Aankondiging ALV 2018 Soeren’s Belang
21/03/2018

Het bestuur deelt hierbij mede dat de ALV dit jaar wordt gehouden op maandag 9 april 2018, aanvang 19.30 uur in  ’t Sprengenhus.

Uitnodiging, agenda en (financieel-) jaarverslag ontvangen de leden per e-mail of per post.

Documenten, met uitzondering van het financieel jaarverslag, worden tevens tijdig op deze website gepubliceerd.

 


Aan Burgemeester en wethouders en alle fracties in de Raad van de gemeente Rheden
27/01/2018

Het lijkt inmiddels vast te staan dat de basisschool in Laag-Soeren per 1 augustus a.s. wordt gesloten.

Dit heeft tot gevolg dat de kinderen van de basisschoolleeftijd veelal in Dieren naar school moeten. Daarbij stuiten we dan wederom op het al jarenlang bestaande probleem van het fietspad langs de Harderwijkerweg, dat ter hoogte van de van Zwietenlaan en de Boerhavelaan geen veilige aansluiting heeft op het fietspad naar Dieren. Daar moet worden overgestoken op een, zeker voor kinderen, levensgevaarlijk punt. Al met de huidige verkeersintensiteit op de Harderwijkerweg. Daar komt tegen de tijd dat de scholen weer beginnen bij, de voor Laag-Soeren zeker merkbare toename van het verkeer t.g.v  van de aanleg van de traverse in Dieren. Volgens plan wordt dan de Kanaalweg voor een langere periode afgesloten. Bij deze vragen wij U een, ook voor kinderen, veilige oversteekplaats te creëren voor fietsers langs de Harderwijkerweg ter hoogte van de Van Zwietenlaan/Boerhavelaan.

Op welke manier dan ook. Om de huidige situatie als levensgevaarlijk te bestempelen is niet overdreven. Wij kennen ook het gedrag van kinderen in het verkeer.

In het verlengde hiervan is ook de verlichting op het kruispunt Hardewijkerweg/Badhuislaan sterk voor verbetering vatbaar. Wij kunnen het billijken dat voor de huidige verlichting is gekozen, maar bij behoefte aan meer licht t.b.v. de veiligheid van de schooljeugd, zou dit moeten worden aangepast.

Omdat e.e.a. al bij aanvang van het nieuwe schooljaar klaar zou moeten zijn / in werking zou moeten treden, lijkt ons haast geboden. Het wachten op de komende verkiezingen in maart en de daaropvolgende volgende vorming van een (nieuwe) coalitie is te tijdrovend.

De ontwikkelingen noodzaken alle betrokkenen nu handelend op te treden.

Ik reken dan ook op een spoedige reactie.

 

Met vriendelijke groeten,

Mart van Tol,                                                                                                                                                          voorzitter Soerens Belang.                                                                                      


Basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren sluit
27/01/2018

Na jarenlang dapper pogen van ouders en medezeggenschapsraad om de basisschool ’t Schaddeveld enig perspectief te geven, heeft Scholengroep Veluwezoom nu aangegeven dat per 1 augustus a.s. de stekker er definitief uit gaat. Nadat enkele jaren geleden de onderbouw van de school verdween, was sprake van een selffulfilling prophecy. Elk jaar gaat groep 8 van school en het aantal leerlingen neemt daarmee af. Dit schooljaar zijn er nog 3 groepen, 6 t/m 8. Nu heeft Penta Rho een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief voor de school, en is tot de conclusie gekomen dat men moet adviseren de school per 1 augustus 2018 te sluiten en de betrokken ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een passend alternatief. Dit advies is direct bevordert tot voorgenomen besluit en als zodanig besproken met de mr. De ouders werden op een ouderavond geïnformeerd. De ouders en andere betrokkenen hebben er in ieder geval voor kunnen zorgen dat de kinderen tot dusver een prachtige schooltijd hebben gehad. Los daarvan hebben diverse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen nog onlangs aangegeven te staan voor tenminste openbaar onderwijs in elke kern van de gemeente Rheden. Voor zover het in de coalitiebesprekingen na 18 maart nog een item mocht zijn, lijkt de koers voor Laag-Soeren gelopen.    

 


Laag-Soeren sluit maand vol evenementen af met zaalvoetbal en goedbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie
27/01/2018

Ook in Laag-Soeren komt een eind aan een maand vol activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis en de overgang naar 2017. Dit was een maand met vele hoogtepunten in het alledaagse dorpsleven. Nauwelijks was Sinterklaas vertrokken of er werd met veel tam-tam en fanfare een kerstboom geplaatst voor ’t Sprengenhus. Nog diezelfde middag maakte Sprengenpodium feestelijk plaats voor “Kunst in de etalage”. Op het kerstconcert van Sempre Crescendo werd een gevarieerd repertoire aan Kerstmuziek ten gehore gebracht. Uiteraard was er gelegenheid mee te zingen. Vervolgens het traditionele Kerstschieten in de Harmonie met veel spanning en gezelligheid.  Het oude jaar werd afgesloten met de bekende oliebollen van SCS. Op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar was er weer het bekende snerttoernooi van SCS. ’s Morgens de jeugd en later de (wat) ouderen. De eerste prijs was dit jaar zeer toepasselijk voor “Rookworst”. Het team vanSuperboeren legde beslag op een prachtige 2e plaats. Met de gezellige Nieuwjaarsreceptie,  werden de festiviteiten afgerond. Ook hier was Sempre Crescendo weer duidelijk hoorbaar aanwezig.  Met hun muzikale begeleiding waren zij vaak de rode draad in het veelzijdige decemberprogramma. Deze middag keek Edwin Gerritsen op de van hem bekende en zeer gewaardeerde wijze terug op het jaar 2017. Een jaar van lief en leed voor Laag-Soeren. Wederom heeft Laag-Soeren de afgelopen maand laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Nog enkele dagen staat de kerstboom op het plein van ’t Sprengenhus als stille getuige van de afgelopen periode. Na zijn ontmanteling a.s. zaterdag pakt Laag-Soeren 2018 weer op. Een jaar waarin weer veel zal gebeuren, zoals de oplevering van de 2e bouwfase van het Hof van Soeren. En voor je het weet komen Sinterklaas, Kerstmis en 2019 weer op de kalender………


Bernard van Eijbergen wel genomineerd, niet verkozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Rheden
27/01/2018

De enorme staat van dienst van Bernard was voor de jury aanleiding om hem uit vele kandidaten te nomineren voor de vrijwilligersprijs in de categorie volwassenen – individueel. Dit bevestigde dat zijn inzet niet alleen in Laag-Soeren wordt gewaardeerd. De prijs werd dit jaar toegekend aan iemand die intensief betrokken is bij het inloophuis in Dieren.

Op de najaarsvergadering van Soerens Belang werd Bernard van Eijbergen door de aanwezigen verkozen tot Vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren. Hij speelt dan ook een belangrijke rol in het dorpsleven. Hij is al vele jaren degene die elk jaar met zijn materiaal van een aangeleverde stapel hout een  mooi Paasvuur weet te bouwen. Voor het maken van de kar van zijn wijk voor de Oranjefeesten stelt hij graag de ruimte, gereedschap en waar mogelijk materiaal ter beschikking aan de bouwers, en is ook bereid om letterlijk de kar te trekken op de grote dag. Het feestterrein heeft hij dan al toegankelijk gemaakt. Ook in de Decemberactiviteiten vervult hij een belangrijke rol. Met zijn deskundige en materiele hulp wordt de Kerstboom uit het bos gehaald en op het plein voor ’t Sprengenhus weer neergezet, voorzien van verlichting, en begin januari weer verwijderd. Bij IJsvereniging Laag-Soeren is hij al jaren bestuurslid en ook daar altijd bereid hand en spandiensten te verrichten. Sinds enkele jaren maakt hij ook deel uit van het bestuur van Soerens Belang, waar hij de financiën beheert. Hij stelt ook zijn terrein en opstallen regelmatig beschikbaar aan de brandweer voor oefening bij calamiteiten. Kortom iemand die zich met zijn mogelijkheden en capaciteiten belangeloos inzet voor de gemeenschap.

Bernard was aangenaam verrast met de nominatie op de bijeenkomst in de aula van Het Rhedens waarbij niet alleen de genomineerden en aanwezigen in het zonnetje werden gezet, maar ook alle vrijwilligers die (vaak anoniem) toch de smering zijn voor onze maatschappij.


Beste deelnemers van de app Veilig Soeren
29/11/2017

Beste deelnemers van de app Veilig Soeren,

De politie wil op vrijdagavond 15 december een avond organiseren om de wijk in te gaan.
Zie onderstaande uitnodiging.

Als u interesse heeft graag opgeven vóór 10 december via de mail van Veilig Soeren.

Personen die zich opgeven  zullen dan bij politie aangemeld worden en krijgen voor 15 december nog de nodige informatie.

Vriendelijke groet,

Namens Veilig Soeren
Ronnie Curré

 


Uitnodiging aan de leden van de buurtpreventie Laag-Soeren
29/11/2017

Wij willen u van harte uitnodigen om op vrijdag 15 december Laag-Soeren in te gaan (gezien onze bezetting vragen wij niet meer dan 20 deelnemers aan deze avond). Wij willen u door de ogen van een inbreker laten kijken: Waar klim ik omhoog en wat kan ik hiervoor gebruiken? Welke woning pik ik eruit? Zie ik buit liggen?..enz. Dit uiteraard met als doel om preventieadvies te geven. Wij zouden graag vanuit uw belangenvereniging circa 20 personen willen uitnodigen om samen met een medewerker van de politie de wijk in te lopen.

Wij zouden graag om 19.00 uur willen afspreken op de parkeerplaats van ‘t Sprengenhus. U zult worden voorzien van een geel hesje en het is wenselijk om een zaklampje mee te nemen.

Bij verschillende doorgaande wegen zijn inmiddels door de gemeente tekstkarren geplaatst om aandacht/ alertheid te vragen voor hetgeen wat vaak een onuitwisbare indruk op menigeen achterlaat: een woninginbraak! Deze tekstkarren worden de komende tijd gerouleerd tussen verschillende locaties nabij Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.

Hopelijk tot dan!

Graag wil ik nog wel aandacht geven aan de volgende website: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Op deze website vind je handige tips hoe je het risico op woninginbraak of diefstal kan beperken.

Met vriendelijke groet,

Taco Oostvogel
Brigadier
Wijkagent Dieren, Spankeren en Laag- Soeren
Taakaccenthouder verdovende middelen

 


Uitnodiging vervolg inwonerbetrokkenheid
24/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitnodiging Sociaal Café
15/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gezocht: Poelen in de Gemeente Rheden
04/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soerens Archief: Vraagbaak over het dorp
21/04/2017

Ontstaan uit de privéverzamelingen van Henk Nijborg en Aris Blankenspoor heeft het Soerens Archief de laatste jaren de rijke historie van Laag-Soeren gedocumenteerd. De geschiedenis van het dorp komt dan ook tot leven als je met de mensen van het archief praat. Veel is gedigitaliseerd zodat het ook gemakkelijk kan worden opgeslagen en als zodanig bruikbaar is voor vele doeleinden. Er wordt echter nog steeds interessant materiaal aangeboden. Zo’n 6 mannen en vrouwen zijn vrijwel elke dinsdagavond in ’t Sprengenhus bezig met het aanvullen en bijwerken van het archief. Met name met het digitaliseren van archieven van Soerenaren en verenigingen ligt nog steeds een flinke berg werk te wachten. Mensen die dan ook belangstelling hebben voor de geschiedenis van Laag-Soeren of iets hebben of willen doen met het digitaliseren zijn altijd welkom met een helpend handje. Daarnaast bent U tijdens de openingstijden natuurlijk welkom om een vraag beantwoord te krijgen of een en ander in te kijken, te controleren of Uw kennis van de Soerense historie uit te breiden. De medewerkers heten U van harte welkom. Tijdens de schoolvakanties genieten ook zij van een welverdiende vrije dinsdagavond.


SPELREGELS WHATSAPPGROEP VEILIG SOEREN
30/03/2017

Het is nog even wennen als zich plotseling een verdachte situatie in Laag-Soeren, daarom
hieronder de spelregels om zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
WhatsAppgroep Veilig Soeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HANDIGE WEETJES VAN DE WIJKAGENT
22/11/2016

 • Voor persoonlijk advies over inbraakpreventie kunt u mailen naar: stopinbraak@rheden.nl
  De gemeente Rheden zal dan zorgen dat er een preventie adviseur bij u thuis komt.
 • In Laag-Soeren zijn er What’s app groepen.
  Hoe meer aanmeldingen, hoe meer oplettende appers voor een veiligere buurt.
  U kunt zich opegeven via veiligsoeren@gmail.com
   
 • Bureau Dieren:
  Adres: Hogestraat 11, 6953 AN Dieren
  Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
   
 • Wijkagenten voor Dieren, Spankeren en Laag-Soeren:
  Richard Ticheloven, Herwin van der Sanden, Loes Ruitenbeek
   
 • 112:  voor dringende zaken
 • 0900 - 8844:  voor zaken die kunnen wachten, terugbelverzoeken, afspraak maken voor aangifte e.d. 
 • 0800 - 7000:  voor anonieme meldingen over gepleegde misdrijven
   

De politie is mede afhankelijk van uw input. Als er wat in uw wijk speelt, geef dit dan aan de politie door.
We proberen dan samen met u naar een oplossing te zoeken.


Met vriendelijke groet,

Loes RuitenbeekArchief