VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING VAN SOERENS BELANG VAN 21 NOVEMBER 2016
24/11/2017

Aanwezige Soerenaren: 29 Soerenaren
Afmeldingen: geen  

 1. Opening en verslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2015
  De voorzitter Mart van Tol opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2015 wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen.
 2. Wethouder Nicole Olland praat ons bij
  De vergrijzing  in de gemeente Rheden is in Laag Soeren het hoogste en zorgt voor een  beperkte woningdoorstroming. Daarbij komt dat er in Laag-Soeren weinig seniorenwoningen beschikbaar zijn.  De rol van de gemeente in dezen is echter beperkt omdat door de gemeente geen woningen worden gebouwd. Een tweede pijnpunt in Laag-Soeren is het vrachtverkeerdoor het dorp. Ook dit punt staat bij de gemeente op de kaart.
  De nieuwbouw in Hof van Soeren zal zorgen voor verjonging en biedt nieuwe kansen voor het voortbestaan van de school.
  De samenwerking met onder anderen de toeristische partners van de gemeente heeft geleid tot het Masterplan Recreatie & Toerisme Veluwezoom dat in september 2016 is vastgesteld in de gemeenteraad. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt.   
  De Structuurvisie voor Laag-Soeren, ontwikkeld met veel inbreng vanuit het dorp,  is opgenomen in de Structuurvisie “Kleine Kernen” die in september 2016 is vastgesteld in de gemeenteraad.
  Na een vraag uit de zaal bevestigt Nicole Olland dat de leegstaande schoollokalen in ’t Sprengenhus kunnen worden gehuurd tegen gereduceerd tarief.
 3. Info van onze wijkagent Loes Ruitenbeek  
  Loes Ruitenbeek is sinds juli 2016 de wijkagent voor Dieren en Laag-Soeren. Het algemene servicenummer van de politie 0900-8844 is bedoeld voor niet spoedeisende vragen. In spoedgevallen altijd het alarmnummer 112 bellen. Aangifte doen kan in Dieren op maandag- en woensdagmiddag, of digitaal. : altijd zorgen dat een woning er bewoond uitziet, zo nodig een alarmsysteem aanleggen, eventueel na een preventieadvies op maat van de politie. Ook in Laag-Soeren is inmiddels door vrijwilligers in overleg met de politie een opgezet.
 4. Nieuws van het bestuur    
  Mart maakt er melding van dat in het gebruikersoverleg van ’t Sprengenhus aan de orde is geweest dat Henk Bosman gaat zorgen voor reconstructie van de site www.laag-soeren.nl,  waarbij ook de sites van Soerens Belang en Laag-Soeren zullen worden samengevoegd.  
  Mart doet een hernieuwde oproep aan kandidaten om zich te melden voor de functie van secretaris van Soerens Belang die sinds april van dit jaar vacant is.
 5. Nieuws van commissies van Soerens Belang  
  Henk Bosman van de Verkeerscommissie geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Soeren.
 6. Initiatieven uit het dorp  
  Krien Gruyt is de mogelijkheden aan het onderzoeken om in Laag-Soeren gezamenlijk  zonnepanelen in te kopen en te installeren en doet een oproep aan Soerenaren die samen met hem ook tijd in dit project willen steken.
  Sjouck Bakker lanceert het idee om als dorp de nieuwe bewoners van Hof van Soeren welkom te heten en geeft aan mee te zullen helpen bij de voorbereiding en uitvoering.   
 7. Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2016  
  Er zijn 3 genomineerden waar de aanwezigen op stemmen: Mieke Blanksma, Mini Jansen en De Soos. Mini Jansen krijgt de meeste stemmen en wordt de  Soerense Vrijwilliger 2016. Het bestuur zal haar aanmelden voor de verkiezing van de Rhedense Vrijwilliger.
 8. Rondvraag  
  Hans de Beurs vraagt aandacht voor de leegstand in ’t Sprengenhus en de gevolgen daarvan in de toekomst. 
 9. Sluiting  
  De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Notulist: Ilona Ozinga, secretaris van Soerens Belang