PERSBERICHT N786
03/06/2013

Provincie Gelderland kiest slechtst denkbare oplossing voor N786 6 bewonersorganisaties, 6 werkgeversorganisaties, 1 milieuorganisatie en 3 gemeenten roepen Provinciale Staten van Gelderland op om niet akkoord te gaan met het voorstel om de huidige N786 op te waarderen. Gisteren heeft de ‘Coalitie N786’ kennis genomen van het voorkeursbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om nu een definitieve verkenning te doen naar deze zogeheten 0+ variant en hierover eind 2014 een investeringsbeslissing te nemen. Het besluit van GS komt voor ons niet alleen als een volslagen verrassing, maar druist ook in tegen de beloftes die vele Gelderse politieke partijen voor de verkiezingen hebben gedaan. De ‘Coalitie N786’ wijst het voorstel van Gedeputeerde Staten resoluut van de hand en vraagt Provinciale Staten een besluit te nemen over de door de coalitie gewenste kanaalvariant.
Voorgestelde oplossing is verkwisting van gemeenschapsgeld
De oplossing die nu door GS wordt voorgesteld is de slechtst denkbare. Deze variant biedt géén duurzame oplossing voor de toegenomen transportbewegingen, brengt het verkeer alleen maar dichter bij de woningen en levert ook géén bijdrage aan de door de provincie Gelderland gewenste instandhouding van de Natura 2000 gebieden. 22 tot 47 miljoen uitgeven aan variant 0+ N786 is in onze ogen verkwisting van gemeenschapsgeld. N786 van belang voor werkgelegenheid en 10.000 gezinnen De N786 is belangrijk voor deze regio en daarmee voor Gelderland. Het economisch belang van een goede verbinding voor aan- en afvoer van de industrie is van essentieel belang voor de Stedendriehoek. Multinationals zijn eigenaren van een groot deel van deze industrie. In hoofdkantoren in Europa wordt beslist over investeringen en sluitingen van productielocaties. Alleen de locaties die voldoen aan gestelde eisen zullen worden gehandhaafd. Vele gezinnen zijn direct of indirect afhankelijk van de maakindustrie in Loenen en Eerbeek en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid. Als deze werkgelegenheid verdwijnt, heeft dit consequenties voor 10.000 gezinnen in deze regio. Kanaalvariant enige oplossing met draagvlak ‘Coalitie N786’ is van mening dat met het oog op de toekomst, variant 4 voor de N786, voor een toereikende oplossing zorgt voor bewoners, bedrijven en milieu. Deze variant levert de meeste winst op voor de economie, haalt het doorgaand verkeer uit de dorpen en ontlast het Natura 2000 gebied Veluwe. Ongetwijfeld zijn de kosten hoog, maar daar staat tegenover dat deze oplossing minimaal 50 jaar mee gaat! Bovendien biedt de meerjaren investeringsagenda mobiliteit (MIAM) van de Provincie Gelderland mogelijkheden voor financiering van deze oplossing in de vorm van PPS-constructies of een fasering in delen. Wanneer het college van GS bereid is nog deze coalitieperiode een investeringsbeslissing van 22-47 miljoen in de N786 te nemen, stellen wij voor om dit bedrag te gebruiken voor de opwaardering van de weg langs het kanaal tot aan de Broeksweg (Middelste molen). www.n786.nl