Verslag van ALV 23-04-2012
08/04/2013

Verslag van de algemene ledenvergadering van vereniging Soerens Belang op 23-04-2012 1. Opening De voorzitter heet de (ere)leden welkom op deze algemene ledenvergadering. 2. Verslag van de algemene ledenvergadering 2011 Op het verslag zijn geen opmerkingen en wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. 3. Jaarverslag 2011 Inhoudelijk zijn er geen op- en/of aanmerkingen en wordt dus als zodanig vastgesteld. 4. Financieel verslag 2010 De penningmeester bespreekt het verslag; de vergadering vraagt uitleg over de afwijking van het banksaldo. De penningmeester verklaart dit verschil. 4.1 Kascommissie De heren A. Blankespoor en C. van Vugt hebben de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden. De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen hetgeen geschiedde. 4.2 Nieuwe Kascommissie De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren C. van Vugt en Henk Bosman. De heer Mart van Tol is reserve commissielid. 5. Actuele stand van zaken verschillende commissies De onderscheiden commissies lichten de actuele stand van zaken toe. 6. Bestuursverkiezing Zittend bestuur: Becky Nijman-Stilwell, Catharina Dullemond-Zonderman, Herman Lubberding, Benno Liefstingh en Petra Arentsen-Zwart Aftredend: Benno Liefstingh en Catharina Dullemond-Zonderman De aanstelling van de door het bestuur voorgestelde nieuwe bestuurslid Stef Schut wordt door de vergadering goedgekeurd. Stef wordt van harte welkom geheten in het bestuur. Aangezien zich geen nieuw 5e bestuurslid heeft aangemeld, meldt het bestuur dat hierdoor zaken kunnen blijven liggen. Het bestuur vraagt zelfwerkzaamheid van de leden en geeft aan dat vraagstukken zoveel mogelijk door commissies opgepakt dienen te worden. 7. Bijdrage aan het boek van Aris Blankenspoor Het bestuur stelt de vergadering voor om de publicatie van het boek over Laag-Soeren van Aris Blankenspoor, met een financiële bijdrage van 1500euro te ondersteunen. N.a.v. een opmerking van Bart Slijkhuis over de kosten en opbrengsten van deze ondersteuning ontstaat een discussie over de bijdrage voor het boek. Diverse opties komen ter sprake. Gekozen wordt voor de ondersteuning van Aris bij het aanboren van subsidies voor de publicatie van zijn boek. Cor van Vught gaat Aris hierbij ‘de weg wijzen’ met daarnaast een garantstelling van maximaal € 500,00 indien zich er zich onverhoopt een te kort mocht aandienen. 8. Presentatie ‘Een dorpsplan maken’ met als ondertitel Leefbaarheid in perspectief door Peter van Heek van de Vereniging Kleine kernen met aansluitend besluitvorming over de uitvoering. Na de presentatie vraagt Peter van Heek de vergadering van SB om een lening om de VKK uit korte termijn liquide problemen te helpen. De vergadering stemt in met een beperkte eenmalig korte termijn lening. Het gaat om een bedrag van € 500,00, die voor 31 december 2012 zal worden terug betaald. 9. Rondvraag Jan van Beek vraagt aandacht voor hangjongeren bij het Priesnitzmonument en de staat waarin het monument verkeerd. Het bestuur geeft aan dit met gemeente en de wijkagent op te nemen. Tevens geeft Jan van Beek aan dat er veel herten in de wei lopen. Het bestuur wijst Jan op de beperkte bezetting van het bestuur en de zelfwerkzaamheid waar om gevraagd is. Wanneer de herten voor Jan een probleem vormen, vraagt het bestuur hem om dit vraagstuk zelf op te pakken. Uiteraard wil het bestuur Jan hierbij ondersteunen. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. P. Arentsen-Zwart Bestuurslid