Gemeente stelt geld beschikbaar voor buurtbudgetten
06/07/2012

Bewoners van een wijk weten zelf vaak heel goed wat er moet gebeuren om hun buurt leuker, gezelliger en leefbaarder te maken. Daarom stelt de gemeente geld beschikbaar om initiatieven op dit gebied te belonen. Het moet echter wel een plan zijn waar de hele buurt wat aan heeft. Hoe werkt het? Buurtbewoners maken samen een plan en leveren dat in bij de buurtcoach van Carion vóór 15 september a.s. De buurtcoaches verzamelen alle ideeën en leggen die voor aan de lokale wijk- en dorpsraden. Zij geven vervolgens een advies welke aanvragen in hun ogen steun verdienen. De gemeente beslist uiteindelijk, in overleg met Carion, welke initiatieven geld krijgen. Wat zijn de beoordelingscriteria? De gemeente hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van de initiatieven. In het kort zijn deze spelregels vermeld op bijgaande folder. Wat komt niet in aanmerking? Er zijn ook initiatieven die niet in aanmerking komen om uitgevoerd te worden. Zoals initiatieven die alleen maar zijn gericht op vermaak, een commercieel doel hebben of uit zijn op persoonlijk voordeel. En natuurlijk mogen de ideeën niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Aanleiding voor het instellen van buurtbudgetten Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad bij de programmabegroting voor 2012 een amendement aangenomen met de titel ‘iedere inwoner telt’. In dit amendement werd het college opgedragen beleid uit te werken voor de ontwikkeling van buurtbudgetten en hiervoor in 2012 pilots uit te voeren. Klik op de volgende links voor de flyer van de gemeente Rheden. Flyer(voorzijde) en Flyer(achterzijde)