Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van Soerens Belang
23/03/2016

Maandag 4 april om 20.00 uur houden wij de algemene ledenvergadering van Soerens Belang in
't Sprengenhus te Laag-Soeren. U bent vanaf 19.30 uur welkom, de koffie en thee staan dan klaar. 

 

                                                            AGENDA

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering van 2 april 2015 (klik hier voor de notulen)

3. Financieel jaarverslag 2015
  
 - Verslag kascommissie
    - Benoeming nieuwe kascommissie

4. Terugblik en stand van zaken (klik hier voor de jaarverslag 2015)
    
Wat is er allemaal gebeurd in Laag-Soeren het afgelopen jaar en waar staan we nu (en hoe ziet
    de toekomst er uit)?

PAUZE

5. Nieuwe werkwijze Soerens Belang
    
Stemming bij handopsteken over voorstel wijziging statuten en nieuw huishoudelijk reglement

6. Bestuur
 
   - Aftredend en niet herkiesbaar: Marijke Hoeven, Machiel Wetselaar
    - Aftredend en herkiesbaar: Mart van Tol
    - Voorstel nieuw bestuurslid Bernard van Eijbergen
    - Schriftelijke stemming nieuw bestuurslid Bernard van Eijbergen

7. Rondvraag

                                                                      
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2015, de financiële jaarstukken 2015, het voorstel gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement zijn allen te vinden op www.soerensbelang.nl.

Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u voor een papieren versie bellen met Ilona Ozinga, tel.  0313 61 97 78 of 06 1380 1853. Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl