BIJLAGE 2
15/11/2016

Vier opties en hun consequenties, opgesteld door het bestuur van Soerns Belang en besproken tijdens de bijeenkomst met commissies/werkgroepen op 17 november 2015

1) Belangenbehartiger pur sang - AFGELOPEN 8 JAAR NIET HAALBAAR GEBLEKEN

Bestuur: veel actieve bestuursleden nodig, minimaal 9 zoals in de statuten vermeld. Het dagelijks bestuur  en de overige bestuursleden zijn volledig op de hoogte van alle voor Laag-Soeren relevante ontwikkelingen op alle domeinen van de gemeente Rheden (en Brummen), provincie Gelderland, Rijksoverheid en Stadsregio KAN, het beleid en de activiteiten van de Vereniging Kleine Kernen, het Waterschap, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, zorg- en welzijnsorganisaties, scholengroep Veluwezoom, culturele organisaties, woningbouwcorporaties Sprengenland en Vivare, etc. …. Zij verdelen de taken en stellen met elkaar prioriteiten en verwerven/beschikken over de benodigde deskundigheid.

Activiteiten: er is de mogelijkheid om de organisatie en uitvoer van activiteiten te ondersteunen en desgewenst nieuwe activiteiten te initiëren.

Financiën: het bestuur moet proberen nieuwe geldbronnen aan te boren (fondsen, subsidies, sponsors).

Leefbaarheid: grote kans op het voortbestaan van traditionele activiteiten. Contacten met gemeente, provincie en koepelorganisaties zijn makkelijker te managen. Het signaleren en oppakken van  problemen in de leef-en woonomgeving kan relatief vlot. De belangenbehartiging wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Risico's: de verwachtingen zijn erg hoog terwijl een groot bestuur en grootschalige aanpak niet automatisch tot succes leiden.

2) Opheffen - HAALBAAR

Bestuur: geen terugkerend gedoe meer om bestuursleden te vinden en er is geen sprake meer van een schijnbestuur dat slechts op de winkel past.

Activiteiten: het voortbestaan, de organisatie en uitvoering  van de activiteiten ligt bij de commissies.

Financiën: activiteiten die nu onder Soerens Belang vallen moeten een andere juridische paraplu vinden of stoppen.

Leefbaarheid:  leefbaarheid in met betrekking tot de leef- en woonomgeving, de   belangenbeharting en de contacten met gemeentes, provincie, Rijksoverheid enz. ligt bij de individuele Soerenaar.

Risico's: Weg = weg, een doorstart zal lastig zijn.

3) Juridisch vehikel - HAALBAAR

Bestuur: 3 bestuursleden nodig, voorzitter, secretaris, penningmeester.

Activiteiten: organisatie en uitvoer van de bestaande activiteiten ligt uitsluitend bij commissies/werkgroepen, het bestuur vraagt op verzoek subsidies en vergunningen aan; het bestuur initieert en ondersteunt de organisatie en uitvoer van activiteiten NIET.
Nieuwe initiatieven van de bewoners/leden kunnen onder voorwaarden onder de juridische paraplu plaatsvinden. Als er concrete vragen komen van bijvoorbeeld de gemeente om ergens over mee te denken gaat het bestuur op zoek naar belangstellenden; indien die er niet zijn gaat het over.

Financiën: de financiering van activiteiten, bijvoorbeel door het aanvragen van subsidie, is veilig gesteld.

Leefbaarheid: de voortgang van traditionele activiteiten is min of meer gewaarborgd. De leefbaarheid in brede zin met betrekking tot de leef- en woonomgeving, de   belangenbeharting, de contacten met de gemeente, provincie, Rijksoverheid enz. ligt bij de individuele Soerenaren. De gemeente, provincie enz. is immers tegenwoordig laagdrempelig, problemen kunnen direct door individuele Soerenaren of bijvoorbeeld actiegroepen worden aangekaart , bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen voelt de burger zich steds meer betrokken en wordt hij er ook bijbetrokken.  

Risico's: problemen worden te laat gesignaleerd, sommige commissies, zoals de verkeerscommissie zouden misschien stoppen omdat zij niet meer ervaren namens Laag-Soeren te spreken.

4) Programmaraad - NAAR VERWACHTING MOEILIJK HAALBAAR

Bestuur: de grootte van het bestuur is afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen en initiatieven. Per saldo zullen er in Laag-Soeren minder bestuursleden nodig zijn.

Activiteiten: een gezamenlijke programmaraad zorgt voor goed op elkaar afgestemde activiteiten, het aanbod van activiteiten kan op die manier geoptimaliseerd worden. De organisatie en uitvoering van de activiteiten ligt bij een gezamenlijke vrijwilligerspool.

Financiën: de consequentie zou kunnen zijn dat op termijn een pot geld onderling verdeeld moet worden. Of dit wel of niet daadwerkelijk zou lukken is op dit moment niet duidelijk .

Leefbaarheid: voortgang van traditionele activiteiten lijkt gewaarborgd. Daarnaast kan het leiden tot grotere betrokkenheid bij elkaars activiteiten of tot het meer focussen op vooral eigenbelang.

Risico's: stichtingen/verenigingen/commissies/werkgroepen willen/kunnen niet altijd verder kijken dan naar hun eigen belang.