VERSLAG VAN DE ALV SOERENS BELANG VAN 24 NOVEMBER 2014
20/11/2015

Opening en notulen van de Najaarsvergadering 2014                                                                                                                     

Voorzitter Sjouck Bakker-Renema heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Van de 47 op de vergadering  aanwezige Soerenaren heeft niemand op- of aanmerkingen op de notulen.


Marijke Hoeven schetst haar impressie van de start van het nieuwe bestuur

Marijke: “De eerste vraag die het nieuwe bestuur zich stelde was: waar gaan we als nieuwbakken bestuur mee beginnen? Met het ontwikkelen van een nieuwe bestuursvisie of eerst gewoon aan de slag? Wij  hebben voor het laatste gekozen. Dus eerst  zoveel mogelijk lopende activiteiten in beeld krijgen en met name de mensen die daarbij betrokken zijn.
Daarnaast zien wat er van buitenaf op ons afkomt en met gezond verstand schiften tussen alle onderwerpen. Zoals de structuurvisie van de gemeente die in het verschiet ligt, allerlei initiatieven van verschillende organisaties om de Soerenaren te laten participeren, mee te laten beslissen, mee te laten praten op allerlei terreinen, allerhande scholingsactiviteiten, etc.
In deze fase ziet het nieuwe bestuur het als haar belangrijkste taak om de Soerenaren op te hoogte te houden van de informatie die binnenkomt en hen daarbij te betrekken
. “


Van de bestuurstafel  

Nimmerdor 
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn definitief. Aan een belangrijke voorwaarde voor bouwen, namelijk de herinrichting van het noordelijk plangebied tot leefgebied voor de steenuil, is voldaan. De stichting Nimmerdor Nee heeft nog twee formele procedures lopen, maar de kans van slagen is klein. Naar verwachting start de bouw in het najaar van 2015. 

Priesnitzmonument 
Begin 2015 zullen de herstelwerkzaamheden aan dit monument voltooid worden.     

Basisschool Het Schaddeveld  Laag- Soeren
De school wordt gefeliciteerd met het winnen van de Jumbo Kunstprijs.  De samenwerking met het Schaddeveld in Dieren is geïntensiveerd. Wat vooral wordt uitgedragen is dat de school in Laag-Soeren blijft voortbestaan. 

Glasvezel
Glasvezel is van groot belang voor de toekomst van het buitengebied. Zodra de benodigde investeringen rond zijn begint een publieke investeringsmaatschappij met de aanleg van breedband in de Achterhoek.  Wanneer Laag-Soeren aan de beurt is, is nog niet bekend.   

Verkeerscommissie, toelichting door Piet Blanksma 
Een onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden toont aan dat aansluiting van het Kanaal op de A50 mogelijk is. Probleem is het grote aantal vrachtwagens die nu bij de aansluiting op de A50 zorgen voor vertragingen en filevorming op de A50 ten zuiden van de aansluiting. Een oplossing zou zijn de aanleg van een nieuwe rijbaan op de A50. Getracht wordt nu Rijkswaterstaat daarvan te overtuigen.
 

Kleine opdracht in de pauze

De aanwezigen worden verzocht de lijsten van vrijwilligers uit het dorp die in de zaal zijn opgehangen aan te vullen en een stembriefje in te vullen.  

Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2014

Een aantal prominente vrijwilligers zijn per mail bij het bestuur aangemeld. Anderen worden met verve  voorgedragen op de vergadering. De stembriefjes wijzen uit dat Gerrit Gerritsen de meeste stemmen krijgt . Hij wordt door het bestuur voorgedragen voor de gemeentelijke verkiezing van de Rhedense Vrijwilliger 2014.

Rondvraag

  • Wijkagent Marian Schoegje is lang niet meer op een vergadering in Laag-Soeren gesignaleerd. Het bestuur neemt contact met haar op.
  • Opgemerkt wordt dat het particulier initiatief van de hondenuitlaatzakjes goed werkt.
  • Een verkeersdeskundige van de gemeente heeft met de wijkagent gekeken naar de situatie rond de 30 kilometerzones bij de school. De gemeente brengt een advies uit.
  • Een van de aanwezigen doet een oproep om vooral mee te doen met de voorbereidingen  van de kerstactiviteiten, zoals het ophalen van de kerstboom uit Le Paradou.

 

De vergadering wordt rond 22.00 uur  door de voorzitter gesloten.