Informatie voor ALV, maandag 7 april 2014
03/04/2014

JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG OVER HET JAAR 2013

 

Het bestuur bestond op 8 april 2013 uit de volgende personen:

 B. Nijman-Stilwell  voorzitter  aftredend 2013
 J.H. Lubberding  secretaris   idem 2013
 P. Arentsen-Zwart  bestuurslid  idem 2014
 S. Schut  bestuurslid  idem 2015
 M. van Tol  penningmeester  idem 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur
Het Bestuur vergaderde in 2013 ongeveer 16 keer. Het bestuur en haar commissieleden trachten zoveel mogelijk de voor Laag-Soeren belangrijke openbare commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Rheden bij te wonen.

Tevens zijn er regelmatig contacten met andere belangenverenigingen en instanties, die voor Laag-Soeren van belang zijn, zoals Gemeente Rheden zowel ambtelijk als politiek, Gemeente Brummen, dorpsraad Eerbeek Zuid, Politieke Partijen, Waterschap Veluwe, Vereniging Kleine Kernen e.d. en geeft nu daadwerkelijk mede vorm  aan een gemeentelijk platform van belangenverenigingen BORD.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 08 april 2013 in ’t Sprengenhus. Het bestuur zag, gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot Nimmerdor en het feit dat er geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie waren, om praktische redenen af om met 4 personen af te treden en dit uit te stellen tot nader order. Dit heeft wel de consequentie dat er prioriteiten gesteld zullen moeten worden daar niet iedereen meer volledig beschikbaar is voor het uitoefenen van een volwaardige bestuursfunctie.

Dit bestuur werkt volgens de door de wervingscommissie voorgestelde werkwijze, waarbij het bestuur de hoofdlijnen uitzet en de uitvoering middels commissies en werkgroepen plaatsvindt. Zo werken de ledenwerving commissie, de commissie Nimmerdor, de verkeerscommissie, de paasvuurcommissie en de projectgroep dorpsplan i.o. op deze wijze; zij zijn enthousiast de uitdaging aangegaan en zij hebben gezorgd voor resultaten, waarmee we prima kunnen werken.

Het bestuur legde deze nieuwe werkwijze vast in een bestuursvisie, welke als groeidocument gezien kan worden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen en die voor het toekomstige bestuur als leidraad kan dienen om de lopende zaken voort te zetten zodat een consistent beleid gevoerd kan worden. Dit document is voor een ieder te raadplegen op onze website.

’t Sprengenhus
In het afgelopen jaar heeft het bestuur met het stichtingsbestuur van ’t Sprengenhus regelmatig overleg gevoerd over de voor ons dorp van belang zijnde aandachtspunten.

Naast dit structurele overleg is er behoefte aan contacten met de andere verenigingen en stichtingen in dit dorp en dat is in de vorm van een gebruikersoverleg van ’t Sprengenhus gegoten. Dit alles heeft als positief resultaat gehad, dat in 2013 wederom zeer geslaagde decemberactiviteiten konden worden uitgevoerd: kerstboom op het plein en in de foyer; een Kerstconcert en een Nieuwjaarsreceptie. Voor 2014 staan weer gezamenlijke overleggen en festiviteiten gepland. We zijn zeer content met deze ontwikkelingen, die de leefbaarheid in ons dorp alleen maar ten goede komen.

Thuistechnologie
In het afgelopen jaar heeft Soerens Belang samen met Soeren Samen, Atrivé, Viva en de gemeente Rheden het proces in Laag Soeren verder vorm gegeven met betrekking tot de thuistechnologie (domotica) ten behoeve van de oudere inwoners van ons dorp om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hiertoe brachten 2 bestuursleden diverse bezoeken bij oudere inwoners van ons dorp en konden voorzieningen worden gerealiseerd die het langer zelfstandig wonen zeer wel mogelijk maken. Het project werd met de betrokken instanties geëvalueerd en als zeer positief ervaren.

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de vormgeving van dit proces.

Burgerparticipatie / Platform BORD
Het platform BORD heeft zijn eerste jaar van werken er op zitten. De gemeente Rheden is erg actief mbt burgerparticipatie en organiseerde in september 2012 een symposium. De evaluatie van dit project heeft mede door het faillissement van Carion vertraging opgelopen, maar in 2014 is de draad weer opgepakt.

Dorpscoördinator / Soeren Samen
Het project Soeren Samen kent een aantal projecten die succesvol zijn verlopen. In de loop van 2013 is dit project afgerond. De overdracht aan Soerens Belang, supervisor ten aanzien van de voortgang en beheerder van het beschikbaar te stellen budget, is nog niet geformaliseerd, maar het is de bedoeling dat dit in 2014 met een aantal deelprojecten (Soerense kalender, SACS, Soerens eetgebeuren en mogelijk jeugdactiviteiten) onder supervisie van SB wordt voortgezet.

Website
Soerens Belang heeft vanaf 15 november 2010 een nieuwe  website: www.soerensbelang.nl, die we zo actueel mogelijk proberen te houden om u over de lopende ontwikkelingen op de hoogte te houden zodat u goed geïnformeerd bent en hierover bij ons terecht kunt voor vragen en adviezen. Becky Nijman heeft op verzoek van de VKK onze website als voorbeeld gepresenteerd in de jaarvergadering; dit werd zeer goed ontvangen.

Palmpasen/Paasvuur 2013
Palmpasen was dit jaar op 23 maart. De Activiteitencie nam de organisatie voor haar rekening en SB ondersteunde deze activiteit. De kinderen namen voor het eerst deel met eigen mooi versierde voertuigen zoals: stepjes, (loop)fietsen en skelters. Het was een prachtige bonte stoet begeleid door verkeersregelaars (dank). Sempre Crescendo zorgde als vanouds voor een gezellige muzikale ondersteuning van de optocht (dank). ’s Middags was er een toneelvoorstelling van Troep in ’t Sprengenhus. Na afloop gingen de kinderen met een versnapering tevreden naar huis.

Het Paasvuur zou op 30 maart plaatsvinden. De aanhoudende droogte zorgde er voor dat er in de gemeente Rheden geen vuur mocht worden ontstoken. Hoewel we in een vroeg stadium dit evenement moesten afblazen werden we toch nog geconfronteerd met een beperkte hoeveelheid snoeiafval, dat we moesten afvoeren met de daaraan gerelateerde kosten.   

Ledenwervingcommissie
In 2013 is de ledenwervingcommissie niet aan de opdracht van het bestuur van Soerens Belang toegekomen omdat Mart van Tol inmiddels als penningmeester werkzaam is en er geen nieuwe aanwas voor deze cie is.

Commissie Nimmerdor
In 2013 heeft het bestuur in samenwerking met de commissie Nimmerdor  ingesproken in de gemeenteraad; dit heeft het bestuur aan de algemene ledenvergadering toegelicht. Het gevolg was, dat de communicatie tussen gemeente en de betrokkenen in Laag Soeren nadien beter verliep. In het najaar hebben wij in goed overleg een positief bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, waarbij de belangen van alle betrokkenen zijn meegenomen. Het is nu aan de gemeente om een en ander vorm te gaan geven.

Verkeerscommissie
Overleggroep N876: In deze groep zitten de vertegenwoordigers van de dorpen Beekbergen, Loenen, Eerbeek en Laag-Soeren. Het overleg met de betrokken gemeentes (Apeldoorn, Brummen en Rheden) heeft geleid tot een gezamenlijk optrekken richting Provincie om de mogelijkheden van een verbetering van verbinding Dieren Apeldoorn te realiseren. De betrokkenen pleiten voor een variant waarbij een nieuwe aansluiting op de A50 en een verlegging van de weg langs het Kanaal naar de Oostkant. Inmiddels is vanuit de Provincie een nieuwe projectleider aangesteld en is hij goed geïnformeerd over het standpunt van de overleggroep en de gemeentes. Bovendien heeft de Industriekern Loenen Eerbeek zich ook aangesloten en vindt gezamenlijk overleg plaats met Provincie en Rijkswaterstaat.

In het kader van de Traverse Dieren en de plannen voor de aansluiting van het Kanaal op de Burgemeester de Bruinstraat hebben we een brief aan de Gemeente gestuurd waarin we nog eens pleiten voor het (ook tijdens de bouwperiode van de Traverse) voorkomen van toename van verkeer door Laag-Soeren. De aansluiting van de Badhuislaan op het Kanaal moet het kiezen van de afslag door Laag-Soeren blijven ontmoedigen en de doorstroming richting Eerbeek via het Kanaal zo veel mogelijk bevorderen. De verkeersdeskundige van Rheden staat hier achter en zal dit bewaken.

Bij het overleg met de Verkeersdeskundige in december is gesproken over de verdere verbetering van de belijning van de Harderwijkerweg bijvoorbeeld door een middenstreep aan te brengen. Aandacht is gevraagd voor het kruispunt Badhuislaan Harderwijkerweg omdat het komende vanaf het Kanaal niet altijd duidelijk is (zeker voor vreemden) hoe de situatie is. Ook de aansluiting van de fietsstroken op de Harderwijkerweg net voor de Boerhavelaan is met foto’s toegelicht en onder de aandacht gebracht. Een toelichting op de achtergrond van de rode verlichting langs het fietspad is gevraagd.

Dorpsplan
De activiteiten met betrekking tot het dorpsplan zijn in 2013 op een laag pitje komen te staan. Dit is mede ingegeven door het feit dat de gemeente Rheden voor 2015 voorziet in een structuurvisie voor Laag Soeren, waarbij het dorp kan meedenken en plannen wat wij in de komende jaren in ons dorp gerealiseerd willen zien. De gemeente zal dit op de haar gebruikelijke wijze met ons als dorpsbewoners communiceren. Wij hebben voorgesteld om hier in onze najaarsvergadering 2014 ruimte voor te bieden. Het toegezegde budget voor ons dorpsplan ad € 10.000,00 kan mogelijk ook op andere wijze worden ingezet ten behoeve van onze gemeenschap (Priessnitzmonument / muziektent).

Muziektent
De Stichting Alliantie is beheerder van de muziektent en de gemeente heeft het eigendom. Het bestuur heeft met de gemeente en De Alliantie overleg gevoerd voor een definitieve oplossing, maar vooreerst is er geen geld beschikbaar voor een adequate oplossing. Gelet op de uitkomst van de door ons gehouden enquête hebben we besloten om hier geen energie meer in te stoppen. Ton Eikelboom heeft zich als vrijwilliger gemeld om – in afstemming met het bestuur -de verwikkelingen hieromtrent in de gaten te houden.

Sprengen en Beken
Is ondergebracht in de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, waarvoor onze dorpsgenoten Leo Bakker en Herma van Scherpenzeel actief zijn. De sprengen en beken hebben een educatief karakter gekregen zoals onder het Ommetje Laag Soeren staat vermeld.

Ommetje Laag-Soeren / NL-doet
Het bestuur en een enkel actief lid hebben in het kader van NL-doet geholpen bij de plaatsing van een bank langs de route van dit ommetje. Het Ommetje is inmiddels goed gepromoot.

Boek van Aris Blankespoor
Het bestuur heeft via haar relaties gezorgd voor een goede ondersteuning via gemeente en diverse fondsen voor de realisatie van dit boek. Zo gaven de gemeente € 1000,00; het Prins Bernhardfonds € 500,00 en Soerens Belang een garantiebijdrage van € 500,00. Gelet op het succes van de verkoop van dit boek zouden we kunnen preken van geslaagde ondersteuning.

Priessnitzmonument
Gelet op de vele ergernissen omtrent de staat van onderhoud van dit monument hebben wij als bestuur het voortouw genomen om het Priessnitzmonument een beter aanzien te geven. In samenspraak met de gemeente, die de middelen ter beschikking stelde, hebben we in december het object weer van een frisse witte kleur voorzien. In het najaar van 2014 zal de gemeente dit monument grondig restaureren en voor een definitieve afwerking zorgen. Dank aan de inzet van een enkele vrijwilliger.

Het Soerens Archief
Henk Nijborg presenteerde in de najaarsvergadering al het Soerens Archief en sprak daarbij de wens uit om dit verder vorm te geven onder de paraplu van Soerens Belang. Dit is inmiddels bestuurlijk vorm gegeven.

Overige zaken
Verder is er in 2013 o.a. regelmatig contact geweest met:

  • de VKK over de lopende zaken,
  • de gemeente over de herinrichting van plantvakken, het culturele erfgoed, maar er was ook structureel overleg met de wethouder en fracties uit de raad,
  • het glasvezelproject Dieren
  • de buurtpreventiemedewerkers bij politie en gemeente
  • de pers

 

__________________________________________________________________________________________

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VERENIGING SOERENS BELANG OP 08-04-2013

 

1.  Opening

De voorzitter (Petra Arentsen-Zwart) heet de (ere)leden welkom op deze algemene ledenvergadering.

2.  Presentaties:

a. Nimmerdor: (tevens beantwoording ingekomen stuk dd 31/3/13 van de familie Bielleman, Harderwijkerweg 79, Laag Soeren) een vlotte presentatie waarin de reden voor het inspreken werd verwoord door de inspraaktekst met de vergadering door te nemen. Er waren geen vragen.

b. Soeren Samen: Machiel Wetzelaar geeft een exposé over het verloop van het project Soeren Samen en geeft daarbij aan welke projecten zelfstandig zullen worden voortgezet met steun van Soerens Belang. Er is voor deze voortgang geld gereserveerd dat door SB beheerd zal worden ten behoeve van deze groepen. De overdracht zal te zijner tijd door de Stuurgroep met het bestuur van SB worden afgestemd. Soeren Samen eindigt als project op 15-04-2013.

c. Muziektent: de voorzitter presenteert de uitkomst van de enquête met betrekking tot de plannen rond de muziektent. Gelet op de intensieve wijze waarop hier zowel digitaal als met folders is geflyerd kwamen er 27 reacties binnen. Dit is een te smalle basis om te spreken van draagvlak in het dorp. SB kan bij de politiek iets bereiken als er sprake is van een groot draagvlak. Dat is nu niet het geval. Voorstel bestuur: hier geen energie meer instoppen hetgeen onverlet laat dat een burgerinitiatief altijd mogelijk zal zijn; onze gegevens blijven daarvoor beschikbaar. Er wordt hierna druk gediscussieerd. Conclusie: de gemeente is eigenaar en probleemhouder. Het is dus geen kwestie van “teruggeven”. We hebben er als bestuur alles aan gedaan om er een draai aan te geven. Dat heeft, gelet op de uitkomst van de enquête, onvoldoende draagvlak opgeleverd. Er veranderd dus niets aan de situatie. SB zal de gemeente vragen om aandacht te hebben voor deze problematiek.

PAUZE

3.  Verslag Algemene ledenvergadering 23-04-2012

Het verslag op zich wordt zowel tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd onder vermelding van een tweetal opmerkingen: 1e: Ben Kok vraagt het bestuur er de volgende keer rekening mee te houden om besluiten zoals mbt het boek van Aris Blankenspoor duidelijker aan de vergadering voor te leggen; en 2e: Aris Blankenspoor merkt op dat hij naar aanleiding van de vergadering van vorig jaar aanvankelijk ernstig teleurgesteld was en dat zijn plannen voor het uitbrengen van een boek daardoor even gestopt zijn. Hij ondervindt inmiddels veel steun en sympathie en voelt zich gesteund door de garantiestelling van SB. Het boek komt er tegen een redelijke prijs.

4.  Jaarverslag 2012

Inhoudelijk zijn er geen op- en/of aanmerkingen en wordt dus als zodanig vastgesteld

5.  Financieel verslag 2012

De penningmeester bespreekt het verslag.

5.1.Kascommissie
Henk Bosman en Anke te Riet hebben de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden onder de vermelding van hun advies om aandacht te besteden aan de contributieachterstand van een groep leden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen hetgeen geschiedde.
Opmerkingen:
a)  ten aanzien van podiumkunsten wordt gevraagd of dit nog een aparte subsidie is; antwoord: was in 2012 wel zo; en
b)  wat gaan we doen met het batig saldo van de vereniging? Antwoord: Kom maar met een voorstel.

5.2.Nieuwe Kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Henk Bosman en Sjouck Bakker; Anke te Riet is reserve commissielid.

6.  Bestuursverkiezing

Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Herman Lubberding, Petra Arentsen-Zwart en Stef Schut.

Voorzitter licht toe, dat Becky Nijman en Herman Lubberding statutair dit jaar aftredend zijn, terwijl zij en Stef Schut om zakelijke redenen eerder gepland zullen terugtreden. Gelet op de lopende projecten en verplichtingen zal het zittende bestuur echter in haar geheel nog tot de najaarsvergadering aanblijven. Dit is de reden waarom het zittende bestuur dit najaar zal terugtreden; de najaarsvergadering zal als algemene ledenvergadering worden uitgeschreven om dit statutair correct te laten verlopen.

Marco Gietelink ziet het bestuur en haar commissies als de continue factor van de vereniging; het aftreden van in ieder geval 4 bestuursleden trekt een grote wissel op de continuïteit van de vereniging. Hij vindt dit geen goede ontwikkeling. Stef Schut licht in het kort toe waarom hij voortijdig terugtreedt; dit heeft onder meer te maken met het feit dat hij op persoonlijke titel is aangesproken op zijn eigen belang in deze functie terwijl hem dit zowel zakelijk als privé schade berokkend.

De aanstelling van het door het bestuur voorgestelde nieuwe bestuurslid Mart van Tol wordt door de vergadering goedgekeurd.

Ondanks het uitdrukkelijk verzoek van het bestuur melden zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie.

7.  Rondvraag

Sjouck Bakker: Wat is het vervolgtraject mbt Nimmerdor? Antwoord: Op 13 mei a.s. hebben wij een gesprek met wethouder König. Verder zullen wij de vinger aan de pols houden om te voorkomen dat we te weinig info mbt de ontwikkelingen krijgen. Opmerkingen uit de vergadering over vasthouden aan bepaalde aantallen worden uit de vergadering gepareerd met de mededeling dat het vasthouden aan harde cijfers in het verleden er toe hebben geleid dat er nog steeds niet is gebouwd.

Verder zijn er nog vragen over het alsnog ter beschikking stellen van een bijdrage aan Aris Blankenspoor voor zijn boek, maar dat is vorig jaar al afgestemd.

Het Priesnitzmonument blijft een bron van zorg waar wij bij de gemeente en politie aandacht voor blijven vragen.

Verder wordt het bestuur gevraagd om aandacht te blijven besteden aan een betere besluitvorming. Waarvan akte.

Ten aanzien van de school en het Sprengenhus wordt opgemerkt dat dit een aandachtspunt voor het bestuur dient te zijn; deze aandachtspunten zijn al opgepakt (zie Jaarverslag 2012) hetgeen onverlet laat dat Marco Gietelink als voorzitter van ’t Sprengenhus stelt, dat het laatste geen aandachtspunt voor SB is maar dat het Stichtingsbestuur daar al volop mee bezig is; het opzeggen van de huur door de SKBE is neergelegd bij de Sprengenland (eigenaar) en wethouder Tiemens. Verder is men via SB bezig om bij de VKK, thans gevestigd in Zelhem maar op zoek naar een nieuw onderkomen, de vrij komende ruimtes aan te bieden als toekomstige vestiging.

Dan wordt er nog gewezen op de Computercursussen in ’t Sprengenhus en wordt het Kroningsfeest op 30 april 2013 onder de aandacht van de aanwezigen gebracht.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

 

Herman Lubberding
Secretaris