. gegevens
Zijn er wijzigingen in uw adres, telefoon of e-mailadres gegevens? Graag dit doorgeven aan de secretaris van Soeren’s Belang via info@soerensbelang.nl of anderszins.

Graag tot 9 april a.s. in het ’t Sprengenhus.

Met vriendelijke groet,

Mart van Tol
Bernard van Eijbergen