Document Dorpsschouw
04/02/2020

In onderstaand document treft u de stand van zaken uit de Dorpsschouw van Laag-Soeren aan.
Deze lijst is niet uitputtend. Op 29 januari jl. is het verslag aangeboden door voorzitter Egbert Timmer aan Marc Budel, dorpswethouder Laag-Soeren. 

Aanbieding verslag

Samen met de gemeente Rheden willen we zo veel als mogelijk zaken realiseren.

Dit werkdocument wordt door beide partijen continue geactualiseerd en gepubliceerd op de website.

U kunt als bewoner zaken rechtstreeks aandragen/indienen bij de gemeente via WhatsApp 06 103 284 90 of telefonisch (026) 49 76 911 of online via de website van de gemeente www.rheden.nl/Inwoners

Indien u niet bij de gemeente terecht kunt, dan kunt u uiteraard uw onderwerpen aandragen bij Soeren’s Belang via info@soerensbelang.nl

Wij ontvangen graag uw eventuele reacties. 

 Dorpsschouw Versie 4 feb. 2020

Recente UPDATES

4-2-2020 toegevoegd punt E15 Harderwijkerweg: verkeersdrempels.


 


30 november Dorpsschouw in Laag-Soeren.
22/11/2019

Op zaterdag 30 november wordt in Laag-Soeren een dorpsschouw gehouden op initiatief  van Soerens Belang en de Gemeente Rheden. Met dorpsgastheer Freddy v.d. Lee en wethouder Marc Budel wordt een rondwandeling gemaakt door het dorp. Inwoners kunnen hierbij aangeven wat hen stoort of verbeterd zou kunnen worden in hun leefomgeving. Men vertrekt om 10 uur vanaf ’t Sprengenhus. De route loopt via de Sprengenhof, van Kesterenhof, Talmaweg, Van Zwietenlaan, Boerhavelaan, Badhuislaan, Jut van Breukelerwaardlaan, Winternitzlaan, Jan Ligthartlaan, Harderwijkerweg, Eerbeekseweg en weer de Harderwijkerweg terug naar ’t Sprengenhus. Op voorhand heeft de commissie Dorpsschouw van Soerens Belang een aantal verbeterpunten geïnventariseerd. Ideeën en initiatieven vanuit de bevolking zijn van harte welkom tijdens deze schouw. Op deze manier wil men beter inzicht krijgen in de knelpunten, verbeterpunten en mogelijkheden in Laag-Soeren.     


Gevarieerde najaarsvergadering Soerens Belang
22/11/2019

Op maandagavond 18 november j.l. hield Soerens Belang haar najaarsvergadering in de zaal van De Harmonie in Laag-Soeren. Bij aanvang vroeg voorzitter Egbert Timmer stil bij het overlijden van Marinus van Eijbergen, erelid van de vereniging, voor wie een minuut stilte in acht werd genomen. Marinus heeft vele verdiensten voor Soerens Belang en Laag-Soeren. Vervolgens was het woord aan gastspreker wethouder Klomberg, die samen met Danielle Hunink zijn visie gaf op duurzaamheid en de opgave waarvoor de gemeente Rheden zich in dit verband geplaatst ziet. Veel is nodig om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Niet alleen opwekking van groene energie maar ook besparing van energie moeten bijdragen aan het voldoen aan de normen. Vragen uit de zaal zorgden voor het ontstaan van een uitwisseling van gedachten over de materie. Na de pauze was het de beurt aan de diverse commissies om de vergadering op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken. Daarbij kwamen het verkeer, de ontwikkelingen rond een nieuwe website voor Laag-Soeren, de omgevingsvisie buitengebied van de gemeente Rheden met daarbij het paspoort buitengebied Laag-Soeren aan de orde. Ook voor dorpsgerichte zaken als EHBO, AED, verkeersregelaars en de app Veilig Soeren werd een lans gebroken. Nieuws was de aankondiging van een dorpsschouw op zaterdag 30 november a.s., waarbij de inwoners werden opgeroepen hun aanmerkingen en ideeën op Laag-Soeren aan de rondwandelende delegatie kenbaar te maken. Tijdens de jaarlijkse verkiezing werd Mart van Tol gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2019 vanwege zijn veelzijdige inzet voor Laag-Soeren. Gedurende de avond was zoveel besproken dat er niets voor de rondvraag resteerde. Voorzitter Egbert Timmer deed nog een oproep aan mensen met belangstelling voor het bestuur van Soerens Belang zich te melden en sloot de avond tevreden af.  


Notulen Najaarsvergadering 2018
12/11/2019

De notulen van de Najaarsvergadering 2018 vind u op de website laag-soeren.nl

Graag verwelkomen wij u op de Najaarsvergadering 2019 aanvang 20.00u in de De Harmonie.
Inloop vanaf 19.30u.

Met vriendelijk groet,

Bestuur Soeren's Belang


Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2019
29/10/2019

Verkiezing Soerense Vrijwilliger 2019

Sinds 2014 wordt een Soerenaar of een groep vrijwilligers in Laag-Soeren die zich op bijzondere wijze inzet(ten) voor ons dorp tot vrijwilliger(s) van het jaar gekozen.

Voor de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar kunnen nominaties met motivatie worden ingediend via info@soerensbelang.nl of schriftelijk bij het bestuur.

Schriftelijk is mogelijk tot de pauze in de najaarsvergadering. Er wordt schriftelijk gestemd.


De Soerense vrijwilliger wordt door Soeren’s Belang voorgedragen voor de Vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden i.s.m. Radar Uitvoering Oost.


Najaarsvergadering 2019
29/10/2019

De Najaarsvergadering vind plaats op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in de De Harmonie te Laag-Soeren. Inloop vanaf 19.30 uur.

Deze najaarsvergadering is bij gelegenheid opengesteld voor alle dorpsbewoners.

Agenda

•             Opening
•             Notulen 12 nov 2018 *
•             Mededelingen
Pauze
•             Commissies – stand van zaken
•             Initiatieven in het dorp
•             Verkiezing vrijwilliger v/h jaar 2019
•             Rondvraag
•             Sluiting

Graag tot 18 november aanstaande.

Het bestuur van Soeren’s Belang,
Egbert Timmer, Bernard van Eijbergen, Britt Willems

--------------------------------------------
*De notulen vindt u vanaf 11 november 2019 op deze website
Voor een papieren exemplaar kunt u contact opnemen met het bestuur.

N.B. Van een groot aantal leden hebben wij geen (actueel) e-mail adres.
Geef s.v.p. tijdig uw (gewijzigde) e-mailadres door.


Paasvuur Laag-Soeren afgelast
16/04/2019

I.v.m. de aanhoudende droogte en de weersvooruitzichten is zojuist besloten dat het paasvuur in Laag-Soeren niet door mag gaan. Dit eigenlijk al verwachte besluit werd genomen door de burgemeester van de gemeente Rheden, en wordt uiteraard door organisator Soeren's Belang gerespecteerd. De organisatie is stilgelegd.

Daarmee vervalt ook de mogelijkheid snoeihout aan te leveren a.s. zaterdagmorgen.


ALV op maandag 15 april 2019
08/04/2019

Het bestuur van de vereniging Soeren's Belang nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2019, aanvang 20.00u.

Locatie: 't Sprengenhus
Inloop vanaf 19.30u

Graag tot 15 april a.s. in het ’t Sprengenhus.

Met vriendelijke groet,

Mart van Tol
Bernard van Eijbergen
Egbert Timmer

BIJLAGEN:  Uitnodiging ALV 2019  Notulen ALV 2018  Jaarverslag 2018

 


Zienswijze Gemeente Rheden inzake Lelystad Airport
22/02/2019

Bron: website Gemeente Rheden

Op 20 februari 2019 hebben wij (Gemeente Rheden) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gereageerd op het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Wij deden dat samen met andere Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland, de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Recron. De Gelderse partijen die de zienswijze steunen, vinden dat er eerst een gedragen oplossing moet worden gevonden tegen het laagvliegen. Tot die tijd kan Lelystad Airport wat hen betreft niet open.

Voor wethouder Gea Hofstede is het duidelijk. “Wij gaan niet akkoord met laagvliegen over onze gemeente. Dat benadrukken wij met deze zienswijze. Ik ben blij met de brede steun: wij verwachten het meeste effect als we samenwerken met de Provincie en veel andere gemeenten en organisaties.”  

Eerst meer duidelijkheid

In 2020 wordt Lelystad Airport opengesteld voor Europese vakantievluchten en bestemmingen rond de Middellandse Zee. “Veel Gelderlanders volgen de ontwikkelingen over de ingebruikname van vliegveld op de voet. Ze maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van laagvliegroutes op wonen, leven en natuur. Deze routes kunnen pas op zijn vroegst in 2023 worden aangepast bij een nieuw luchtruimbesluit”, aldus Hofstede. De Gelderse partijen vinden dat Lelystad Airport pas kan worden geopend als er een gedragen oplossing is voor het laagvliegen. Ook wij willen meer duidelijkheid over de impact van het Luchthavenbesluit en de Milieueffectenrapportage.

Evenwicht

Wij vinden dat er goed evenwicht moet zijn tussen toeristisch reisverkeer dat bijdraagt aan de Gelderse economie en een gezonde, veilige en schone leefomgeving voor onze inwoners.

Zorgvuldig en transparant proces

De Gelderse partijen zijn van mening dat een transparant en zorgvuldig proces rondom de besluitvorming van Lelystad Airport, waarbij de effecten op de woon- en leefkwaliteit helder zijn, is essentieel, ook voor Gelderland. Ze vinden dat de huidige regels voor participatie van decentrale overheden en andere betrokkenen niet goed aansluiten bij de huidige tijdsgeest en bij de intentie van de Omgevingswet. Zij pleiten voor nieuwe afspraken voor participatie van belanghebbenden bij besluiten over zaken als vliegroutes, luchthavens en luchtruimgebruik.

Zie ook: https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Zienswijze_Luchthavenbesluit_Lelystad?fbclid=IwAR36d1R5J5Z4Xp3t-1lU0Lcvp2HQlH-KmqMp5RT2ep41tROoN716rN5uJhE 


Stuur een zienswijze over Lelystad Airport - tm 21 februari 2019
15/02/2019

Zienswijze al ingediend?

Doe het snel want het kan nog maar tot en met 21 februari '19  Hebt u hulp nodig? Ga naar de website www.zienswijzelelystadairport.nl die met andere actiegroepen tegen laagvliegen is opgezet. Daar kunt u heel makkelijk een voorbeeldtekst gebruiken en indienen. 

WAAROM EEN ZIENSWIJZE INDIENEN?

Het is nog niet te laat

Het is twee voor twaalf. Over enkele maanden wil de minister een besluit nemen en dat kan zomaar betekenen dat we vanaf 2020 hier in Laag-Soeren en Oost-Nederland in de herrie komen te zitten. 

Uitslapen op zondagochtend? Een fijne wandeling op de Veluwe? Nooit meer in stilte. Want als Lelystad Airport opent met de laagvliegroutes, is het gedaan met de rust.

Het blijft belangrijk dat u uw stem laat horen tegen de plannen voor Lelystad Airport. Dat kan via deze website. 

Het is nog niet te laat. Reageer op de plannen die er op neerkomen dat tienduizenden vliegtuigen laag over onze mooie Veluwe laat vliegen. Met alle geluidshinder, uitstoot en negatieve gevolgen voor onze leefomgeving, het milieu en de natuur.


Bron: St. Red de Veluwe, zienswijze Lelystad Airport

Meer informatie: www.stichtingreddeveluwe.nl


Henk Bosman vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren
21/11/2018

Op de najaarsvergadering van Soerens Belang is Henk Bosman bekroond voor zijn inzet in het dorp en daarbuiten. Hij heeft ook een bijzondere staat van dienst in het dorpsleven. Zo is hij een van de bestuursleden van voetbalvereniging SCS, terwijl hij ook als scheidsrechter nog altijd actief is. 

Binnen het bestuur van de IJsvereniging Laag-Soeren behartigt hij de kantine, de website en de EHBO. Bij evenementen in het dorp als paasvuur, oranjefeesten en decemberactiviteiten verzorgt Henk bijna altijd de EHBO en regelt hij als coördinator de verkeersregelaars.

De EHBO is zijn grote passie. Indien enigszins mogelijk is Henk daarvoor beschikbaar. Ook voor alledaagse voorvallen als een gevallen fietser of iemand die in zijn duim gezaagd heeft. Henk heeft zich ingezet voor de AED bij ’t Sprengenhus en heeft er nu ook een zelf ter beschikking om te gebruiken bij evenementen.

Als voorzitter van de Dierense EHBO vereniging ‘doet’ hij ook regelmatig dienst bij evenementen als het IJsselfeest. In de laatste maanden van de basisschool in Laag-Soeren heeft Henk er nog een EHBO les gegeven voor de kinderen. Samen met Ellen Schut en Ronnie Curré heeft hij de app ‘Veilig Soeren’ opgezet, waarvan hij een van de beheerders is.

Dat is hij ook van de websites van ’t Sprengenhus, Laag-Soeren en de EHBO. Naast al deze activiteiten is Henk ook nog ‘gewoon’ mantelzorger. Kortom, Henk is iemand die de titel ‘vrijwilliger van het jaar’ terecht werd toegekend. Hij volgt daarmee Bernard van Eijbergen op die vorig jaar werd uitverkozen.  


Nieuwe fietsoversteek
09/11/2018

In het begin van het jaar zijn bewoners, Soeren's Belang en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan om de fietsoversteek op het kruispunt Harderwijkerweg-Van Zwietenlaan te verbeteren.

Het ontwerp is tijdens de bewoners inloopavond d.d. 23 oktober jl. gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een nieuw definitief ontwerp. De tekening treft u hier aan.

Om de oversteek te verbeteren wordt de rode fietsstrook vanuit Laag-Soeren, richting Dieren, doorgetrokken tot halverwege de verkeersdrempel. Daarnaast wordt de bocht waar het tweerichtingenfietspad aansluit op de Van Zwietenlaan aangepast zodat het fietspad beter zichtbaar wordt en de fietser comfortabel zijn/haar weg kan vervolgen. Ook de borden worden op verschillende plekken aangepast.

Op maandag 19 november a.s. starten de werkzaamheden. Deze duren 2 tot 3 dagen afhankelijk van het weer. Het verkeer wordt ter plaatse met verkeersregelaars geregeld.

 


 


Gevarieerde najaarsvergadering Soerens Belang
07/11/2018

Op maandagavond 12 november as. om 20.00 uur houdt Soerens Belang haar najaarsvergadering in de zaal van De Harmonie in Laag-Soeren. Vorig jaar hebben mensen van de provincie Gelderland de toenmalige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad op de vergadering uiteengezet. 

Inmiddels is er veel duidelijker geworden, veel ook niet en zijn standpunten en ontwikkelingen gewijzigd.

Het voorgenomen laagvliegen houdt ook de gemoederen in Laag-Soeren bezig.

Het bestuur van Soerens Belang heeft dit jaar de Stichting Red de Veluwe uitgenodigd om haar licht over de situatie te laten schijnen en haar activiteiten nader toe te lichten.

Na de pauze zijn er de mededelingen van het bestuur en vindt de inmiddels traditionele verkiezing van de vrijwilliger van het jaar plaats. Hierbij wordt schriftelijk gestemd.

Nominaties hiervoor met motivatie kunnen worden ingediend via info@soerensbelang.nl of bij het bestuur.

Deze vergadering is toegankelijk voor inwoners van Laag-Soeren.

Om de bestuurlijke continuïteit van de vereniging te waarborgen vraagt het zittende bestuur om versterking.

Zij die hieraan een bijdrage willen leveren worden opgeroepen zich te melden.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.    


Werkzaamheden Harderwijkerweg te Laag-Soeren
25/07/2018

Van Ooijen uit Gouda gaat in opdracht van de Gemeente Rheden de bovenlaag van het asfalt vervangen op de kruising aan de Harderwijkerweg, met de Prof. Huetlaan en Eerbeekseweg, te Laag-Soeren.

Tijdens deze werkzaamheden is dit kruispunt afgesloten voor al het verkeer vanaf maandagochtend 6-aug-2018, 07.00 uur tot woensdagavond 8-aug-2018, 18.00 uur.  Het verkeer wordt via de weg langs het Apeldoorns kanaal omgeleid. De woningen zijn wel te voet bereikbaar.

Bij slecht weer zou de planning gewijzigd kunnen worden. Zo nodig ontvangt u dan een nieuw bericht.

Uw huisvuilcontainer kunt u op de gebruikelijke manier aanbieden, wij zorgen ervoor dat deze door de ophaaldienst wordt geledigd.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, dhr. K. Kuipers via telefoonnummer 06 - 83976581 of met de toezichthouder van de gemeente Rheden dhr. J. v d Eerden, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50941054

Wij beseffen dat de werkzaamheden tijdelijk overlast veroorzaken en zullen er alles aan doen om deze zoveel mogelijk te beperken.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Van Ooijen Gouda.

R. de Bruin.


Brievenbussen in Laag-Soeren
02/05/2018

Eind maart werd Soerens Belang op de hoogte gesteld dat PostNL,  ondanks bezwaar van Soerens Belang, had besloten dat de brievenbussen bij ’t Sprengenhus en bij de Cruyshoevelaan 22, zouden verdwijnen en vervangen worden door een bus bij Prof. Huetlaan 2.

Met het oog op het Hof van Soeren vind Soerens Belang de bus bij ’t Sprengenhus essentieel en daarbij de bus aan de Cruyshoevelaan goed dekkend voor dat deel van Laag-Soeren. Na opnieuw aandringen kwam gisteren het besluit van PostNL mee te kunnen gaan in onze zienswijze, zodat de genoemde brievenbussen blijven.bestaan. De brievenbus aan de Badhuislaan zou wel verdwijnen.

Op grond van het eerdere besluit van PostNL is een flyer gemaakt die een dezer dagen in de bus valt. Daarin wordt gesproken over het vervangen van genoemde bussen door een. Dit is dus achterhaald.

Het bestuur van Soerens Belang.


Uitnodiging ALV Soerens Belang
31/03/2018

                    Het bestuur van de vereniging Soeren’s Belang nodigt haar leden uit voor de

                                                     Algemene Ledenvergadering

                                                                             op

                                            maandag 9 APRIL 2018 om 19.30 uur

                                                 in ‘t Sprengenhus te Laag-Soeren

                                                        Inloop vanaf 19.00 uur

Agenda

1. Opening

2. Notulen ALV d.d. 10 april 2017

3. Algemeen jaarverslag 2017

4. Bestuurlijke mededelingen 

 PAUZE                                                                                                                                                             

5, Financieel jaarverslag 2017 en de contributie en begroting 2018: 
    5,1    verslag kascommissie Ton Eikelboom en Petra Arentsen.
    5,2    vaststellen financieel verslag 2017;     
    5,3    benoemen nieuwe kascommissie: aftredend Petra Arentsen;       
    5,4    vaststellen contributie 2018;         
    5.5    vaststellen begroting 2018.

6. Verkiezing secretaris
    Voorzitter: Mart van Tol, secretaris a.i. Ilona Ozinga, penningmeester Bernard van Eijbergen.
    Reeds afgetreden Ilona Ozinga. 

   Voorstel van het bestuur is om Egbert Timmer te benoemen tot secretaris.
   Er wordt schriftelijk gestemd.

7. Actuele stand van zaken van diverse commissies

8. Rondvraag

9. Het bestuur streeft naar sluiting van de vergadering om 22.00 uur

Documenten
Documenten voor deze ALV , met uitzondering van het financieel jaarverslag, zijn te vinden op de website www.soerensbelang.nl
Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Mart van Tol, T 0313 842177 of mailen naar info@soerensbelang.nl voor een papieren versie.
Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl

Lid worden?
Op de hoogte blijven van wat er zoal speelt in Laag-Soeren en uw mening delen?
Lid worden is mogelijk voor aanvang van de ALV of via www.soerensbelang.nl..

Actualisering n.a.w. gegevens
Zijn er wijzigingen in uw adres, telefoon of e-mailadres gegevens? Graag dit doorgeven aan de secretaris van Soeren’s Belang via info@soerensbelang.nl of anderszins.

Graag tot 9 april a.s. in het ’t Sprengenhus.

Met vriendelijke groet,

Mart van Tol
Bernard van Eijbergen
 


Jaarverslag 2017
30/03/2018

Klik hier voor het Jaarverslag 2017 van de Vereniging Soerens Belang van 10 april 2017.

 


Notulen van de ALV van 10 april 2017
30/03/2018

Klik hier voor het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017.


Aan Burgemeester en wethouders en alle fracties in de Raad van de gemeente Rheden
27/01/2018

Het lijkt inmiddels vast te staan dat de basisschool in Laag-Soeren per 1 augustus a.s. wordt gesloten.

Dit heeft tot gevolg dat de kinderen van de basisschoolleeftijd veelal in Dieren naar school moeten. Daarbij stuiten we dan wederom op het al jarenlang bestaande probleem van het fietspad langs de Harderwijkerweg, dat ter hoogte van de van Zwietenlaan en de Boerhavelaan geen veilige aansluiting heeft op het fietspad naar Dieren. Daar moet worden overgestoken op een, zeker voor kinderen, levensgevaarlijk punt. Al met de huidige verkeersintensiteit op de Harderwijkerweg. Daar komt tegen de tijd dat de scholen weer beginnen bij, de voor Laag-Soeren zeker merkbare toename van het verkeer t.g.v  van de aanleg van de traverse in Dieren. Volgens plan wordt dan de Kanaalweg voor een langere periode afgesloten. Bij deze vragen wij U een, ook voor kinderen, veilige oversteekplaats te creëren voor fietsers langs de Harderwijkerweg ter hoogte van de Van Zwietenlaan/Boerhavelaan.

Op welke manier dan ook. Om de huidige situatie als levensgevaarlijk te bestempelen is niet overdreven. Wij kennen ook het gedrag van kinderen in het verkeer.

In het verlengde hiervan is ook de verlichting op het kruispunt Hardewijkerweg/Badhuislaan sterk voor verbetering vatbaar. Wij kunnen het billijken dat voor de huidige verlichting is gekozen, maar bij behoefte aan meer licht t.b.v. de veiligheid van de schooljeugd, zou dit moeten worden aangepast.

Omdat e.e.a. al bij aanvang van het nieuwe schooljaar klaar zou moeten zijn / in werking zou moeten treden, lijkt ons haast geboden. Het wachten op de komende verkiezingen in maart en de daaropvolgende volgende vorming van een (nieuwe) coalitie is te tijdrovend.

De ontwikkelingen noodzaken alle betrokkenen nu handelend op te treden.

Ik reken dan ook op een spoedige reactie.

 

Met vriendelijke groeten,

Mart van Tol,                                                                                                                                                          voorzitter Soerens Belang.                                                                                      


Basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren sluit
27/01/2018

Na jarenlang dapper pogen van ouders en medezeggenschapsraad om de basisschool ’t Schaddeveld enig perspectief te geven, heeft Scholengroep Veluwezoom nu aangegeven dat per 1 augustus a.s. de stekker er definitief uit gaat. Nadat enkele jaren geleden de onderbouw van de school verdween, was sprake van een selffulfilling prophecy. Elk jaar gaat groep 8 van school en het aantal leerlingen neemt daarmee af. Dit schooljaar zijn er nog 3 groepen, 6 t/m 8. Nu heeft Penta Rho een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief voor de school, en is tot de conclusie gekomen dat men moet adviseren de school per 1 augustus 2018 te sluiten en de betrokken ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een passend alternatief. Dit advies is direct bevordert tot voorgenomen besluit en als zodanig besproken met de mr. De ouders werden op een ouderavond geïnformeerd. De ouders en andere betrokkenen hebben er in ieder geval voor kunnen zorgen dat de kinderen tot dusver een prachtige schooltijd hebben gehad. Los daarvan hebben diverse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen nog onlangs aangegeven te staan voor tenminste openbaar onderwijs in elke kern van de gemeente Rheden. Voor zover het in de coalitiebesprekingen na 18 maart nog een item mocht zijn, lijkt de koers voor Laag-Soeren gelopen.    

 


Laag-Soeren sluit maand vol evenementen af met zaalvoetbal en goedbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie
27/01/2018

Ook in Laag-Soeren komt een eind aan een maand vol activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis en de overgang naar 2017. Dit was een maand met vele hoogtepunten in het alledaagse dorpsleven. Nauwelijks was Sinterklaas vertrokken of er werd met veel tam-tam en fanfare een kerstboom geplaatst voor ’t Sprengenhus. Nog diezelfde middag maakte Sprengenpodium feestelijk plaats voor “Kunst in de etalage”. Op het kerstconcert van Sempre Crescendo werd een gevarieerd repertoire aan Kerstmuziek ten gehore gebracht. Uiteraard was er gelegenheid mee te zingen. Vervolgens het traditionele Kerstschieten in de Harmonie met veel spanning en gezelligheid.  Het oude jaar werd afgesloten met de bekende oliebollen van SCS. Op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar was er weer het bekende snerttoernooi van SCS. ’s Morgens de jeugd en later de (wat) ouderen. De eerste prijs was dit jaar zeer toepasselijk voor “Rookworst”. Het team vanSuperboeren legde beslag op een prachtige 2e plaats. Met de gezellige Nieuwjaarsreceptie,  werden de festiviteiten afgerond. Ook hier was Sempre Crescendo weer duidelijk hoorbaar aanwezig.  Met hun muzikale begeleiding waren zij vaak de rode draad in het veelzijdige decemberprogramma. Deze middag keek Edwin Gerritsen op de van hem bekende en zeer gewaardeerde wijze terug op het jaar 2017. Een jaar van lief en leed voor Laag-Soeren. Wederom heeft Laag-Soeren de afgelopen maand laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Nog enkele dagen staat de kerstboom op het plein van ’t Sprengenhus als stille getuige van de afgelopen periode. Na zijn ontmanteling a.s. zaterdag pakt Laag-Soeren 2018 weer op. Een jaar waarin weer veel zal gebeuren, zoals de oplevering van de 2e bouwfase van het Hof van Soeren. En voor je het weet komen Sinterklaas, Kerstmis en 2019 weer op de kalender………


Bernard van Eijbergen wel genomineerd, niet verkozen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Rheden
27/01/2018

De enorme staat van dienst van Bernard was voor de jury aanleiding om hem uit vele kandidaten te nomineren voor de vrijwilligersprijs in de categorie volwassenen – individueel. Dit bevestigde dat zijn inzet niet alleen in Laag-Soeren wordt gewaardeerd. De prijs werd dit jaar toegekend aan iemand die intensief betrokken is bij het inloophuis in Dieren.

Op de najaarsvergadering van Soerens Belang werd Bernard van Eijbergen door de aanwezigen verkozen tot Vrijwilliger van het jaar in Laag-Soeren. Hij speelt dan ook een belangrijke rol in het dorpsleven. Hij is al vele jaren degene die elk jaar met zijn materiaal van een aangeleverde stapel hout een  mooi Paasvuur weet te bouwen. Voor het maken van de kar van zijn wijk voor de Oranjefeesten stelt hij graag de ruimte, gereedschap en waar mogelijk materiaal ter beschikking aan de bouwers, en is ook bereid om letterlijk de kar te trekken op de grote dag. Het feestterrein heeft hij dan al toegankelijk gemaakt. Ook in de Decemberactiviteiten vervult hij een belangrijke rol. Met zijn deskundige en materiele hulp wordt de Kerstboom uit het bos gehaald en op het plein voor ’t Sprengenhus weer neergezet, voorzien van verlichting, en begin januari weer verwijderd. Bij IJsvereniging Laag-Soeren is hij al jaren bestuurslid en ook daar altijd bereid hand en spandiensten te verrichten. Sinds enkele jaren maakt hij ook deel uit van het bestuur van Soerens Belang, waar hij de financiën beheert. Hij stelt ook zijn terrein en opstallen regelmatig beschikbaar aan de brandweer voor oefening bij calamiteiten. Kortom iemand die zich met zijn mogelijkheden en capaciteiten belangeloos inzet voor de gemeenschap.

Bernard was aangenaam verrast met de nominatie op de bijeenkomst in de aula van Het Rhedens waarbij niet alleen de genomineerden en aanwezigen in het zonnetje werden gezet, maar ook alle vrijwilligers die (vaak anoniem) toch de smering zijn voor onze maatschappij.


Gezocht: Poelen in de Gemeente Rheden
04/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPELREGELS WHATSAPPGROEP VEILIG SOEREN
30/03/2017

Het is nog even wennen als zich plotseling een verdachte situatie in Laag-Soeren, daarom
hieronder de spelregels om zo veilig en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
WhatsAppgroep Veilig Soeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HANDIGE WEETJES VAN DE WIJKAGENT
22/11/2016

 • Voor persoonlijk advies over inbraakpreventie kunt u mailen naar: stopinbraak@rheden.nl
  De gemeente Rheden zal dan zorgen dat er een preventie adviseur bij u thuis komt.
 • In Laag-Soeren zijn er What’s app groepen.
  Hoe meer aanmeldingen, hoe meer oplettende appers voor een veiligere buurt.
  U kunt zich opegeven via veiligsoeren@gmail.com
   
 • Bureau Dieren:
  Adres: Hogestraat 11, 6953 AN Dieren
  Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
   
 • Wijkagenten voor Dieren, Spankeren en Laag-Soeren:
  Richard Ticheloven, Herwin van der Sanden, Loes Ruitenbeek
   
 • 112:  voor dringende zaken
 • 0900 - 8844:  voor zaken die kunnen wachten, terugbelverzoeken, afspraak maken voor aangifte e.d. 
 • 0800 - 7000:  voor anonieme meldingen over gepleegde misdrijven
   

De politie is mede afhankelijk van uw input. Als er wat in uw wijk speelt, geef dit dan aan de politie door.
We proberen dan samen met u naar een oplossing te zoeken.


Met vriendelijke groet,

Loes RuitenbeekArchief