NIEUWSBRIEF OVER DE TOEKOMST VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG
02/12/2015

De leden van Soerens Belang hebben op 30 november 2015 gestemd over de door het bestuur voorgestelde koerswijziging en daarbij behorende statutenwijziging.

De ledenvergadering heeft besloten om:

 1. De vereniging Soerens Belang te laten voortbestaan, onder voorwaarde dat de vorm en werkwijze verandert zoals beschreven in de onderstaande Toelichting op de voorgestelde wijzigingen, aangevuld met opmerkingen van de vergadering op 30 november 2015.
 2. De statuten vooralsnog niet te wijzigen en in plaats daarvan de werkgroep Statuten/Huishoudelijk Reglement in te stellen die – om deze veranderingen te borgen - een voorstel schrijft voor statutenwijziging en indien nodig een huishoudelijk reglement. Deze voorstellen dienen ter stemming te worden voorgelegd in de voorjaarsvergadering 2016. De werkgroep bestaat uit het bestuur, Hans Sadelhof, Kees Bakker en Hans de Beurs.
 3. De naam Soerens Belang vooralsnog te handhaven.

 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De Vereniging in de voorgestelde vorm zal zich ten doel stellen de belangen van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners te behartigen. Dit doel wil de Vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Deze activiteiten kunnen zich bijvoorbeeld richten op:

 • Woningen en andere bouwwerken
 • Verkeer
 • Groen, zoals beken en sprengen
 • Sociale voorzieningen zoals school, cafe/restaurant, winkel
 • Sociale en sportactiviteiten

Het bestuur zal bestaan uit drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het juridisch kader zal inhouden:

 • Het aanvragen van vergunningen en subsidies in de gevallen waarin de verstrekker een juridische entiteit nodig acht. Voorbeelden: vergunning voor het paasvuur en subsidies voor sociaal-cultureel werk (Soerens Archief, SACS, Soerens Eetgebeuren etc.).
 • De verstrekking van bijdragen uit het eigen vermogen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Daarnaast zal minimaal de jaarlijkse najaarsvergadering fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie en deskundigheid tussen verenigingen, werkgroepen en commissies. De uitwisseling van informatie en deskundigheid zal ook plaatsvinden via de website van de Vereniging.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor:

 • het initieren en uitvoeren van activiteiten
 • het oprichten van commissies of werkgroepen
 • het optreden als klankbord richting gemeente en andere (semi)overheidsinstanties
 • het inhoudelijk reageren op de binnenkomende post.

Voor bovenstaande punten probeert het bestuur geïnteresseerde inwoners te vinden die al dan niet in commissieverband aan de slag willen.

In de nieuwe situatie zal het initiatief voor activiteiten bij de inwoners van Laag-Soeren liggen. Werkgroepen en commissies zijn zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten. Als ze het wenselijk of nodig vinden kunnen ze de leden van de Vereniging raadplegen en/of informeren. Als initiatiefnemers onder de naam van Soerens Belang willen werken dient de ledenvergadering daartoe toestemming te verlenen en dienen ze verantwoording af te leggen aan deze ledenvergadering.