Verslag van de algemene ledenvergadering van vereniging Soerens Belang op 07-04-2014
16/03/2015

1.  Opening

De voorzitter (Petra Arentsen-Zwart) heet de (ere)leden welkom op deze algemene ledenvergadering.
Voorstel van orde: agendapunt 11 wordt: Presentatie nieuwe voorzitter Stichtingsbestuur ’t Sprengenhus en de Rondvraag en Sluiting schuiven door.

2.  Verslag Algemene Ledenvergadering 8 april 2013
Het verslag wordt met de vergadering doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.  Jaarverslag 2013
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd.  

4.  Financieel verslag 2012
De penningmeester bespreekt het verslag.

4.1. Kascommissie
Henk Bosman en Sjouck Bakker hebben de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen en aldus verleend.
4.2. Nieuwe Kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Sjouck Bakker en Anke te Riet; Frank van Naamen is reserve commissielid.

5.  Overdracht Soeren Samen
De voorzitter neemt het overdrachtsdocument van het project Soeren Samen aan Soerens Belang met de vergadering door.
Hierna wordt het document door Becky Nijman, namens Soerens Belang, en Rene van der Linden, namens de Stuurgroep Soeren Samen, ondertekend.
Soerens Belang heeft de supervisie op de lopende projecten en beheert de nog beschikbare financiële middelen (€ 937,76).

6.  Buurtbudgetten
De gemeente hecht veel waarde aan burgerparticipatie en stelt per jaar budget beschikbaar voor buurtactiviteiten. Via het Platform BORD participeren wij in deze opzet. De bedoeling is om via de buurtcoach (medewerker van Viva) een aanvraag in te dienen voor een bepaald doel en het daarvoor benodigde budget.
Mocht er vanuit de buurt, het dorp of vereniging behoefte zijn dan kunt u zich melden. Geen reactie uit de vergadering.

7.  Overhandiging Boek van Aris Blankenspoor aan Soerens Archief
Alvorens tot de overhandiging van het boek over te gaan, vraagt Aris het woord. Hij dankt Soerens Belang voor de ondersteuning middels een garantstelling bij de realisatie van zijn boek. Het boek is een groot succes en een tweede druk zal er komen.
Vervolgens overhandigt de voorzitter het boek (uit de voorraad van SB) aan Henk Nijborg van het Soerens Archief. Henk geeft een korte toelichting op de actuele stand van zaken m.b.t. het SA. Hij bedankt SB voor het feit, dat het Archief nu onder de paraplu van SB verder kan.

8. Bestuursverkiezing
Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Herman Lubberding, Petra Arentsen-Zwart en Stef Schut treden af en zijn niet herkiesbaar.
Voorzitter licht toe, dat dit in voorgaande vergaderingen al is aangegeven. De penningmeester, Mart van Tol, blijft aan. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld. De vier afgetreden bestuursleden zullen demissionair de lopende zaken afhandelen.

9. Scenario's m.b.t. de voortgang van Soerens Belang
De voorzitter schetst de scenario’s over de voortgang van de vereniging als er geen oplossing komt voor deze bestuur problematiek. Het bestuur heeft inmiddels wel met een kandidaat-bestuurslid, Ilona Ozinga, gesproken en zij is in beginsel enthousiast en zit in de zaal. Maar 1 nieuw bestuurslid is te weinig. Wie durft haar goede voorbeeld te volgen?
Er volgt een discussie waarbij opgemerkt wordt dat het bestuur haar voelhorens moet uitsteken over haar opvolging danwel om de mogelijkheid te bezien of men voor een kortere periode bestuurslid zou willen worden. De voorzitter legt ter verduidelijking uit wat de taak van het bestuur is en wat de commissies doen. Ze schetst in het kort de tijdsbesteding als bestuurslid.

PAUZE

10.  Keuze voortgang Soerens Belang
Op korte termijn komt er een bijzondere Algemene Ledenvergadering voor de bestuursverkiezing en de voortgang van Soerens Belang.

11.  Presentatie nieuwe voorzitter Stichtingsbestuur 't Sprengenhus
Henk Kranenburg stelt zich voor als de nieuwe voorzitter van ’t Sprengenhus. Hij schetst in het kort de problematiek ten aanzien van de exploitatie van ’t Sprengenhus. Men is in gesprek met de gemeente en de verhuurder/eigenaar Sprengenland over oplossingen. Doel van dit alles is om het veiligstellen van activiteiten en een andere vorm van dienstverlening. Om de kosten te reduceren heeft men –met financiering door Stichting Ons Dorpshuis- inmiddels zonnepanelen geplaatst wat 25% terugleveren aan het net oplevert. Voor de beveiliging komt er rondom verlichting. Er wordt naar een nieuwe penningmeester gezocht. Soortgelijke problematiek als SB.

12.  Rondvraag
Ton Eikelboom: Hoe staat het met de school? De voorzitter geeft korte toelichting op de ontwikkelingen, waarbij de nieuwe werkwijze aan de orde komt. Uitgangspunt: Kwalitatief goed onderwijs waarborgen.
Piet  Blanksma breekt vervolgens een lans voor het zittende bestuur. Hij haalt aan dat er in de vereniging veel “loenen” voor komt; het zogenaamde wegkijken voor de verantwoordelijkheid. Hij bedankt het bestuur voor de inzet en het werk wat jullie hebben verricht. Applaus.
De voorzitter geeft in het kort aan hoe het bestuur verder zal gaan: afronden lopende zaken maar geen nieuwe initiatieven ontplooien.
Herman Lubberding roept de vergadering op om Soerens Belang niet verloren te laten gaan en vraagt zich af waar de jeugd is. Hij vraagt een ieder na te denken over hoe nu verder. Er is ook een lichtpuntje: Volg het voorbeeld van Ilona.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Herman Lubberding
Secretaris