STRUCTUURVISIE KLEINE KERNEN
07/09/2016

Vanaf 28 april tot en met 8 juni 2016 heeft de ontwerpstructuurvisie Kleine Kernen ter inzage gelegen. Hierop zijn 9 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden zowel betrekking op De Steeg, Spankeren als Laag Soeren. Het college van B&W heeft op 22 juli jl. een besluit genomen over een voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling van de structuurvisie. Hierbij hebben zij overwogen om naar aanleiding van twee zienswijzen een aanpassing te doen op de onderdelen die betrekking hebben op de dorpen De Steeg en Laag Soeren. Het betreft twee tekstuele wijzigingen. Verder zijn een paar kleine tekstuele en grafische (kaartjes) aanpassingen gedaan. Deze hebben geen invloed op de strekking van de inhoud zoals die in het ontwerp van de structuurvisie zat.

De verwachting is dat de gemeenteraad het raadsvoorstel zal behandelen op de informatieavond van 20 september 2016. Tijdens deze informatieavond vindt een eerste bespreking plaats, waarbij raadsleden verdiepende vragen aan ons college kunnen stellen. Er vindt op deze avond nog geen besluitvorming plaats. Dit staat gepland voor 27 september 2016. Deze data zijn echter nog onder voorbehoud. De definitieve agenda en bijbehorende stukken zijn vanaf begin september te vinden via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Zowel de informatieavond op 20 september als de raadvergadering op 27 september zijn openbaar.
Op de informatieavond is er ook de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken doe je meestal als je de gemeenteraad wat wilt meegeven en kan verschillende redenen hebben. Sommige mensen spreken in omdat ze het ergens niet mee eens zijn en anderen doen dat weer omdat ze iets goed vonden of omdat ze graag willen dat de gemeenteraad positief besluit. Mocht je willen inspreken (maximaal 5 minuten spreektijd) of nadere informatie over deze vergadering willen, dan kun je contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer (026) 49 76 266 of (026) 49 76 241. Je kunt een vraag of aanmelding om in te spreken onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer ook e-mailen aan griffie@rheden.nl.

De complete tekst van het Raadsvoorstel Kleine Kernen en de Zienswijzennota Kleine Kernen kunt u per mail aanvragen bij Soerens Belang (info@soerensbelang.nl).