Van de bestuurstafel
30/05/2013

Het bestuur van Soerens Belang heeft in mei 2013 twee keer vergaderd over een aantal punten. Inloop: Bij een van deze vergaderingen heeft Ton Eikelboom, gebruik makende van de mogelijkheid om aan te schuiven aan de bestuurstafel, voorgesteld om op een aantal punten het bestuur terzijde te willen staan. Dit soort initiatieven juicht het bestuur van harte toe en zo is besloten dat Ton gaat bezien wat er ten aanzien van de muziektent zoal mogelijk is om het geheel een beter en solider aanzien te geven. Voorts zal hij namens het Soerens Belang (als rechts-persoon) een concept maken voor een brief aan het Oranjefonds en het Rabofonds met het verzoek om financiële ondersteuning voor het boek van Aris Blankenspoor over de geschiedenis van Laag-Soeren. Dit past binnen de ondersteuning die Soerens Belang (zie notulen voorjaarvergadering 2012) heeft toegezegd. Verder meldde Ton dat er oriënterende gesprekken met kandidaat-bestuursleden zijn gevoerd. Nieuwe bestuursleden: We hopen, dat deze kandidaten op de juiste wijze worden geïnformeerd over de werkwijze van het nieuwe bestuur in de afgelopen drie jaar, want die verschilt nogal van de van oudsher bekende werkwijze. Wanneer hier vragen over zijn, willen wij die graag beantwoorden. Onnodige misverstanden over het functioneren van de vereniging doen ons allen en ons dorp te kort. Het huidige bestuur zet de hoofdlijnen uit op basis van breed gedragen ideeën en de uitvoering vindt plaats in werkgroepen c.q. commissies. Bij deze willen wij de geruchten over de slechte financiële situatie van onze vereniging ontkrachten. Het jaarverslag laat een positief saldo zien mede omdat de jaarlijkse subsidie op tijd werd aangevraagd en ontvangen. Verder biedt Soerens Belang (financiële) ondersteuning aan de Activiteitencommissie, die de laatste jaren de organisatie van palmpasen voor de kinderen op zich heeft genomen; dit is ieder jaar weer een feest voor die kinderen. Het paasvuur moest de laatste jaren tot tweemaal toe worden afgezegd vanwege code oranje wat inhoudt dat de brandweer de door ons verkregen vergunning intrekt en branden in het code oranje gebied verbiedt. Helaas terwijl alle voorbereidingen voor het evenement door de werkgroep al in volle gang waren gezet. Dat is jammer voor een ieder, maar het vraagt van de vereniging ook een financieel offer om het reeds opgeslagen hout af te voeren. Voor de geïnteresseerden onder u die overwegen een bestuursfunctie bij onze vereniging te aanvaarden zouden we willen zeggen: kom eens langs in de bestuursvergadering, kijk mee naar de onderwerpen die op tafel liggen en de wijze waarop dit bestuur deze oppakt en wat dit betekent voor ons dorp en de vereniging. Je zult waarschijnlijk verbaasd staan over de onderlinge solidariteit en betrokkenheid bij het wel en wee van zowel het verenigings- als dorpsleven. Nimmerdor: We hebben ons beraden op het gesprek met de wethouder over het inspreken in de gemeenteraad. Het gesprek verliep ten gemeentehuize in goede harmonie en we zullen elkaar in juni weer treffen om de verdere ontwikkelingen met elkaar te bespreken. We hebben het over de haalbaarheid, de kwaliteit en het onderscheidend karakter gehad. We hebben gevraagd naar de gefaseerde uitvoering van het plan en ook hebben we het gehad over de flexibiliteit in het bestemmingsplan; op ons verzoek zal na de zomervakantie e.e.a. zichtbaar worden. De communicatielijnen tussen gemeente en bestuur SB zijn korter gemaakt; dus als er vragen zijn in het dorp laat het ons weten dan kunnen we ze concreet maken en zo voorkomen we onnodige onrust. De lucht is geklaard; laten we dat zo houden. Lopende zaken: Nu zijn we (bestuur en commissies) bezig met de Traverse Dieren, hoorzitting 3 juni 2013; voortgang N786; Glasvezelaanleg; in augustus is er weer overleg met de Stichting ’t Sprengenhus. Mocht u ideeën hebben wat we meer samen zouden kunnen doen, laat het ons of het stichtingsbestuur dan weten. Het gaat tenslotte om ons aller Soerense belang en laten we dat met z’n allen koesteren. De eerste bestuursvergadering na het zomerreces is op 20 augustus in De Harmonie. Met een vriendelijk groet, Het bestuur van Soerens Belang