ACTUALISATIE BESTEMMINGSPLAN LAAG-SOEREN
13/04/2016

Het huidige bestemmingsplan voor het dorp Laag-Soeren is uit 2007. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is het wettelijk verplicht om de 10 jaar het bestemmingsplan te actualiseren. In een bestemmingsplan worden alle gebruiks- en bouwmogelijkheden van een bepaald gebied vastgelegd. Een bestemmingsplan bestaat uit een digitale verbeelding (plankaart) die samen met de regels weergeeft wat er juridisch gezien mogelijk is. Sinds 2010 zijn bestemmingsplannen geheel digitaal.

In het actualisatieplan zijn de huidige mogelijkheden van alle percelen het uitgangspunt en deze worden omgezet, aan de hand van de huidige wet- en regelgeving naar een nieuw digitaal bestemmingsplan. Het actualisatieplan heeft betrekking op het dorp Laag-Soeren, uitgezonderd het plangebied Laag-Soeren Oost (Nimmer Dor / Hof van Soeren).

Door de omzetting naar een digitale versie; gewijzigde wet- en regelgeving; inventarisaties van de bestaande situatie; ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar ontstaat er een geactualiseerd bestemmingsplan.

Voor de meeste percelen betekent dit niet direct dat er in het nieuwe bestemmingsplan allerlei veranderingen zijn in bouw- en/of gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Voor sommige percelen kan het echter wel een beperking van mogelijkheden geven of juist een verruiming.

Omdat eventuele gevolgen van veranderingen erg individueel kunnen zijn, raden we inwoners altijd aan tijdens de ter inzage legging van het bestemmingsplan even het plan via de website (www.ruimtelijkeplannen.nl)  te bekijken en/of op de inloopavond even langs te komen.   

Een herziening van een bestemmingsplan kent verschillende fase. Ten eerste zal het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor inspraak. In deze fase zal er een inloopavond worden georganiseerd en kunt u een reactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens worden deze reacties verwerkt en volgt na de zomer van 2016 de fase waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In deze fase is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden beantwoord en samen met het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Zij stellen het bestemmingsplan vervolgens vast, waarna het vastgestelde plan ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunnen de indieners van de zienswijzen eventueel nog een beroep aantekenen bij de Raad van State.

Een globale planning:

  • Inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan: mei 2016
  • Periode om inspraakreacties te geven: mei – juni 2016
  • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage : september 2016
  • Vaststelling door de gemeenteraad: januari 2017

Op de inloopavond die de gemeente eind april/begin mei gaat organiseren voor de structuurvisie, zal ook het nieuwe (nog in procedure te brengen) bestemmingsplan te bekijken zijn.

De verschillende fase en de inspraakmogelijkheden voor burgers en bedrijven worden bekend gemaakt via de gemeentelijke pagina in de Regiobode: de Rhedenaar.
In elke fase is het actualisatie plan digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Rheden.