Huishoudelijk reglement
23/03/2016

Huishoudelijk reglement van de vereniging Soerens Belang, gevestigd te Laag-Soeren.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 april 2016.

 

1. Commissies / werkgroepen

1.1

De algemene ledenvergadering kan commissies of werkgroepen, niet ingesteld door de algemene ledenvergadering als bedoeld in art. 14 van de statuten en bestaande uit leden van de vereniging, welke commissies/werkgroepen willen bijdragen aan de doelstelling van de vereniging, toestemming geven om onder de naam van de vereniging te handelen. 

1.2

Een commissie / werkgroep kan onder de naam van de vereniging blijven handelen tot zij haar doel heeft bereikt of de algemene vergadering de verleende toestemming intrekt.

1.3

De algemene ledenvergadering kan de verleende toestemming onder meer intrekken indien de werkgroep handelt in strijd met de wet of indien de werkgroep/commissie naar haar mening

  1. de naam van de vereniging in diskrediet brengt;
  2. niet meer bijdraagt aan de doelstelling van de vereniging;
  3. persoonlijke belangen zwaarder laat wegen dan het gemeenschappelijk belang;

1.4

De algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging worden geacht om een werkgroep / commissie te steunen bij haar activiteiten indien zij daar om vraagt en er geen sprake is van de hiervoor in art. 1.3 genoemde feiten.

1.5

Elke commissie / werkgroep rapporteert tenminste eenmaal per kalenderjaar over de voortgang van de werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering, tenzij de algemene ledenvergadering anders heeft bepaald.

 

2. Het bestuur

2.1  Het bestuur biedt een juridisch kader en een platform voor de activiteiten van de leden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp.

2.2  Het bestuur verbindt zich tot;

a. het doorzenden van ingekomen informatie, naar de, bij dit onderwerp betrokken leden / commissies / werkgroepen en belanghebbenden.

b. het, tijdens de algemene ledenvergaderingen, zorg dragen voor de uitwisseling van informatie en deskundigheid.

 

3. Algemeen

Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden aangevuld en gewijzigd overeenkomstig bepaalde in artikel 22 van de statuten.

Het huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of met de intentie van de statuten.