TOEKOMST SOERENS BELANG
28/11/2015

Aan :         leden Soerens Belang

Van :         bestuur Soerens Belang

Datum :     28 november 2015

Betreft :     toekomst Soerens Belang

 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN 

In vervolg op de besprekingen tijdens de ledenvergadering van 23 november 2015 over de toekomst van Soerens Belang stellen wij voor om de Vereniging om te vormen tot een vereniging die een juridisch kader en een platform biedt aan activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Hiervoor is een statutenwijziging nodig die ter stemming wordt gebracht tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november 2015.  

De voorgestelde wijzigingen in de statuten zijn hieronder geel gemarkeerd dan wel doorgehaald in de oorspronkelijke tekst. De andere artikelen van de statuten blijven ongewijzigd.

De volledige tekst van de tot nu toe geldige statuten vindt u onder  BIJLAGE 6


                                            Voorgestelde statutenwijziging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De Vereniging in de voorgestelde vorm zal zich ten doel stellen de belangen in de ruimste zin van het woord van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners te behartigen. Dit doel wil de Vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Deze activiteiten kunnen zich richten op:

 • Woningen en andere bouwwerken
 • Verkeer
 • Groen
 • Sociale voorzieningen zoals school, cafe/restaurant, winkel
 • Sociale en sportactiviteiten

Het bestuur zal bestaan uit drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het juridisch kader zal inhouden:

 • Het aanvragen van vergunningen en subsidies in de gevallen waarin de verstrekker een juridische entiteit nodig acht. Voorbeelden:  vergunning voor het paasvuur en subsidies voor sociaal-cultureel werk (Soerens Archief, SACS, Soerens Eetgebeuren etc.).
 • De verstrekking van bijdragen uit het eigen vermogen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Daarnaast zal het bestuur op de jaarlijkse vergadering fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie en deskundigheid tussen verenigingen, werkgroepen en commissies.  De uitwisseling van informatie en deskundigheid zal ook plaatsvinden via de website van de Vereniging.  

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor:

 • het initieren en ondersteunen van activiteiten
 • het oprichten van commissies of werkgroepen
 • het optreden als klankbord richting gemeente en andere (semi)overheidinstanties
 • het inhoudelijk reageren op de binnenkomende post.

Voor bovenstaande punten probeert het bestuur geinteresseerde inwoners te vinden die al dan niet in commissieverband aan de slag willen.

In de nieuwe situatie zal het initiatief voor activiteiten bij de inwoners van Laag-Soeren liggen.  Werkgroepen en commissies zullen zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten.  Als  ze het wenselijk of nodig vinden kunnen ze de leden van de Vereniging raadplegen en/of informeren.

 

ACHTERGROND VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Zoals bekend is de afgelopen jaren de belangstelling voor de Vereniging Soerens Belang steeds meer afgenomen. Daarom hebben wij als interimbestuur tijdens de ledenvergadering van 2 april 2015 drie vragen gesteld die wij met de leden en met verenigingen/werkgroepen wilden beantwoorden:

 1. Heeft Soerens Belang wel bestaansrecht anno 2015?
 2. Hoe groot is de behoefte aan een belangenvereniging?
 3. Wat is de functie van Soerens Belang?     

Om de discussie te structureren hebben wij vier opties opgesteld (Bijlage 1). Op 17 november 2015 hebben wij de consequenties van deze opties besproken met een afgevaardigden van commissies en werkgroepen (Bijlage 2). Op basis van de uitkomsten van deze discussie (Bijlage 3) heeft bestuurslid Machiel Wetselaar een brief geschreven (Bijlage 4) die hij voorgelezen heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015. Op 23 november zijn in drie groepen opnieuw de consequenties van de vier opties  besproken.
Op basis van deze laatstgenoemde bespreking (Bijlage 5) hebben de leden op de vergadering van 23 november de volgende voorkeuren uitgesproken:

Belangenbehartiger pur sang          2          (0+1+1)
Opheffen                                                 4          (3+0+1)
Juridisch vehikel                                  30        (11+7+12)
Programmaraad                                   2          (1+1+0)