JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG OVER HET JAAR 2014
16/03/2015

Het oude bestuur bestond tot 7 juli 2014 uit de volgende personen:

B. Nijman-Stilwell voorzitter aftreden
J.H. Lubberding secretaris idem
P. Arentsen-Zwart bestuurslid idem
S. Schut bestuurslid idem
M. van Tol penningmeester idem 2016

 

 

 

 

Het nieuwe bestuur bestaat sinds 7 juli 2014 uit de volgende personen:

S. Bakker-Sinnema voorzitter                      
I.M. Ozinga secretaris  
M. Hoeven 2e secretaris  
M. van Tol penningmeester  
M. Wetselaar bestuurslid  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur
Het oude bestuur vergaderde in 2014 ongeveer zeven keer, het nieuwe bestuur vijf keer.

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 7 april 2014. Voor de vier aftredende bestuursleden had zich vóór de vergadering Ilona Ozinga gemeld, na de vergadering meldden zich drie nieuwe kandidaten: Sjouck Bakker-Rensema, Marijke Hoeven en Machiel Wetselaar. De laatste drie kandidaten gaven aan zich als crisisbestuursleden aan te melden om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen. Op 16 juni 2014 zijn de vier kandidaten in een Bijzondere Algemene Vergadering benoemd tot bestuurslid.

Het nieuwe bestuur heeft er voor gekozen zoveel mogelijk lopende activiteiten in beeld te krijgen en prioriteiten te stellen tussen alle onderwerpen die op haar af kwamen. Daarnaast heeft zij zich gericht op het doorgeven van relevante informatie aan alle Soerenaren.

’t Sprengenhus
In het afgelopen jaar heeft het bestuur regelmatig overleg gevoerd met het stichtingsbestuur van ’t Sprengenhus.

Verenigingen, stichtingen en activiteitencommissies
De contacten met deze organisaties hebben ertoe geleid dat in 2014 wederom zeer geslaagde Decemberactiviteiten zijn uitgevoerd.

Thuistechnologie/-zorg
Dit project is geëvalueerd en inmiddels afgesloten.

Burgerparticipatie / Platform BORD
Het platform BORD heeft zijn sporen verdiend en is inmiddels niet meer actief.

Dorpscoördinator / Soeren Samen
Soeren Samen heeft een aantal projecten uitgevoerd die succesvol zijn verlopen. De overdracht van deze projecten aan Soerens Belang is op 7 april geformaliseerd. De Soerense Kalender, SACS, Soerens Eetgebeuren en de jeugdactiviteiten worden onder verantwoordelijkheid van SB zelfstandig voortgezet.

Website
De website www.soerensbelang.nl wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. In de toekomst zal deze website worden samengevoegd met de site www.laag-soeren.nl

Palmpasen/Paasvuur 2014
D
e Activiteitencommissie 4-12 jarigen heeft de organisatie van Palmpasen voor haar rekening genomen en SB ondersteunde deze activiteit.

De grote vuurstapel van het Paasvuur ging dit jaar moeizaam uit . Bovendien zorgde de windrichting voor overlast voor de omwonenden. Soerens Belang heeft excuses aangeboden aan de omwonenden.

Ledenwervingscommissie
In 2014 heeft de Ledenwervingscommissie haar werkzaamheden afgebouwd.

Verkeerscommissie
Uit een onderzoek in opdracht van de Provincie en een aantal gemeentes blijkt dat een aansluiting van het Kanaal op de A50 mogelijk is. Getracht wordt nu Rijkswaterstaat te overtuigen om een vierde baan aan te leggen langs de A50.

Structuurvisie Laag-Soeren
De gemeente Rheden wil in een structuurvisie een kader aangeven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van elk dorp tot 2030, met als doel om de leefbaarheid in de dorpen in stand te houden en te verbeteren. In 2015 bespreekt het bestuur met de gemeente wanneer Laag-Soeren onder de loep wordt genomen. 

Muziektent
Omdat de dorpsbewoners matige interesse toonden in het meedenken over de toekomst van de Muziektent, heeft het oude bestuur besloten voorlopig geen inspanningen te verrichten. Ton Eikelboom heeft zich als vrijwilliger gemeld om met het nieuwe bestuur de toekomst van de muziektent opnieuw op te pakken.  

Sprengen en Beken
Dit onderwerp is ondergebracht in de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken waar onze dorpsgenoten Leo Bakker en Herma van Scherpenzeel zich voor inzetten. De sprengen en beken hebben een educatief karakter gekregen.

Ommetje Laag-Soeren / NL-doet
De folder is beschikbaar voor de liefhebbers.

Boek van Aris Blankespoor
Het bestuur heeft vijftien boeken ter beschikking gesteld aan Aris Blankenspoor. Voorts worden negen boeken beheerd door Soerens Belang, daarvan is op 7 april een boek overgedragen aan het Soerens Archief en een boek aan ’t Schaddeveld.

Priessnitzmonument
Het monument staat in de steigers voor een grondige renovatie door de gemeente.

Soerens Archief
Het Archief draait onder de paraplu van Soerens Belang en er zijn afspraken gemaakt over de wijze van ondersteuning.

Vrijwilliger van het jaar
In de ALV van november 2014 is Gerrit Gerritsen verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar 2014

Overige zaken
In 2014 is er contact geweest met:

  • de VKK /FDG over lopende zaken,
  • de Provincie over subsidiemogelijkheden
  • de gemeente over de herinrichting van plantenvakken en over het culturele erfgoed,
  • de dorpswethouder (structureel overleg) en fracties uit de raad,
  • het glasvezelproject Dieren
  • de buurtpreventiemedewerkers van politie en gemeente
  • de pers

Ook zijn in 2014 de volgende bijeenkomsten bijgewoond:

  • Preventie binnen het sociale domein (gemeente)
  • Interactive Werkplaats Voorzieningen- en Accommodatiebeleid (VKK/FDG)
  • Verkenning Online Sociale Markplaats voor Rheden & Rozendaal (gemeente)