Verslag van de najaarsvergadering 21 november 2011
19/11/2012

Aanwezig: 54 bewoners zie de presentielijst 1. Opening Benno Liefstingh heet iedereen welkom 2. Mededelingen • Mede dankzij de inzet van Ge Eikelboom zal de Plusbus starten per 1 januari 2012. Dit betreft vervoer op maat voor ouderen en is tot stand gekomen i.s.m. Carion. • Ton Eikelboom doet een oproep voor deelname aan de computercursussen die in het Sprengenhus worden gegeven i.s.m. Seniorweb Rheden. Dit gebeurt in het tempo en op het niveau van de senior. Opgave via folders die in ‘t Sprengenhus liggen, bij Ton of Krien Guijt danwel via de website van Seniorweb.nl. 3. Verslag najaarsvergadering 2010 Er zijn geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist Herman Lubberding. 4. Introductie Wijkagent Marjan Schoegje Marjan stelt zich voor. • Wijkagent kan worden benaderd wanneer iets geen haast heeft via telefoon 0900-8844. • 112 kan nu ook gebeld worden bij heterdaad situaties en als er bloed vloeit. • Inbraakpreventie heeft een hoge prioriteit bij de politie. In Laag-Soeren is er t/m heden al 8 keer ingebroken. Dit is het hoogste percentage van de gemeente Rheden. Inbraakpreventie voorlichtingsavond in Theotorne op 30 november 2012. • De capaciteit van de wijkagenten is beperkt; er zijn maar 2 auto’s voor een grote regio doch schroom niet en neem contact op als het noodzakelijk is. 5. Commissie Nimmerdor • De commissie heeft in samenwerking met Nimmerdor Nee en het IVN een plan uitgewerkt hoe de plek bebouwd zou kunnen worden. Dit plan was gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Rheden. • Tijdspad bij de gemeente ontbreekt daarom worden vooral de politieke partijen benaderd om op de hoogte te blijven. Pas als de intentieverklaring door de gemeente getekend is, wordt er een tijdspad opgesteld. • Ben Kok maakt zich zorgen over het verdwijnen van de school ivm het dalende leerlingen aantal. Hij noemt als voorbeeld Drenthe waarin het minimale aantal leerlingen zomaar door gemeente opgeschroefd werd tot 50 leerlingen waardoor er 5 scholen moesten sluiten. Ben benadrukt de urgentie voor een actieve lobby van de commissie om Nimmerdor sneller te realiseren en dat de juiste woningen gebouwd worden. Benno beantwoord dat de gemeente de eis gesteld heeft van 30% sociale woningbouw en 70% vrije verkoop. Hier heeft de commissie geen invloed op gehad. 6. Verkeerscommissie • Verkeersstromen voor Nimmerdor zijn onder de loep genomen • 70 vervoerders werden per brief van SB benaderd met het verzoek de alternatieve routes te gebruiken die ook gebruikt werden zoals bij de recente afsluiting van de Harderwijkerweg. Dit heeft tijdelijk wel effect gehad. • Het N786 tracé Apeldoorn-Dieren. De gemeentes Apeldoorn, Brummen en Rheden zijn in een verkennende fase voor een alternatief. Hier zijn 4 alternatieven voor uitgewerkt. De variant met 2 rondwegen wordt opnieuw onder de aandacht gebracht maar daar is de gemeente sterk op tegen aangezien er dan een Natura2000 gebied geraakt wordt. • Het OM heeft bepaalt dat de flitspalen alleen nog rendabel zijn als ze aan bepaalde voorwaarden (o.a opbrengst en letselnorm) voldoen. Die van LS is niet meer rendabel en zal worden verwijderd. Het “u rijdt te snel bord” blijft nog staan zolang deze functioneert. • De gemeente heeft onderkend dat als de traverse in Dieren gebouwd gaat worden, het verkeer in LS zal toenemen. De gemeente verwacht dat de drukte minder zal worden als de A12 ook helemaal klaar is. 7. Burgerparticipatie • De gemeente Rheden is erg actief m.b.t. burgerparticipatie. Voorbeelden: de buurtbus Spankeren/Dieren, Nimmerdor, dorpscoördinator, multifunctioneel centrum te Ellecom, samenwerkingsverband RONA (regionaal Overleg Noordelijke Aftakkingen) om de uitbreiding van het goederen vervoer op de Ijssellijn tegen te gaan. • Bezuinigingen komen eraan en de Rhedense belangenverenigingen hebben een Platformbord BORD opgericht met als doel: de communicatie tussen de verenigingen te bevorderen en elkaar bij het besturen in functie en rol beter te laten worden; tevens kunnen de krachten worden gebundeld en gezamenlijk optreden naar buiten als dat gewenst is . Hierbij is de input van de bewoners belangrijk omdat we de klus samen moeten klaren. 8. Stuurgroep dorpscoördinator / Soeren Samen • Doel: het bevorderen van de sociale cohesie in Laag Soeren. Het project draait op initiatief van de Stichting Ons Dorpshuis, die de beschikbare subsidie van de provincie aanvroeg en verkreeg. Namens Soerens Belang participeert Herman Lubberding in deze Stuurgroep. Machiel Wetzelaar is o.b.v. zijn ingediende projectplan uiteindelijk als dorpscoördinator aangesteld. • Er vindt over de voortgang van het project regelmatig terugkoppeling plaats tussen Machiel en de stuurgroep. 9. Toelichting Machiel Wetzelaar • Krimp van de gemeente neemt veel voorzieningen mee in zijn kielzog. Hiervoor moeten we waken. • Interviews met grote diversiteit aan mensen (35). Allemaal dezelfde vragen. Hieruit zijn 13 thema’s naar voren gekomen. Met deze thema’s konden de bewoners een workshop bijwonen en input geven. Ivm de beperkte aanstelling van Machiel (oktober 2012) zijn er 6 hoofdthema’s uitgekomen om op te pakken. Belangrijkste voorwaarde van de thema’s -> Alle thema’s moeten een bijdrage leveren in de sociale cohesie op langere termijn 1. Activity centrum voor jongeren 12-16 jaar 2. Soerense Kalender 3. Algemene informatievoorziening 4. Talentenbank 5. Langer zelfstandig blijven (wonen van ouderen) 6. Activiteiten ontplooien voor ouderen 10. Rondvraag o Marinus van Eijbergen -> ambulance kan buiten gebied LS niet vinden. Chris Dullemond merkt op dat dit ook voor de Winternitzlaan geldt. o De wijkagente gaat het uitproberen. Andere oplossing: zelf de navigatieproducenten benaderen. o Oproep van Leo Bakker voor zaterdag 26 november schonen van de beken. o Aris Blankespoor vestigt de aandacht op de slechte conditie van de bospaden bij het veentje bij Braakman en de Badhuislaan aangezien daar steeds paarden overlopen terwijl dit verboden is. Petra antwoord dat dit al de aandacht van de maneges en natuurmonumenten heeft. o Wim Pasman maakt zich zorgen over het bomenbeleid bij de Rozensteinweg. Er worden er volgens hem 2 weggehaald en er komen er 10 voor terug. Antwoord SB: Dit kan de Rozensteinweg zelf met de gemeente in overleg regelen gelet op de recente briefwisseling tussen gemeente en buurtbewoners. SB volgt dit op afstand net als bij andere kleine projecten in het dorp. o Ton Eikelboom wil graag dat het bestuur aandacht vraagt bij de gemeente voor de muziektent. SB is hier al mee bezig. o Marinus van Eijbergen vindt aangezicht dorp een puinhoop. Antwoord SB: zelf melden; de gemeente heeft hier een meldpunt voor en daar waar algemeen belang het vraagt kunnen we helpen met de contacten ten gemeentehuize. o Machiel doet oproep aan de mensen om deel te nemen aan Soeren Samen. Men kan zich bij hem aanmelden. 11. Laag-Soeren op weg naar een Topdorp (dorpsontwikkeling) Om tot een topdorp te komen zijn de volgende onderwerpen uitgekozen om uit te werken samen met belangstellenden. Deze onderwerpen zijn tot stand gekomen uit de overgebleven 7 belangrijkste items die Machiel al verzameld had tijdens zijn interviews. Het gaat in 1e instantie om de volgende onderwerpen: • Woonbeleid (Benno) • Natuur (Petra) • Dorpsarchief (Catharina) • Muziektent (Becky) • Buurtpreventie (Herman) De workshops zijn uitgewerkt en staan op onze website. 12. Sluiting Na de workshops wordt de vergadering gesloten onder dankzegging voor ieders inzet Laag-Soeren, 5 december 2011 Notulist Catharina Dullemond