STRUCTUURVISIE KLEINE KERNEN
07/09/2016

Vanaf 28 april tot en met 8 juni 2016 heeft de ontwerpstructuurvisie Kleine Kernen ter inzage gelegen. Hierop zijn 9 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hadden zowel betrekking op De Steeg, Spankeren als Laag Soeren. Het college van B&W heeft op 22 juli jl. een besluit genomen over een voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling van de structuurvisie. Hierbij hebben zij overwogen om naar aanleiding van twee zienswijzen een aanpassing te doen op de onderdelen die betrekking hebben op de dorpen De Steeg en Laag Soeren. Het betreft twee tekstuele wijzigingen. Verder zijn een paar kleine tekstuele en grafische (kaartjes) aanpassingen gedaan. Deze hebben geen invloed op de strekking van de inhoud zoals die in het ontwerp van de structuurvisie zat.

De verwachting is dat de gemeenteraad het raadsvoorstel zal behandelen op de informatieavond van 20 september 2016. Tijdens deze informatieavond vindt een eerste bespreking plaats, waarbij raadsleden verdiepende vragen aan ons college kunnen stellen. Er vindt op deze avond nog geen besluitvorming plaats. Dit staat gepland voor 27 september 2016. Deze data zijn echter nog onder voorbehoud. De definitieve agenda en bijbehorende stukken zijn vanaf begin september te vinden via www.rheden.nl/gemeenteraad.

Zowel de informatieavond op 20 september als de raadvergadering op 27 september zijn openbaar.
Op de informatieavond is er ook de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken doe je meestal als je de gemeenteraad wat wilt meegeven en kan verschillende redenen hebben. Sommige mensen spreken in omdat ze het ergens niet mee eens zijn en anderen doen dat weer omdat ze iets goed vonden of omdat ze graag willen dat de gemeenteraad positief besluit. Mocht je willen inspreken (maximaal 5 minuten spreektijd) of nadere informatie over deze vergadering willen, dan kun je contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad, telefoonnummer (026) 49 76 266 of (026) 49 76 241. Je kunt een vraag of aanmelding om in te spreken onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer ook e-mailen aan griffie@rheden.nl.

De complete tekst van het Raadsvoorstel Kleine Kernen en de Zienswijzennota Kleine Kernen kunt u per mail aanvragen bij Soerens Belang (info@soerensbelang.nl).

 


Dorpskontakt
17/06/2016

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik hier voor een link naar de nieuwsbrief Dorpskontakt.  

 


MAAK BUURTDROMEN WAAR !
03/05/2016

Heb je een leuk, mooi of vernieuwend idee voor jouw buurt, jouw organisatie of zelfs jouw dorp in de gemeente RHEDEN? Levert het idee een positieve bijdrage aan de wijkbewoners of dorpsgenoten? Maar is er niet voldoende geld? Dien  jouw Buurtdroom dan in!

Crowdfundingplatform Geeferom en Radar Uitvoering Oost gaan samen met jou proberen de buurtdromen waar te maken. Via het gemeentelijk Innovatiefonds is er een bijdrage beschikbaar gesteld waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Hoe werkt het?

Heb je een idee dat je buurt mooier, beter en leefbaarder maakt dan maak je kans op een gemeentelijke bijdrage als je via Geeferom 50% van het benodigde bedrag bij elkaar inzamelt. Als dit lukt dan wordt de andere 50% door de gemeente aangevuld. Geeferom begeleidt initiatiefnemers in nauwe samenwerking met Radar.

Buurtdromen tot een maximum van 5.000 euro komen in aanmerking om begeleid te worden door Geeferom. De buurtdroomideeën kun je indienen via info@geeferom.nl of via MvBraam@radaruitvoering.nl.

VOORBEELD

‘Buurvrouw, ga je mee een hapje eten?’

In je wijk verkeren veel ouderen in een sociaal isolement. Er is bereidheid bij wijkbewoners om deze ouderen te helpen door een maandelijks georganiseerde ‘Eettafel’ te organiseren, waar voor de ouderen gekookt wordt.

Door deze "etentjes" ontstaat er meer contact tussen ouderen en andere wijkbewoners. Aan de Eettafel kom je meer over elkaar te weten en over de wijk. Kan je om hulp vragen of hulp geven. Ontstaan er misschien nieuwe activiteiten waarbij ouderen betrokken worden.

Voor het organiseren van de Eettafel heb je bijvoorbeeld een bedrag van € 600,- nodig. Crowdfund je via www.geeferom.nl € 300,- bij elkaar, dan legt de gemeente de andere € 300,- bij en kan de Eettafel van start.

Om de kosten beperkt te houden kun je als wijk misschien contact leggen met een school in de buurt en de leerlingen vragen de maaltijden te verzorgen. Op deze manier hebben de leerlingen een [maatschappelijke] ervaringsplek en worden ouderen voorzien van een ontmoetingsactiviteit en maaltijd.

Zo kan een ontmoetingsplek ontstaan voor het onderhouden van contacten of het leggen van nieuw contacten. En blijven ook geïsoleerde ouderen op de hoogte van wat er speelt in de wijk en in de gemeente.

Op www.geeferom.nl kun je meerdere initiatieven bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Iedereen die een mooie buurtdroom heeft en er van overtuigd is dat veel buurtbewoners hier plezier aan kunnen beleven, komt in principe in aanmerking om de buurtdroom met Geeferom en Radar waar te maken. Geeferom en Radar geven indieners van buurtdromen advies over de (on)mogelijkheden van crowdfunding en de richtlijnen om deel te kunnen nemen aan dit project. Er kunnen maximaal zes projecten gehonoreerd worden.

De ‘buurtdromers’ krijgen ter ondersteuning een workshop aangeboden die hen helpt hun droom te verwezenlijken.

Als voldoende mensen allemaal een (klein) bedrag inleggen, maak je samen de mooiste buurtdromen mogelijk. De gemeente werkt samen met Geeferom en Radar, waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Het idee kan van alles zijn. Een innovatief product, een maatschappelijk initiatief of een cultureel evenement. Het gaat om iets extra’s voor de buurt of stad waarvoor niet voldoende geld beschikbaar is. Om te zorgen dat het niet alleen bij een idee blijft, kan je via het platform www.geeferom.nl  geld inzamelen, je idee bekendmaken en je netwerk inzetten.

 

Ideeën indienen

Je kunt je buurtdroom indienen via info@geeferom.nl. Daarna volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek en toetsen wij samen met de indiener van de buurtdroom of het idee geschikt is en niet in strijd met de wet of openbare orde. Hierna zetten wij samen de campagne op om geld in te zamelen. Als de initiatiefnemer het beoogde bedrag haalt, wordt het idee uitgevoerd.

Voor meer informatie kun u informatie opvragen of ideeën indienen via info@geeferom.nl
MvBraam@radaruitvoering.nl en/of ikbuurtmee@rheden.nlArchief