Algemene Ledenvergadering Soerens Belang
11/04/2013

Op maandag 8 april 2013 heeft de vereniging Soerens Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Er waren een kleine 60 leden aanwezig, die onder leiding van het voorzitterschap van Petra Arentsen-Zwart voor een goede vergadering zorgden. Er waren op deze avond een drietal presentaties. In eerste instantie kwam het inspreken van Soerens Belang over Nimmerdor in de gemeenteraad op 19 maart j.l. aan de orde. De complete tekst van de inspraak werd met de leden doorgenomen en na afloop waren er geen vragen. Op 13 mei a.s. volgt een gesprek met wethouder König. Vervolgens presenteerde Machiel Wetzelaar het eindverslag van het project Soeren Samen. Een helder betoog waarin duidelijk werd dat een aantal projecten zelfstandig met steun van Soerens Belang zullen worden voortgezet. Soerens Belang zal het nog beschikbare budget voor deze projecten beheren. De overdracht van het project zal in onderling overleg plaatsvinden. Verder is de Muziektent ter sprake gekomen. De respons op de enquête was helaas te laag om draagvlak aan de uitslag te ontlenen. Het verbouwen van de muziektent voor speelelement kwam als meestgekozen optie naar voren. De muziektent als Ruïne kreeg een ruime meerderheid van stemmen. SB zal de gemeente vragen om aandacht te hebben voor deze problematiek. Verder heeft het bestuur de vergadering gewezen op de mogelijkheid om alsnog met een werkgroep door te gaan om meer betrokkenheid te creëren. Verder werden in deze vergadering de jaarstukken behandeld, waarbij opgemerkt wordt dat Mart van Tol als nieuw bestuurslid/penningmeester werd geïnstalleerd en zich met verve van zijn taak kweet tijdens het Financieel Verslag 2012. Bron van zorg is het feit dat de overige vier bestuursleden dit jaar aftreden. Deels komt dit door het protocol en deels door persoonlijke omstandigheden. Gelet op het feit dat er op dit moment een aantal dringende zaken en afspraken lopen heeft het bestuur – om de continuïteit van de vereniging geen gevaar te laten lopen – besloten tot de najaarsvergadering aan te blijven en zo nieuwe kandidaten de gelegenheid te geven zich voor 1 september aan te melden en als aspirant bestuurslid ingewerkt te kunnen worden. Tijdens de vergadering is een dringende oproep gedaan aan de leden om gezamenlijk nieuwe bestuursleden te werven. Het bestuur beschikt over een bestuursvisie dat als groeidocument dient. Dit is naast de statuten een basis waarop deze belangenvereniging voort kan borduren waardoor de continuïteit van de vereniging in onze ogen voldoende gewaarborgd kan worden. Interesse? Wij informeren u er graag over. Het bestuur van Soerens Belang.