Nieuwsbrief September 2013
30/08/2013

Van de bestuurstafel. 
Het bestuur van Soerens Belang heeft na het zomerreces op 13 augustus 2013 met hernieuwd elan vergaderd over een aantal punten.

Nimmerdor:
Het ontwerpbestemmingsplan Nimmer Dor ligt ter inzage, net als het bijhorende ontwerp-beeldkwaliteitsplan Laag-Soeren Oost en de Ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierop indienen voor 25 september 2013. Wij - het bestuur van Soerens Belang – zijn van plan om een positieve zienswijze in te dienen bij de gemeente Rheden. In lijn met de statuten van Soerens Belang zullen wij proberen de belangen van de verschillende groepen in Laag-Soeren zo goed mogelijk weer te geven. Mogelijk had u liever gezien dat wij meer stelling zouden nemen, maar wij vinden het belangrijk om in onze kleine gemeenschap samen tot oplossingen te komen. De door ons ingediende zienswijze is vanaf begin september te lezen op www.soerensbelang.nl. Verder doen wij een dringend beroep op u om ook uw eigen zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan aan de gemeente Rheden kenbaar te maken, zodat de gemeenteraad op grond van zo veel mogelijk en verschillende zienswijzen een afgewogen beslissing kan nemen: uw mening is belangrijk voor de toekomst van uw leefomgeving, het dorp Laag-Soeren! Stuur uw zienswijze vandaag nog naar de gemeente Rheden. Daarnaast zullen wij nog informeel overleg voeren met de gemeente en woningcorporatie Sprengenland over de richtlijnen van minister Blok en de gevolgen voor de sociale woningbouw en ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Wij houden u op de hoogte.

Lopende zaken:
Speerpunten: Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 vinden wij het belangrijk dat de gemeentelijke politieke partijen bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma aandacht besteden aan het Kleine Kernenbeleid. In een brief zullen wij –samen met het stichtingsbestuur van ’t Sprengenhus- 10 speerpunten voor Laag-Soeren onder hun aandacht brengen om de leefbaarheid in ons dorp zo optimaal mogelijk te maken. De brief zullen we op onze website plaatsen.
Bestuursvisie: Deze speerpunten zullen we ook integreren in onze bestuursvisie zodat dit voor de toekomst de nodige aandacht blijft houden.
Wijze mannen: In het dorp zijn een aantal mensen die willen meedenken over de toekomst van Laag-Soeren en het verenigingsleven in het bijzonder Soerens Belang. In een eerste gesprek hebben we kunnen constateren dat we ons over nagenoeg dezelfde (speer)punten (de school, ’t Sprengenhus, voortbestaan en nieuwe bestuursleden verenigingen, breed draagvlak creëren, etc.) zorgen maken. Wij zijn blij met deze inbreng en zullen de gesprekken voortzetten.
Erfgoedcafés: In de gemeente Rheden loopt inmiddels een verhalenproject. Ieder monument en iedere bijzondere plek heeft een verhaal. Al deze verhalen ondersteunen de geschiedenis van de Gemeente Rheden. De gemeente hoort ze graag. Om deze verhalen op te vangen organiseert de gemeente in elk dorp een Erfgoedcafé. In Laag-Soeren is dit café op 24 oktober 2013 tussen 11.00 en 16.00 uur in De Harmonie. Wij rekenen er op dat de verhalen-vertellers uit ons dorp die dag naar het café komen om hun verhaal aan de verhalenvangers te vertellen. De verhalen worden in boekvorm uitgebracht en zijn ook digitaal na te lezen.
Najaarsvergadering: Verder zal de najaarsvergadering worden gehouden op maandag 4 november 2013 om 20.00 uur in De Harmonie. Heeft u een onderwerp dat u op deze vergadering graag behandeld ziet, laat het ons weten.
Volgende bestuursvergadering: 17 september 2013 om 10.00 uur in De Harmonie, u bent welkom. Met een vriendelijk groet Het bestuur van Soerens Belang