Inspraak Soerens Belang ivm Nimmerdor 19-03-2013
03/04/2013

Geachte leden van de raad, Allereerst wil Soerens Belang benadrukken voorstander te zijn van bouwen op het gebied van Nimmerdor. Voordat we echter verder gaan met de uitvoering van het huidige plan willen we graag horen hoe u denkt over de invulling van de sociale woningbouw (30% van het totaal). Mede gelet op het feit dat de betrokken woningcorporatie Sprengenland niet over de middelen beschikt om hier invulling aan te geven. Verder willen we graag van u weten hoe u het begrip gefaseerd bouwen denkt in te vullen, want Laag-Soeren zit niet op een jarenlange bouwput te wachten zeker als we bedenken dat er rond dit gebied al jaren gebouwd is aan De Schreuderhuizen, ’t Sprengenhus en de aanpassingen van de Harderwijkerweg. We willen aandacht vragen voor het feit dat de gemeente in de pers naar buiten treedt over het draagvlak in het dorp. Terwijl de klankbordgroep, waaraan het draagvlak wordt gerelateerd en waarin SB vertegenwoordigd is, heeft aangegeven dat het plan te grootschalig is en niet aansluit op het bestaande dorpsbeeld. Er was echter onvoldoende ruimte om buiten de gemeentelijke kaders mee te denken. In onze ogen begint burgerparticipatie op het moment dat de gemeentelijke kaders worden vastgesteld. Wij wijzen u op het belang van burgerparticipatie en de wens dat er serieus naar de burger wordt geluisterd. De situatie op de woningmarkt is de laatste maanden, zowel nationaal als regionaal, verslechterd. De hoeveelheid aangeboden woningen laat een stijging zien, terwijl het aantal verkochte woningen daalt. Bovendien doet zich voor de lange termijn in de gemeente Rheden een bevolkingsdaling voor die van een dusdanige aard zal zijn dat zelfs het aantal huishoudens zal afnemen. Voorts heeft de Raad van State onlangs een uitspraak gedaan waarin het college wordt opgeroepen een nieuw compensatieplan voor de aanwezige steenuilenpopulatie te ontwikkelen. De uitspraak van de Raad van State bemoeilijkt de snelle verwezenlijking van het huidige, relatief grootschalige plan. Gelet op deze ontwikkelingen lijkt het ons wenselijk om te kijken hoe we gezamenlijk (gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk, IVN, Soerens Belang, aanwonenden en projectontwikkelaar Reinbouw) tot een realistisch totaalplan voor het hele plangebied (inclusief particuliere initiatieven aan de Talmaweg (2 percelen) en het Van de Brinkterrein (4 woningen)) kunnen komen. De uitgangspunten moeten aanvaardbaar en realiseerbaar zijn zonder dat het ten koste gaat van het foerageergebied van de steenuil. Gelet op het in de publicaties geformuleerde strakke tijdpad vragen wij u om in overweging te nemen om de huidige plannen om te zetten aan de hand van genoemde argumenten, zodat we Laag-Soeren in een keer kunnen bedienen met een totaalplan waarin op een realistische termijn een bij het dorp passende bebouwing gaat plaatsvinden. Wij vertrouwen er op dat we elkaar hierin kunnen vinden. Bedankt voor uw aandacht. Soerens Belang Laag-Soeren