Verslag van de najaarsvergadering
19/11/2013

Aanwezig:  55 bewoners (volgens de presentielijst). Met kennisgeving afwezig: Marco Gietelink, Benno Liefstingh, Machiel Wetselaar en Gemeentebelangen.

 1. OPENIING
  20.00 uur: Petra Arentsen-Zwart heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.
   
 2. VERSLAG NAJAARSVERGADERING 2012
  Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.
   
 3. PRESENTATIE VAN DE ACTUELE STAND VAN ZAKEN
 • NIMMERDOR:  Na een korte toelichting aan de hand van een sheet wordt de door SB ingediende zienswijze doorgenomen. Het is nu aan de gemeente. Eind december volgt er meer.
 • VERKEERSCIE: Piet Blanksma licht in het kort de verlichtingswijze langs de Harderwijkerweg toe; de gemeente heeft in een bekendmaking de effecten van een veiliger Harderwijkerweg toegelicht; aan de Rozensteinweg wordt nu gewerkt; ten aanzien van de fietsoversteek Harderwijkerweg t.h.v. Van Zwietenlaan heeft de gemeente nog geen aktie ondernomen; t.a.v. de Traverse Dieren heeft SB zienswijzen ingediend bij zowel gemeente als de Provincie echter wij zijn geen directe belanghebbenden dus moet er over de neveneffecten voor Laag Soeren contact met de gemeente onderhouden worden; tenslotte wordt de problematiek rond de N786 toegelicht, waarbij de dorpenwerkgroep nog steeds gaat voor de oostelijke variant met een nieuwe aansluiting op de A50.
 • PRIESNITZMONUMENT: SB (Stef Schut) heeft het initiatief genomen om dit monument weer wit te maken en daartoe contact gezocht met de gemeente. De gemeente wilde dit monument pas eind 2014 aanpakken. Dat vonden wij te lang duren. Het ziet er naar uit dat er eerder gesaust kan worden; nadat de gemeente er een technisch oog over heeft laten vallen zal zij materiaal ter beschikking stellen zodat we aan de slag kunnen. Er bieden zich spontaan een aantal vrijwilligers aan.
 • BOEK ARIS BLANKENSPOOR: SB heeft in het kader van de ondersteuning bij de tot stand koming van dit boek een aantal fondsen aangeschreven teneinde wat financiële ondersteuning voor Aris te regelen. De gemeente Rheden heeft hier (tot nu toe als enige) concreet met een toezegging van € 1000,00 gereageerd. Bij 1 fonds loopt nog een aanvullend verzoek.
 • BUURTPREVENTIE: N.a.v. het project “Misdaad in kaart” bleek er in het postcodegebied 6957 tien (10)  keer te zijn ingebroken. Dit was voor TV Gelderland aanleiding om contact met ons te leggen, omdat dit voor een kleine kern wel erg veel was. Alvorens hierop nader in te gaan hebben we contact gelegd met de wijkagente. Hierbij bleek dat er sprake was van negen (9) inbraken op De Jutberg, waarvoor een verdachte werd aangehouden. Opgelost. Dit teruggekoppeld met TVG.
 • KRONINGSBOOM: Het huidige exemplaar is dood; de nieuwe wordt door de gemeente geplant nadat de blaadjes zijn gevallen.
 1. SPEERPUNTEN
  Wij, als Soerens Belang en het Stichtingsbestuur van ’t Sprengenhus gezamenlijk, vinden  de volgende speerpunten belangrijk genoeg om onder de aandacht van de plaatselijke politieke partijen te brengen zodat zij deze onder de noemer Kleine Kernenbeleid kunnen integreren in hun partijprogramma:
 1. Aandacht voor de demografische ontwikkeling (krimp zien als kans)
 2. Passende woonruimte met name voor jongeren en ouderen (Nimmerdor is goede  start)
 3. Bevorderen van maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid (zowel behoud als verdere ontwikkeling)
 4. Behoud van gemeenschapsvoorzieningen zoals het Kulturhus in combinatie met specifieke aandacht voor de zorg
 5. Aandacht voor stimulering van vrijwilligerswerk
 6. Ontwikkelen van het Kulturhus als huis van het dorp (cofinanciering dorpsplannen)
 7. Ontwikkeling passend jeugdbeleid ism jeugd (nieuwe jeugdwet)
 8. Burgerparticipatie; samenwerking bij ontwikkeling van bv. Structuurvisie/Dorpsplan.
 9. Bereikbaarheid (infrastructuur, vervoermiddelen en digitale bereikbaarheid)
 10. Behoud van een kwalitatief verantwoord onderwijs (uitgangspunt: basisschool van essentieel belang ook als centrale ontmoetingsplek maar ook als een pre voor jonge gezinnen om in Laag-Soeren te komen wonen en als zodanig een noodzaak om de plaatselijke verenigingen in stand te kunnen houden)

Wij hebben dit in een gezamenlijk brief aan deze politieke partijen kenbaar gemaakt.
Vragen waren:

 1. Wat gaan jullie hier zelf mee doen?
 2. Wat houdt het begrip cofinanciering in?

Ad 1: Voorlopig niets. Dit is een voorstel op basis van informatie van de VKK t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het dient als leidraad. De uitwerking zal door het bestuur in 2014 vorm dienen te worden gegeven.
Ad 2: Bij de ontwikkeling van bepaalde projecten bv om de leefbaarheid en functionaliteit van het kulturhus te stimuleren kan men voor daartoe ontwikkelde projecten aanspraak maken op fondsen die daartoe geëigend zijn bij gemeenten, provincie en particuliere fondsen/stichtingen.

 1. PRESENTATIE SOERENS ARHIEF
  Henk Nijborg legt in een presentatie, gelardeerd met beelden en fysieke stukken, uit wat het Soerens Archief kan gaan inhouden. Er is veel materiaal, maar als er mensen zijn die over nog meer materiaal beschikken en dit in het archief opgenomen willen zien dan kan men dit kenbaar maken. Het realiseren zal in fases geschieden. Er moet nagedacht worden over hoe we het archief kunnen “openen”. 
  De fasering: 1. Inventariseren; 2. Digitaliseren; 3. Gebruiksklaar maken en publiceren via de sociale media als Facebook.
  Voor dit project zijn veel vrijwilligers nodig dus meldt u aan!
  Verder wil men graag onder de paraplu van Soerens Belang verder gaan. Wat vindt de vergadering hiervan? Er is geen bezwaar dus welkom onder de paraplu van SB.
   
 2. VOORTBESTAAN SOERENS BELANG
  In de vorige vergadering waren veel leden verrast over onze toespeling over het voortbestaan van SB. We hopen dat in deze vergadering het bewustzijn ontstaat dat niet het aftreden van het bestuur het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengt, maar het uitblijven van vers bloed in de vorm van nieuwe kandidaat-bestuursleden. Dat is het gevaar! Nieuwe bestuursleden zijn de oplossing voor het voortbestaan van SB. SB is namelijk een levende en gezonde vereniging met veel actieve leden in commissies en werkgroepen; verder zijn er veel betrokken leden aanwezig tijdens onze vergaderingen en evenementen. Daartussen zitten zeker geschikte bestuurskandidaten, die met plezier de toekomst van de vereniging veilig kunnen stellen. Wij hebben voor nu unaniem besloten om niet af te treden en de lopende zaken als de commissies –zij het op een wat lager pitje- op de juiste wijze vorm en aandacht te geven. Wij zullen SB naar de volgende fase leiden en we blijven zoeken naar adequate bestuurskandidaten. In de algemene ledenvergadering van het voorjaar 2014 zullen 4 bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn. Vergeet niet: Soerens Belang dat zijn jullie.
   
 3. RONDVRAAG:
 • Ton Eikelboom: Het boek van Aris Blankenspoor zal op 17 november 2013 verschijnen tijdens het Sprengenpodium. Enkele exemplaren liggen ter inzage en er komen inschrijflijsten. De verspreiding zal in december 2013 starten.
 • Piet Blanksma: Het muziekarchief wordt ook geactualiseerd en men kan hiervoor nog materiaal ter beschikking stellen. Frans Scholten is hierbij behulpzaam. Dit kan natuurlijk ook via het Soerens Archief lopen.
 1. Sluiting?
  21.00 uur

 

Laag-Soeren, 14 november 2013

Notulist Herman Lubberding