Jaarverslag Soerens Belang 2012
08/04/2013

JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG OVER HET JAAR 2012 Het bestuur bestond op 8 april 2013 uit de volgende personen: B.Nijman-Stilwell      voorzitter                      aftredend 2013 J.H.Lubberding         secretaris                       idem 2013 P.Arentsen-Zwart     bestuurslid                    idem 2014 S.Schut                       bestuurslid                    idem 2015 M. van Tol                  aspirant penningmeester    idem 2016 ------------------------------------------------------------ Bestuur Het Bestuur vergaderde in 2012 ongeveer 16 keer. Het bestuur en haar commissieleden trachten zoveel mogelijk de voor Laag-Soeren belangrijke openbare commissievergaderingen van de gemeente Rheden bij te wonen. Tevens zijn er regelmatig contacten met andere belangenverenigingen en instanties, die voor Laag-Soeren van belang zijn, zoals Gemeente Rheden zowel ambtelijk als politiek, Gemeente Brummen, dorpsraad Eerbeek Zuid, Politieke Partijen, Waterschap Veluwe, Vereniging Kleine Kernen e.d. en geeft nu daadwerkelijk mede vorm aan een gemeentelijk platform van belangenverenigingen BORD. De algemene ledenvergadering werd gehouden op 23 april 2012 in ’t Sprengenhus. Het bestuur onderging een aderlating door het vertrek van Benno Liefstingh (werd raadsvolger voor de VVD) en Catharina Dullemond (nieuwe baan elders met studieverplichting), maar werd aangevuld door de komst van Stef Schut. In het najaar werd Mart van Tol bereid gevonden om als aspirant bestuurslid het penningmeesterschap voor zijn rekening te nemen. Dit bestuur werkt volgens de door de wervingscommissie voorgestelde werkwijze, waarbij het bestuur de hoofdlijnen uitzet en de uitvoering middels commissies en werkgroepen plaatsvindt. Zo werken de ledenwervingcommissie , de commissie Nimmerdor, de verkeerscommissie en de projectgroep dorpsplan op deze wijze; zij zijn enthousiast de uitdaging aangegaan en zij hebben gezorgd voor resultaten, waarmee we prima kunnen werken. Het bestuur legde deze nieuwe werkwijze vast in een bestuursvisie, welke als groeidocument gezien kan worden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen. ’t Sprengenhus In het afgelopen jaar heeft het bestuur bij het stichtingsbestuur van ’t Sprengenhus informeel geïnformeerd naar mogelijkheden van meer samenwerking en afstemming met betrekking tot de voor het dorp van belang zijnde aangelegenheden. Dit is analoog aan de ontwikkelingen op Provinciaal niveau, waarbij de VKK Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland ook een verregaande vorm van samenwerking hebben gezocht en inmiddels gevonden. Naar aanleiding van onze overleggen werden onze ideeën gedeeld met de andere verenigingen en stichtingen. Dit alles werd positief ontvangen en resulteerde uiteindelijk in de zeer geslaagde decemberactiviteiten: kerstboom op het plein en in de foyer; een Kerstconcert en een Nieuwjaarsreceptie. Voor 2013 staan gezamenlijke overleggen en festiviteiten gepland. We zijn zeer content met deze ontwikkelingen, die de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen. Thuistechnologie In het afgelopen jaar heeft Soerens Belang samen met Soeren Samen, Atrivé, Carion en de gemeente Rheden een proces in Laag Soeren uitgezet met betrekking tot de thuistechnologie (domotica) ten behoeve van de oudere inwoners van ons dorp om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er is met een klankbordgroep gediscussieerd over de wijze waarop dit vorm gegeven kon worden. Daartoe werden theorie en praktijk (bezoek aan De Horsting) bekeken. Er werd ten behoeve van de inwoners van het dorp een informatiedag georganiseerd. Daarnaast werden de inwoners per brief geïnformeerd over de mogelijkheden om al dan niet gesubsidieerd aanpassingen in hun woningen te laten aanbrengen. Dit project kreeg de werknaam Mijn Huis Mijn Toekomst en mondde in 2013 uit in huisbezoeken bij een twintigtal inwoners van Laag Soeren. Twee bestuursleden van Soerens Belang hebben in dit kader als vrijwilliger geparticipeerd in dit project. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de vormgeving van dit proces. Burgerparticipatie / Platform BORD Het platform BORD heeft zijn eerste jaar van werken er op zitten. De gemeente Rheden is erg actief mbt burgerparticipatie en organiseerde in september 2012 een symposium. Het voorstel om het platform een budget van ongeveer € 44.000,00 te laten beheren en uitgeven aan de aangesloten verenigingen werd door het platform van de hand gewezen omdat de onderliggende criteria ontbraken. Hierop heeft Carion dit gedeelte voor haar rekening genomen. In 2013 zal dit samenwerkingsverband verder worden uitgewerkt mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond Carion, dat thans voortgezet wordt onder de naam Viva. Stuurgroep dorpscoördinator / Soeren Samen Het project Soeren Samen kent een aantal projecten die succesvol zijn verlopen. In de loop van 2013 zal dit project worden afgerond en zullen een aantal deelprojecten onder supervisie van SB door blijven draaien. Website Soerens Belang heeft vanaf 15 november 2010 een nieuwe website: www.soerensbelang.nl, die we zo actueel mogelijk proberen te houden om u over de lopende ontwikkelingen op de hoogte te houden zodat u goed geïnformeerd bent en hierover bij ons terecht kunt voor vragen en adviezen. Palmpasen/Paasvuur 2012 Palmpasen was dit jaar op 31 maart. De Activiteitencie nam de organisatie voor haar rekening en SB ondersteunde deze activiteit. Voor de optocht met de versierde palmpaasstokken is weer gebruik gemaakt van een vrachtwagen met oplegger (met dank aan Klaas Versteeg) onder begeleiding van de verkeersregelaars. Sempre Crescendo zorgde als vanouds voor een gezellige ondersteuning van de optocht. ’s Middags was er een toneelvoorstelling van Troep in ‘t Sprengenhus, waar ongeveer 75 toeschouwers waren. Na afloop gingen de kinderen met een versnapering tevreden naar huis. Het Paasvuur op 7 april was dit jaar een groot succes. De weergoden waren ons gunstig gezind en er hing een prima sfeer rond een perfect vuur. Hulde aan de mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. De direct betrokkenen bij en de sponsoren (De Harmonie, Fam. Van Eijbergen, Visser Sloopwerken, Bakker Wanninger en de Reinbouw) van het paasvuur danken wij voor hun inzet en bereidheid tot medewerking voor dit geslaagde feest. Ledenwervingcommissie In 2012 is de ledenwervingcommissie niet aan de opdracht van het bestuur van Soerens Belang toegekomen omdat Mart van Tol als aspirant bestuurslid tot het bestuur toetrad. Commissie Nimmerdor Tot begin 2012 heeft de commissie Nimmerdor geparticipeerd in de klankbordgroep voor Nimmerdor . Na het afronden van de besprekingen tbv het beeldkwaliteitsplan is de gemeente aan de slag gegaan met voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan. Voordat dit plan naar de raad zou gaan zou de klankbordgroep nog een keer bijeen geroepen worden. Door het faillissement van Phanos is het ontwikkelen van het bestemmingsplan op een laag pitje komen te staan De commissie heeft samen met het bestuur een brief gestuurd aan het College met als gevolg dat er binnen een week in de pers al een intentieverklaring van gemeente en de Reinbouw om dit project voort te zetten werd gepubliceerd. Een haalbaarheidsonderzoek zou volgen. Ondertussen was er informeel contact bij de Gemeente over de vooruitgang van het project. Verkeerscommissie Het is gelukt om de blauwe richting borden langs het Kanaal te veranderen. Richting Loenen en Eerbeek wordt nu bij de Leeuwerik niet meer aangegeven door het dorp, maar langs het Kanaal. Ook de bewegwijzering voor en na dit punt is aangepast. Naar aanleiding van de najaarsvergadering is een brief geschreven aan de Gemeente met de volgende aandachtspunten: 1. sommige lampen langs het fietspad functioneren niet 2. verlichting in de bochten wordt node gemist op aan aantal plaatsen 3. bij de fietspad oversteek over de Badhuislaan is de noordkant slecht verlicht waardoor aanrijdende fietsers slecht te zien zijn door automobilisten op de Badhuislaan 4. Komend vanaf het Kanaal is het kruispunt met de Hwweg voor automobilisten die onbekend zijn ter plaatse, slecht te zien. Het is dan niet duidelijk wanneer men bij het fietspad en het kruispunt is. 5. op de hoek Badhuislaan Hwweg is een beuk(je) blijven staan dat het uitzicht belemmerd. Deze boom was wel geblest. 6. In de bocht van de Hwweg bij de afslag van de Pellaan is de onderbroken belijning aan de buitenbochtkant niet aangebracht en daardoor is deze bocht 's avonds minder goed zichtbaar. 7. de berm in de binnenbocht van hiervoor genoemd punt is zeer kwetsbaar en op den duur gevaarlijk De Gemeente heeft snel gereageerd op deze punten, maar de uitvoering van werkzaamheden wacht nog op het einde van de winter. In januari 2013 is zowel naar de Provincie als naar de Gemeente gereageerd op de plannen rond de Traverse Dieren met de vraag om aandacht voor de toename van de verkeersintensiteit gedurende de bouw van de Traverse, en met de vraag om zeer attent te zijn op veranderingen aan de vormgeving van de weg bij de afslag vanaf het Kanaal naar de Harderwijkerweg omdat dit de verkeersstroom richting Loenen Eerbeek sterk beïnvloedt. Aan de Provincie is een brief/zienswijze gestuurd met betrekking tot de planvorming voor het traject Dieren Apeldoorn. Wij hebben aangegeven dat we de tekst in de Statennotitie onjuist vinden waar de tweede variant (ringwegen rond Loenen en Laag-Soeren) al te gemakkelijk afgedaan wordt. Bovendien is het argument van een doorsnijding van Natura2000 gebieden niet juist. De rondwegen zouden precies langs de grenzen gaan en niet doorsnijden. Dorpsplan Ten aanzien van het dorpsplan kan gemeld worden dat Sjouck Bakker bereid is gevonden om als projectleider van het plan op te treden. Zij heeft dit najaar heel voortvarend een plan van aanpak geschreven. Dat ziet er goed uit. De bezetting van het projectteam en de werkgroep voor de uitvoering baren ons nog enige zorgen. Soerens Belang dient zich in 2013 te beraden over de voortgang van dit project. Muziektent De Stichting Alliantie is beheerder van de muziektent en de gemeente heeft het eigendom. Het bestuur heeft met de gemeente en De Alliantie overleg gevoerd voor een definitieve oplossing, maar vooreerst is er geen geld beschikbaar voor een adequate oplossing. In het kader van een vriendendienst kreeg het bestuur een ondersteuning voor het ontwikkelen van een alternatief plan voor deze muziektent. Dit plan is op de najaarsvergadering gepresenteerd. Voorkeur kreeg het object “ruïne”. In een enquête zal het bestuur de dorpsgenoten vragen wat zij met onze muziektent willen. Bij gebrek aan belangstelling voor een oplossing zal het bestuur geen energie meer stoppen in dit project en dit naar buiten toe ventileren. Sprengen en Beken Is ondergebracht in de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, waarvoor onze dorpsgenoten Leo Bakker en Herma van Scherpenzeel actief zijn. De sprengen en beken hebben een educatief karakter gekregen zoals onder het Ommetje Laag Soeren staat vermeld. Ommetje Laag-Soeren Het bestuur en enkele actieve leden hebben geholpen bij de ontwikkeling van dit ommetje. Het educatieve element is de Soerense Beek en haar directe omgeving zoals de Bovenbeek en de sprengen; bij dit project is tevens de groene school uit het dorp betrokken. Op 28 maart 2013 zal dit ommetje officieel door de wethouder Tiemens worden geopend. De publiciteit rond dit onderwerp zal samen met de gemeente door het bestuur van SB verzorgd worden. Overige zaken Verder is er in 2012 o.a. regelmatig contact geweest met: - de VKK over het realiseren van een dorpsplan, - de gemeente over de herinrichting van plantvakken, de aanpassingen van de Harderwijkerweg en thuistechnologie, maar er was ook structureel overleg met de wethouder en fracties uit de raad, - het glasvezelproject Dieren - de buurtpreventiemedewerkers bij politie en gemeente - de pers