Dorpskontakt
17/06/2016

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik hier voor een link naar de nieuwsbrief Dorpskontakt.  

 


UITNODIGING AAN ALLE SOERENAREN VAN DE KRACHTCOACH VAN RADAR
03/06/2016

Beste mensen,

In januari startte ik als Krachtcoach van Radar Uitvoering Oost en heb met velen van u al kennis gemaakt. Natuurlijk wil ik u ook graag een keer ‘terug’ uitnodigen. Komt u bij mij op de koffie of thee? Komt u buurtmaken?

Op woensdagavond 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur organiseer ik een inloopavond in de Oase in Dieren voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van de krachtcoach (of in de volksmond: de buurtcoach).

Na het bewonersonderzoek en de gesprekken met bewoners, organisaties en initiatieven zijn er volop plannen in ontwikkeling. Graag vertel ik over deze plannen en wat ik voor u of voor uw initiatief kan betekenen.  Op de inloopavond is ook Maud van Braam van het Loket Vrijwillige Inzet en Sociale Activering, zij presenteert het trainingsaanbod voor vrijwilligers. Daarnaast presenteren we het totale Radar-aanbod.

Graag zie ik u op woensdag 15 juni.

Met vriendelijke groet,

 

Dorette van Lieshout
Krachtcoach Dieren, Spankeren en Laag-Soeren


Bijeenkomst Masterplan Toerisme 6 juni 2016
03/06/2016

 


Inspraakavond Voorontwerp Bestemmingsplan voor Laag-Soeren
02/06/2016

                          MAANDAG 6 JUNI VANAF 19.30 UUR IN 'T SPRENGENHUS

 

Het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Rheden voor Laag-Soeren is vrijgegeven voor inspraak.

Derhalve is er een inloopavond gepland om inwoners de gelegenheid te geven om de analoge versie van dit voorontwerpbestemmingsplan in te zien.

Deze avond zal plaatsvinden op:

Maandag 6 juni vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in 't Sprengenhus te Laag-Soeren. Er is geen centrale presentatie, maar men kan binnen lopen en er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Namens de gemeente Rheden,

Mariska van Vorselen | Bestuurlijk juridisch medewerkster bestemmingsplannen
Gemeente Rheden | Domein Ruimte |Team Omgevingsplannen en Vergunningen


MAAK BUURTDROMEN WAAR !
03/05/2016

Heb je een leuk, mooi of vernieuwend idee voor jouw buurt, jouw organisatie of zelfs jouw dorp in de gemeente RHEDEN? Levert het idee een positieve bijdrage aan de wijkbewoners of dorpsgenoten? Maar is er niet voldoende geld? Dien  jouw Buurtdroom dan in!

Crowdfundingplatform Geeferom en Radar Uitvoering Oost gaan samen met jou proberen de buurtdromen waar te maken. Via het gemeentelijk Innovatiefonds is er een bijdrage beschikbaar gesteld waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Hoe werkt het?

Heb je een idee dat je buurt mooier, beter en leefbaarder maakt dan maak je kans op een gemeentelijke bijdrage als je via Geeferom 50% van het benodigde bedrag bij elkaar inzamelt. Als dit lukt dan wordt de andere 50% door de gemeente aangevuld. Geeferom begeleidt initiatiefnemers in nauwe samenwerking met Radar.

Buurtdromen tot een maximum van 5.000 euro komen in aanmerking om begeleid te worden door Geeferom. De buurtdroomideeën kun je indienen via info@geeferom.nl of via MvBraam@radaruitvoering.nl.

VOORBEELD

‘Buurvrouw, ga je mee een hapje eten?’

In je wijk verkeren veel ouderen in een sociaal isolement. Er is bereidheid bij wijkbewoners om deze ouderen te helpen door een maandelijks georganiseerde ‘Eettafel’ te organiseren, waar voor de ouderen gekookt wordt.

Door deze "etentjes" ontstaat er meer contact tussen ouderen en andere wijkbewoners. Aan de Eettafel kom je meer over elkaar te weten en over de wijk. Kan je om hulp vragen of hulp geven. Ontstaan er misschien nieuwe activiteiten waarbij ouderen betrokken worden.

Voor het organiseren van de Eettafel heb je bijvoorbeeld een bedrag van € 600,- nodig. Crowdfund je via www.geeferom.nl € 300,- bij elkaar, dan legt de gemeente de andere € 300,- bij en kan de Eettafel van start.

Om de kosten beperkt te houden kun je als wijk misschien contact leggen met een school in de buurt en de leerlingen vragen de maaltijden te verzorgen. Op deze manier hebben de leerlingen een [maatschappelijke] ervaringsplek en worden ouderen voorzien van een ontmoetingsactiviteit en maaltijd.

Zo kan een ontmoetingsplek ontstaan voor het onderhouden van contacten of het leggen van nieuw contacten. En blijven ook geïsoleerde ouderen op de hoogte van wat er speelt in de wijk en in de gemeente.

Op www.geeferom.nl kun je meerdere initiatieven bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie?

Iedereen die een mooie buurtdroom heeft en er van overtuigd is dat veel buurtbewoners hier plezier aan kunnen beleven, komt in principe in aanmerking om de buurtdroom met Geeferom en Radar waar te maken. Geeferom en Radar geven indieners van buurtdromen advies over de (on)mogelijkheden van crowdfunding en de richtlijnen om deel te kunnen nemen aan dit project. Er kunnen maximaal zes projecten gehonoreerd worden.

De ‘buurtdromers’ krijgen ter ondersteuning een workshop aangeboden die hen helpt hun droom te verwezenlijken.

Als voldoende mensen allemaal een (klein) bedrag inleggen, maak je samen de mooiste buurtdromen mogelijk. De gemeente werkt samen met Geeferom en Radar, waarbij inwoners via het principe van crowdfunding hun ideeën kunnen proberen te financieren.

Het idee kan van alles zijn. Een innovatief product, een maatschappelijk initiatief of een cultureel evenement. Het gaat om iets extra’s voor de buurt of stad waarvoor niet voldoende geld beschikbaar is. Om te zorgen dat het niet alleen bij een idee blijft, kan je via het platform www.geeferom.nl  geld inzamelen, je idee bekendmaken en je netwerk inzetten.

 

Ideeën indienen

Je kunt je buurtdroom indienen via info@geeferom.nl. Daarna volgt zo spoedig mogelijk een intakegesprek en toetsen wij samen met de indiener van de buurtdroom of het idee geschikt is en niet in strijd met de wet of openbare orde. Hierna zetten wij samen de campagne op om geld in te zamelen. Als de initiatiefnemer het beoogde bedrag haalt, wordt het idee uitgevoerd.

Voor meer informatie kun u informatie opvragen of ideeën indienen via info@geeferom.nl
MvBraam@radaruitvoering.nl en/of ikbuurtmee@rheden.nl


ACTUALISATIE BESTEMMINGSPLAN LAAG-SOEREN
13/04/2016

Het huidige bestemmingsplan voor het dorp Laag-Soeren is uit 2007. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is het wettelijk verplicht om de 10 jaar het bestemmingsplan te actualiseren. In een bestemmingsplan worden alle gebruiks- en bouwmogelijkheden van een bepaald gebied vastgelegd. Een bestemmingsplan bestaat uit een digitale verbeelding (plankaart) die samen met de regels weergeeft wat er juridisch gezien mogelijk is. Sinds 2010 zijn bestemmingsplannen geheel digitaal.

In het actualisatieplan zijn de huidige mogelijkheden van alle percelen het uitgangspunt en deze worden omgezet, aan de hand van de huidige wet- en regelgeving naar een nieuw digitaal bestemmingsplan. Het actualisatieplan heeft betrekking op het dorp Laag-Soeren, uitgezonderd het plangebied Laag-Soeren Oost (Nimmer Dor / Hof van Soeren).

Door de omzetting naar een digitale versie; gewijzigde wet- en regelgeving; inventarisaties van de bestaande situatie; ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar ontstaat er een geactualiseerd bestemmingsplan.

Voor de meeste percelen betekent dit niet direct dat er in het nieuwe bestemmingsplan allerlei veranderingen zijn in bouw- en/of gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Voor sommige percelen kan het echter wel een beperking van mogelijkheden geven of juist een verruiming.

Omdat eventuele gevolgen van veranderingen erg individueel kunnen zijn, raden we inwoners altijd aan tijdens de ter inzage legging van het bestemmingsplan even het plan via de website (www.ruimtelijkeplannen.nl)  te bekijken en/of op de inloopavond even langs te komen.   

Een herziening van een bestemmingsplan kent verschillende fase. Ten eerste zal het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor inspraak. In deze fase zal er een inloopavond worden georganiseerd en kunt u een reactie geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Vervolgens worden deze reacties verwerkt en volgt na de zomer van 2016 de fase waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In deze fase is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden beantwoord en samen met het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden worden aan de gemeenteraad. Zij stellen het bestemmingsplan vervolgens vast, waarna het vastgestelde plan ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunnen de indieners van de zienswijzen eventueel nog een beroep aantekenen bij de Raad van State.

Een globale planning:

 • Inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan: mei 2016
 • Periode om inspraakreacties te geven: mei – juni 2016
 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage : september 2016
 • Vaststelling door de gemeenteraad: januari 2017

Op de inloopavond die de gemeente eind april/begin mei gaat organiseren voor de structuurvisie, zal ook het nieuwe (nog in procedure te brengen) bestemmingsplan te bekijken zijn.

De verschillende fase en de inspraakmogelijkheden voor burgers en bedrijven worden bekend gemaakt via de gemeentelijke pagina in de Regiobode: de Rhedenaar.
In elke fase is het actualisatie plan digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Rheden. 


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van Soerens Belang
23/03/2016

Maandag 4 april om 20.00 uur houden wij de algemene ledenvergadering van Soerens Belang in
't Sprengenhus te Laag-Soeren. U bent vanaf 19.30 uur welkom, de koffie en thee staan dan klaar. 

 

                                                            AGENDA

1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering van 2 april 2015 (klik hier voor de notulen)

3. Financieel jaarverslag 2015
  
 - Verslag kascommissie
    - Benoeming nieuwe kascommissie

4. Terugblik en stand van zaken (klik hier voor de jaarverslag 2015)
    
Wat is er allemaal gebeurd in Laag-Soeren het afgelopen jaar en waar staan we nu (en hoe ziet
    de toekomst er uit)?

PAUZE

5. Nieuwe werkwijze Soerens Belang
    
Stemming bij handopsteken over voorstel wijziging statuten en nieuw huishoudelijk reglement

6. Bestuur
 
   - Aftredend en niet herkiesbaar: Marijke Hoeven, Machiel Wetselaar
    - Aftredend en herkiesbaar: Mart van Tol
    - Voorstel nieuw bestuurslid Bernard van Eijbergen
    - Schriftelijke stemming nieuw bestuurslid Bernard van Eijbergen

7. Rondvraag

                                                                      
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2015, de financiële jaarstukken 2015, het voorstel gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement zijn allen te vinden op www.soerensbelang.nl.

Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u voor een papieren versie bellen met Ilona Ozinga, tel.  0313 61 97 78 of 06 1380 1853. Vragen n.a.v. de verslagen kunnen van tevoren worden gemaild naar info@soerensbelang.nl 


Boekhouding 2015
23/03/2016

Klik hier voor  de Boekhouding 2015 van de Vereniging Soerens Belang.


Financieel jaarverslag Soerens Belang
23/03/2016

Klik hier voor  de Financieel jaarverslag van de Vereniging Soerens Belang.


Statuten Soerens Belang met wijzigingen
23/03/2016

Klik hier voor  statuten met wijzigingen van de Vereniging Soerens Belang.


Huishoudelijk reglement
23/03/2016

Huishoudelijk reglement van de vereniging Soerens Belang, gevestigd te Laag-Soeren.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4 april 2016.

 

1. Commissies / werkgroepen

1.1

De algemene ledenvergadering kan commissies of werkgroepen, niet ingesteld door de algemene ledenvergadering als bedoeld in art. 14 van de statuten en bestaande uit leden van de vereniging, welke commissies/werkgroepen willen bijdragen aan de doelstelling van de vereniging, toestemming geven om onder de naam van de vereniging te handelen. 

1.2

Een commissie / werkgroep kan onder de naam van de vereniging blijven handelen tot zij haar doel heeft bereikt of de algemene vergadering de verleende toestemming intrekt.

1.3

De algemene ledenvergadering kan de verleende toestemming onder meer intrekken indien de werkgroep handelt in strijd met de wet of indien de werkgroep/commissie naar haar mening

 1. de naam van de vereniging in diskrediet brengt;
 2. niet meer bijdraagt aan de doelstelling van de vereniging;
 3. persoonlijke belangen zwaarder laat wegen dan het gemeenschappelijk belang;

1.4

De algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging worden geacht om een werkgroep / commissie te steunen bij haar activiteiten indien zij daar om vraagt en er geen sprake is van de hiervoor in art. 1.3 genoemde feiten.

1.5

Elke commissie / werkgroep rapporteert tenminste eenmaal per kalenderjaar over de voortgang van de werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering, tenzij de algemene ledenvergadering anders heeft bepaald.

 

2. Het bestuur

2.1  Het bestuur biedt een juridisch kader en een platform voor de activiteiten van de leden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp.

2.2  Het bestuur verbindt zich tot;

a. het doorzenden van ingekomen informatie, naar de, bij dit onderwerp betrokken leden / commissies / werkgroepen en belanghebbenden.

b. het, tijdens de algemene ledenvergaderingen, zorg dragen voor de uitwisseling van informatie en deskundigheid.

 

3. Algemeen

Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden aangevuld en gewijzigd overeenkomstig bepaalde in artikel 22 van de statuten.

Het huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of met de intentie van de statuten.


Heemschut en de bescherming van monumenten
20/03/2016

                              Drs. Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Heemschut

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u, in samenwerking met de Vereniging "De Sociëteit" Velp, graag uit voor de jaarlijkse Oude Jan-lezing op

                       donderdag 14 april 20.00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp

Rond 1900 veranderde Nederland ingrijpend. Nieuwe bouwtechnieken verdreven de tot voor 1900 toepasselijke ‘streekeigen bouwtrant’. Omdat de overheid zich niet bezig hield met de zorg voor erfgoed, kwamen een aantal burgers en organisaties in het geweer. In 1911 leidde dat tot de oprichting van de Bond Heemschut.

Vanuit de Bond werd gepleit voor welstandsnormen bij gemeenten. Het zou uiteindelijk 50 jaar duren eer in 1961 de Monumentenwet van kracht werd, die overigens in juli 2016 opgaat in een nieuwe Erfgoedwet.

In zijn lezing gaat architectuurhistoricus Karel Loeff in op de historie van de organisatie Heemschut, de ontwikkelingen op erfgoedgebied door de decennia heen en wat burgers kan bewegen om bij te dragen aan de zorg voor de eigen omgeving.

Karel Loeff is voorzitter van de Commissie Cultuurhistorie Rheden-Rozendaal, die de colleges van B&W van beide gemeenten adviseert over alle zaken die het cultuurhistoriebeleid aangaan. Vanuit die rol zal hij ingaan op ons gemeentelijk erfgoedbeleid.

Hoe gaan we op een passende manier om met ons vele erfgoed? Wat zijn bedreigingen en kansen met betrekking tot behoud? In zijn historische schets laat de spreker zien dat erfgoed geen statisch gegeven is. Anno 2016 is de waardering van ons erfgoed wellicht groter dan ooit. Maar hoe verder?

Tijdens deze avond is er ruimte voor reflectie en discussie. Om erfgoed op de kaart te zetten en te houden.

Om praktische redenen vragen wij hier een entree van € 2,50, maar daarvoor bieden wij u koffie of thee en na afloop een glas wijn of jus d’orange aan.


Oproep om deel te nemen aan het inwonerspanel ‘Rheden Spreekt’
10/12/2015

De gemeente Rheden heeft zoals u weet een inwonerspanel geïnstalleerd. Op 14 december as. verschijnt hier de vragenlijst die gericht is op vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtwerk en algemene ondersteuning voor (oudere)  inwoners. Graag wil de gemeente weten wat u vindt van de voorzieningen die de gemeente Rheden samen met u heeft ingericht om inwoners te helpen zichzelf te redden. En ook om het makkelijker te maken anderen te helpen.
Met het geven van uw mening helpt u ons om de beste keuzes te maken. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om uw mening te geven en invloed uit te oefenen. Het invullen van de enquête neemt zo’n 10 minuten in beslag. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de belangrijkste onderzoeksresultaten en wat de gemeente daar vervolgens mee gaat doen.

Samenvattend:

 •  u kunt zich, als inwoner, of als organisatie, van de gemeente Rheden aanmelden via www.rhedenspreekt.nl
 • U krijgt als eerste de resultaten van elk onderzoek te zien en wat de gemeente doet met de uitkomsten.
 • U kunt zich op elk gewenst moment ook weer afmelden.

Wij hopen van harte dat u, als vrijwilliger of als organisatie van de gemeente Rheden, geïnteresseerd bent in deelname aan het inwonerspanel. Natuurlijk is ook uw achterban van harte welkom om deel te nemen aan het panel.

Met vriendelijke groet,

Margret Goossen
Projectondersteuner Sociaal Domein
Team Strategie en Ontwikkeling


TOEKOMST SOERENS BELANG
28/11/2015

Aan :         leden Soerens Belang

Van :         bestuur Soerens Belang

Datum :     28 november 2015

Betreft :     toekomst Soerens Belang

 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN 

In vervolg op de besprekingen tijdens de ledenvergadering van 23 november 2015 over de toekomst van Soerens Belang stellen wij voor om de Vereniging om te vormen tot een vereniging die een juridisch kader en een platform biedt aan activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Hiervoor is een statutenwijziging nodig die ter stemming wordt gebracht tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november 2015.  

De voorgestelde wijzigingen in de statuten zijn hieronder geel gemarkeerd dan wel doorgehaald in de oorspronkelijke tekst. De andere artikelen van de statuten blijven ongewijzigd.

De volledige tekst van de tot nu toe geldige statuten vindt u onder  BIJLAGE 6


                                            Voorgestelde statutenwijziging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De Vereniging in de voorgestelde vorm zal zich ten doel stellen de belangen in de ruimste zin van het woord van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners te behartigen. Dit doel wil de Vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Deze activiteiten kunnen zich richten op:

 • Woningen en andere bouwwerken
 • Verkeer
 • Groen
 • Sociale voorzieningen zoals school, cafe/restaurant, winkel
 • Sociale en sportactiviteiten

Het bestuur zal bestaan uit drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het juridisch kader zal inhouden:

 • Het aanvragen van vergunningen en subsidies in de gevallen waarin de verstrekker een juridische entiteit nodig acht. Voorbeelden:  vergunning voor het paasvuur en subsidies voor sociaal-cultureel werk (Soerens Archief, SACS, Soerens Eetgebeuren etc.).
 • De verstrekking van bijdragen uit het eigen vermogen voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Daarnaast zal het bestuur op de jaarlijkse vergadering fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie en deskundigheid tussen verenigingen, werkgroepen en commissies.  De uitwisseling van informatie en deskundigheid zal ook plaatsvinden via de website van de Vereniging.  

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor:

 • het initieren en ondersteunen van activiteiten
 • het oprichten van commissies of werkgroepen
 • het optreden als klankbord richting gemeente en andere (semi)overheidinstanties
 • het inhoudelijk reageren op de binnenkomende post.

Voor bovenstaande punten probeert het bestuur geinteresseerde inwoners te vinden die al dan niet in commissieverband aan de slag willen.

In de nieuwe situatie zal het initiatief voor activiteiten bij de inwoners van Laag-Soeren liggen.  Werkgroepen en commissies zullen zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten.  Als  ze het wenselijk of nodig vinden kunnen ze de leden van de Vereniging raadplegen en/of informeren.

 

ACHTERGROND VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Zoals bekend is de afgelopen jaren de belangstelling voor de Vereniging Soerens Belang steeds meer afgenomen. Daarom hebben wij als interimbestuur tijdens de ledenvergadering van 2 april 2015 drie vragen gesteld die wij met de leden en met verenigingen/werkgroepen wilden beantwoorden:

 1. Heeft Soerens Belang wel bestaansrecht anno 2015?
 2. Hoe groot is de behoefte aan een belangenvereniging?
 3. Wat is de functie van Soerens Belang?     

Om de discussie te structureren hebben wij vier opties opgesteld (Bijlage 1). Op 17 november 2015 hebben wij de consequenties van deze opties besproken met een afgevaardigden van commissies en werkgroepen (Bijlage 2). Op basis van de uitkomsten van deze discussie (Bijlage 3) heeft bestuurslid Machiel Wetselaar een brief geschreven (Bijlage 4) die hij voorgelezen heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015. Op 23 november zijn in drie groepen opnieuw de consequenties van de vier opties  besproken.
Op basis van deze laatstgenoemde bespreking (Bijlage 5) hebben de leden op de vergadering van 23 november de volgende voorkeuren uitgesproken:

Belangenbehartiger pur sang          2          (0+1+1)
Opheffen                                                 4          (3+0+1)
Juridisch vehikel                                  30        (11+7+12)
Programmaraad                                   2          (1+1+0)


BIJLAGE 1
28/11/2015

Vier opties voor Soerens Belang opgesteld door het bestuur van Soerens Belang  

1) Belangenbehartiger pur sang

Soerens Belang is harder nodig dan ooit en moet zich keihard inzetten om de leefomgeving van alle inwoners van Laag-Soeren te behouden en zonodig te verbeteren. Zeker met al die plannen van de gemeente, waarbij burgerparticipatie het stopwoordje is zodat ze zelf achterover kunnen leunen. We moeten alles scherp in de gaten houden en zorgen dat iedereen op de hoogte is. Natuurlijk kan dat niet met anderhalve man en een paardenkop! We herstellen het negenkoppige bestuur in ere, kandidaten genoeg, en we gaan er met een gemotiveerde ploeg tegenaan!

2) Opheffen
Een belangenvereniging zoals Soerens Belang is niet meer van deze tijd. De gemeente betrekt tegenwoordig overal burgers / inwoners bij. En anders zijn de inwoners zelf mondig en actief genoeg om van zich te laten horen. Het is niet voor niets dat er al jarenlang problemen zijn met het vinden van bestuursleden.

3) Juridisch vehikel
De functie van Soerens Belang is niets meer of minder dan die van een rechtspersoon. Een rechtspersoon die een pot geld beheert, verantwoording daarover aflegt aan de leden en subsidie en vergunningen aanvraagt zodat er wat gezellige activiteiten door commissies en werkgroepen uitgevoerd kunnen worden. Dat werk moet met 3 tot 4 bestuursleden toch gemakkelijk te doen zijn? Niet zeuren, het echte werk wordt immers gedaan door de leden van commissies en werkgroepen en die functioneren helemaal zelfstandig. De naam belangenvereniging is nog van vroeger, maar daar hoven we  verder niets meer mee.

4) Programmaraad?                                                                    
Soerens Belang, Sprengenhus, Ons Dorpshuis, verenigingen, stichtingen, werkgroepen … een fantastische hoeveelheid initiatieven in een dorp met 340 huishoudens. Allemaal vissen ze in dezelfde vijver en hebben ze dezelfde problemen: vrijwilligers voor het bestuur zijn niet of nauwelijks te vinden. Dat moet anders! Laat Soerens Belang een paraplu vormen waar alle activiteiten onder hangen. Elke activiteit levert een bestuurslid, dat bestuur zorgt voor afstemming van de activiteiten op dorpsniveau, voor  de begroting en verdeling van het geld.


BIJLAGE 2
28/11/2015

Vier opties en hun consequenties, opgesteld door het bestuur van Soerns Belang en besproken tijdens de bijeenkomst met commissies/werkgroepen op 17 november 2015

1) Belangenbehartiger pur sang - AFGELOPEN 8 JAAR NIET HAALBAAR GEBLEKEN

Bestuur: veel actieve bestuursleden nodig, minimaal 9 zoals in de statuten vermeld. Het dagelijks bestuur  en de overige bestuursleden zijn volledig op de hoogte van alle voor Laag-Soeren relevante ontwikkelingen op alle domeinen van de gemeente Rheden (en Brummen), provincie Gelderland, Rijksoverheid en Stadsregio KAN, het beleid en de activiteiten van de Vereniging Kleine Kernen, het Waterschap, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, zorg- en welzijnsorganisaties, scholengroep Veluwezoom, culturele organisaties, woningbouwcorporaties Sprengenland en Vivare, etc. …. Zij verdelen de taken en stellen met elkaar prioriteiten en verwerven/beschikken over de benodigde deskundigheid.

Activiteiten: er is de mogelijkheid om de organisatie en uitvoer van activiteiten te ondersteunen en desgewenst nieuwe activiteiten te initiëren.

Financiën: het bestuur moet proberen nieuwe geldbronnen aan te boren (fondsen, subsidies, sponsors).

Leefbaarheid: grote kans op het voortbestaan van traditionele activiteiten. Contacten met gemeente, provincie en koepelorganisaties zijn makkelijker te managen. Het signaleren en oppakken van  problemen in de leef-en woonomgeving kan relatief vlot. De belangenbehartiging wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

Risico's: de verwachtingen zijn erg hoog terwijl een groot bestuur en grootschalige aanpak niet automatisch tot succes leiden.

2) Opheffen - HAALBAAR

Bestuur: geen terugkerend gedoe meer om bestuursleden te vinden en er is geen sprake meer van een schijnbestuur dat slechts op de winkel past.

Activiteiten: het voortbestaan, de organisatie en uitvoering  van de activiteiten ligt bij de commissies.

Financiën: activiteiten die nu onder Soerens Belang vallen moeten een andere juridische paraplu vinden of stoppen.

Leefbaarheid:  leefbaarheid in met betrekking tot de leef- en woonomgeving, de   belangenbeharting en de contacten met gemeentes, provincie, Rijksoverheid enz. ligt bij de individuele Soerenaar.

Risico's: Weg = weg, een doorstart zal lastig zijn.

3) Juridisch vehikel - HAALBAAR

Bestuur: 3 bestuursleden nodig, voorzitter, secretaris, penningmeester.

Activiteiten: organisatie en uitvoer van de bestaande activiteiten ligt uitsluitend bij commissies/werkgroepen, het bestuur vraagt op verzoek subsidies en vergunningen aan; het bestuur initieert en ondersteunt de organisatie en uitvoer van activiteiten NIET.
Nieuwe initiatieven van de bewoners/leden kunnen onder voorwaarden onder de juridische paraplu plaatsvinden. Als er concrete vragen komen van bijvoorbeeld de gemeente om ergens over mee te denken gaat het bestuur op zoek naar belangstellenden; indien die er niet zijn gaat het over.

Financiën: de financiering van activiteiten, bijvoorbeel door het aanvragen van subsidie, is veilig gesteld.

Leefbaarheid: de voortgang van traditionele activiteiten is min of meer gewaarborgd. De leefbaarheid in brede zin met betrekking tot de leef- en woonomgeving, de   belangenbeharting, de contacten met de gemeente, provincie, Rijksoverheid enz. ligt bij de individuele Soerenaren. De gemeente, provincie enz. is immers tegenwoordig laagdrempelig, problemen kunnen direct door individuele Soerenaren of bijvoorbeeld actiegroepen worden aangekaart , bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen voelt de burger zich steds meer betrokken en wordt hij er ook bijbetrokken.  

Risico's: problemen worden te laat gesignaleerd, sommige commissies, zoals de verkeerscommissie zouden misschien stoppen omdat zij niet meer ervaren namens Laag-Soeren te spreken.

4) Programmaraad - NAAR VERWACHTING MOEILIJK HAALBAAR

Bestuur: de grootte van het bestuur is afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen en initiatieven. Per saldo zullen er in Laag-Soeren minder bestuursleden nodig zijn.

Activiteiten: een gezamenlijke programmaraad zorgt voor goed op elkaar afgestemde activiteiten, het aanbod van activiteiten kan op die manier geoptimaliseerd worden. De organisatie en uitvoering van de activiteiten ligt bij een gezamenlijke vrijwilligerspool.

Financiën: de consequentie zou kunnen zijn dat op termijn een pot geld onderling verdeeld moet worden. Of dit wel of niet daadwerkelijk zou lukken is op dit moment niet duidelijk .

Leefbaarheid: voortgang van traditionele activiteiten lijkt gewaarborgd. Daarnaast kan het leiden tot grotere betrokkenheid bij elkaars activiteiten of tot het meer focussen op vooral eigenbelang.

Risico's: stichtingen/verenigingen/commissies/werkgroepen willen/kunnen niet altijd verder kijken dan naar hun eigen belang.


BIJLAGE 3
28/11/2015

Aanvullingen op de “Vier opties en hun consequenties” ingebracht door leden van commissies en werkgroepen tijdens de bijeenkomst van 17 november 2015.
Tussen haakjes staat het aantal mensen dat zich voor die optie heeft uitgesproken.

Aanvullingen op de optie Pur sang (8)

 • Bestuursleden zijn langdurig verbonden aan de vereniging
 • Het bestuur is altijd op tijd op de hoogte van alles en handelt pro-actief
 • Bij een kleiner bestuur bestaat er meer kans op ”koninklijk  gedrag”
 • Deze optie versterkt de sociale cohesie
 • Deze optie biedt voldoende deskundigheid en tegengeluid als het nodig is
 • Mogelijke variant overwegen, mèt werkgroepen en commissies
 • Deze optie is prima als er maar prioriteiten worden gesteld en aan belangrijke  thema’s wordt  gewerkt zoals verkeer, school, vergrijzing
 • Deze optie kan wel, maar dan moet er meer promotie voor worden gemaakt en er moeten meer Soerenaren bij worden betrokken, misschien via de wijkhoofden

Aanvullingen op de optie Juridisch verhikel (2)

 • Mogelijk einde Verkeerscie en paasvuur
 • “NEE”-schreeuwers krijgen de overhand bij penibele kwesties
 • Geen orgaan dat op de hoogte is van alle ontwikkelingen à kans dat je te laat bent
 • Gaat ten koste van sociale cohesie
 • Kan onder voorwaarden een paraplufunctie hebben
 • Moet intern en extern het aanspreekpunt zijn voor subsidies, verdeelt de subsidies

Opheffen (0)

 • Geen aanvullingen (niemand heeft voor deze optie gekozen)

Programmaraad (0)

 • Geen aanvullingen (niemand heeft voor deze optie gekozen)


BIJLAGE 4
28/11/2015

Brief geschreven door Machiel Wetselaar en door hem voorgelezen op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015

Beste leden,

Vanavond zijn we bijeen om de toekomst van Soerens Belang te bekijken. Vorige week hebben we al een soortgelijke sessie gehad met mensen die actief zijn in stichtingen, verenigingen, commissies en werkgroepen in Laag-Soeren. We begonnen toen de avond met de vraag “Welke optie heeft intuïtief je voorkeur?”. Er waren vier opties en tot mijn verbazing kozen de meesten voor Belangenvereniging Pur Sang (…). In de aansluitende onrustige nacht heb ik mij suf liggen piekeren waarom de meesten voor deze optie hadden gekozen. Hoe konden ze deze optie kiezen terwijl de afgelopen acht jaar bijna een permanente zoektocht naar bestuursleden is geweest?

De meesten van u zijn opgegroeid, of hebben jarenlang geleefd met een groot bestuur van Soerens Belang. Een bestuur dat overal van op de hoogte was, bij bijna alle activiteiten in het dorp aanwezig was, aanspreekspunt was voor bewoners voor van alles en nog wat, initiatief nam en veel dingen regelde, overigens met wisselend succes naar ik begrijp. In de jaren ‘80 en ‘90 was dit mogelijk en waarschijnlijk ook nodig. Maar de wereld is veranderd, de overheid is veranderd, het dorp is veranderd, de inwoners zijn veranderd. Ik noem een aantal veranderingen: 

 • Op demografisch gebied

  • In 1970 waren er ruim 1.200 inwoners, nu nog ruim 800. En als we voor een eerlijke vergelijking geen rekening houden met het landgoed, dan zijn het er eigenlijk nog maar 750.

  • Het aantal mensen van 25 tot 44 jaar is meer dan gehalveerd, van 249 in 1995 tot 119 in 2014. Het aantal 65-plussers is bijna verdubbeld, van 129 naar 222.

 • Op economisch gebied 

  • Het aantal tweeverdieners is gestegen, in de meeste gezinnen werken tegenwoordig zowel vader als moeder.

  • Daardoor zijn we welvarender, hebben we meer geld en meer auto’s en zij we mobieler. Dus maken we meer gebruik van de mogelijkheden buiten het dorp, zoals een sportschool of deelname aan andere vrijetijdactiviteiten. 

 • Op sociaal-cultureel gebied

  • We zijn individueler geworden: “Ik doe mee als het mij uitkomt en als ik er iets aan heb. Ik heb geen zin om me op voorhand ergens lang aan te verbinden.” We kunnen het leuk vinden of niet, maar dit is de realiteit.

  • De prestatiedruk is hoger dan ooit. We moeten van alles, goed werk leveren, een levendig sociaal leven, gezond leven. Ouders zijn veeleisender, ze willen het beste voor hun kind, ook al moeten ze hiervoor reizen.

  • Winkeltijden zijn verruimd, we kunnen tegenwoordig 7 dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat boodschappen doen.

 • Op technologisch gebied

  • Door het gebruik van smartphones, internet en sociale media zijn we sneller en beter op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt en hier willen wij – in elk geval de jongeren – dan ook aan meedoen.

  • Hierdoor kunnen we sneller direct contact maken met medewerkers van de gemeente of andere instanties.

 • Op politiek gebied

  • De gemeente is laagdrempeliger dan ooit  en heeft allerlei meldpunten en loketten en mogelijkheden voor burgerinitiatieven.

  • Bij grote veranderingen doet de gemeente tegenwoordig altijd aan burgerparticipatie. Denk aan de herinrichting van de Harderwijkerweg, de ontwikkeling van het bestemmingsplan Nimmer Dor en nu de lopende Structuurvisie.

De gevolgen van deze veranderingen hebben we allemaal ondervonden in de afgelopen jaren. Winkels en ondernemers zijn verdwenen, de school heeft nog maar 30 kinderen, de voetbalclub nog maar 1 elftal, het aantal leden van Soerens Belang daalt en de gemiddelde leeftijd stijgt zoals ook blijkt uit de opkomst bij vergaderingen van Soerens Belang …

Blijkbaar hecht de jongere garde minder waarde aan een belangenvereniging. Misschien hebben ze het idee dat zij in de huidige omstandigheden met de huidige hulpmiddelen prima in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen. Dat ze daar geen belangenvereniging meer voor nodig hebben. Dat ze indien nodig snel de nodige medestanders om zich heen kunnen verzamelen. Dat het een illusie is dat één vereniging in alle situaties alle verschillende individuele belangen kan vertegenwoordigen.

De wereld is veranderd, maar het enige dat niet veranderd lijkt te zijn, zijn de verwachtingen die onze leden van het bestuur hebben. Ook al bestaat het bestuur uit anderhalve man/vrouw en een paardenkop.
Impliciet en expliciet voel ik deze druk al zo lang ik hier naar toe ben verhuisd in  2006 en de laatste 1,5 jaar voel ik het nog iets meer als bestuurslid. In het recente verleden is een poging gedaan om Soerens Belang om te vormen tot een vereniging met een klein bestuur bijgestaan door werkgroepen. Maar verder dan de Verkeerscommissie en de Paasvuurcommissie – die al bestonden – is het niet gekomen. Naar mijn idee is het niet realistisch om te verwachten dat er ooit nog een groot bestuur komt dat als vanouds aan het werk gaat. Deze tijd is voorbij, het is niet realistisch om te denken dat dit terug komt. De wereld is veranderd en de vraag is: hoe gaan we hier mee om?

Toen de zon al bijna opkwam na die onrustige nacht besefte ik dat wij de verkeerde aanpak hadden gekozen en de verkeerde vraag hadden gesteld. We zijn hier bijeen omdat we de belangenvereniging pur sang in de huidige tijd en onder de huidige omstandigheden niet meer voor elkaar krijgen. En misschien hoeft dat ook niet meer omdat er andere wegen en mogelijkheden zijn.

De vraag die wij u vanavond voorleggen is:  “Naar welke van de drie opties gaat uw voorkeur uit: juridisch vehikel, opheffen of programmaraad?”. Ik wens u veel wijsheid toe.


BIJLAGE 5
28/11/2015

Aanvullingen op de “Vier opties en hun consequenties”. De aanvullingen zijn ingebracht door de leden van Soerens Belang tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015.
Tussen haakjes staat het aantal leden dat zich voor die optie heeft uitgesproken.

Groep Marijke

Pur sang (1)

 • Past niet meer in deze taak versus basistaak van Soerens Belang
 • Ton Eikelenboom: maar commissies moeten wel aangestuurd worden

Opheffen (0)

 • Geen aanvullingen

Juridisch vehikel (7)

 • Blijft vereniging met dagelijks bestuur, statuten en twee keer jaarvergadering
 • Commissies blijven, kunnen er meer worden, zij rapporteren tijdens de jaarvergaderingen
 • Commissies per aandachtsgebeid en beleidsonderwerp
 • Wordt geïnitieerd door bestuur en leden
 • Zichtbaarheid belangrijk

Programmaraad (1)

 • Geen aanvullingen

 

Groep Machiel

Pur sang (0)

 • Niet haalbaar
 • Gemeente heeft wel een postbus en aanspreekpunt en daarmee (valse?) legitimatie voor haar handelen (verlengstuk gemeente?)

Opheffen (3)

 • Gemeente heeft geen postbus en aanspreekpunt en daarmee (valse?) legitimatie voor haar handelen
 • Iedere inwoner kan individueel naar de gemeente stappen, of met een burgeriniatief van gelijkgestemden
 • Mogelijk is het verkrijgen van subsidie lastiger
 • Mogelijk gaat kennis verloren, bijv. waar/bij wie moet je zijn?

Juridisch vehikel (11)

 • Eigenlijk een slapende vereniging
 • Geen belangenbehartiging (…) meer bij de gemeente
 • Commissies/werkgroepen zijn niet haalbaar gebleken, met uitzondering van de verkeerscommissie
 • Variant: wel als postbus blijven functioneren, post scannen en verdelen onder belangstellende inwoners

Programmaraad (2)

 • Heb je hiervoor (organisatie en afstemming sociale activiteiten) Soerens Belang nodig?
 • Mogelijk verdelen van geld over de verschillende sociale activiteiten

 

Groep Ilona/Mart

Pur sang (1)

 • Geen aanvullingen

Opheffen (1)

 • Geen aanvullingen

Juridisch vehikel (12)

 • Coordinerend orgaan met een bestuursfunctie, zij worden gevoed door een programmaraad

Programmaraad (0)

 • Ideaalbeeld

 

Algemene conclusies van deze groep:

 • Moet iets worden tussen juridisch vehikel en programmaraad
 • Initiatief moet liggen bij Soerenaren zelf
 • Zorgen dat je elkaar (commissies/verenigingen/stichtingen/activiteiten) niet voor de voeten loopt
 • Moet soort coördinatiegroep/coördinatieraad komen
 • Er moet dan wel een goed digitaal kanaal komen waarmee je communiceert met het dorp. Wat doet je met mensen die nix met internet hebben (ouderen)?

Het uitgangspunt voor de nieuwe vorm moet de KNELPUNTEN zijn, nl.:

 • Financiering Sprengenhus
 • Voortbestaan school
 • Integratie nieuwe mensen (o.a. Hof van Dieren) in het dorp
 • Financiering/voortbestaan van verenigingen (bijv. SCS) en activiteiten


BIJLAGE 6
28/11/2015

Klik hier voor een pdf met de huidige statuten van de Vereniging Soerens Belang.


HET SOERENSE EETGEBEUREN IS GEKOZEN TOT SOERENSE VRIJWILLIGER 2015
25/11/2015

De leden van Soerens Belang hebben op 23 november jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering
het SOERENSE EETGEBEUREN gekozen tot Soerense Vrijwilliger 2015.

Thea van den Brink, Reina Nieuwland, Geke Braaksma, Paula Kempenga en Inge Steijntjes zorgen
al sinds 2012 dat in ’t Sprengenhus elke maand een 3-gangenmaaltijd wordt geserveerd aan 25 Soerenaren, die zich daarvoor kunnen inschrijven. Voor de kerstmaaltijd dat uit een lopend buffet bestaat kunnen zich zelfs 30 Soerenaren inschrijven.

De vrijwilligsters van het Eetgebeuren verzetten heel wat werk voordat ze een 3-gangenmaaltijd
uit kunnen serveren:  financiën bijhouden, vergaderen, menu’s uitzoeken, inkopen doen, tafels dekken,
de gasten ontvangen, etc. En last but not least nà de maaltijd alles weer opruimen.

Het samen genieten van een maaltijd is een doorslaand succes dat in een grote sociale behoefte voorziet. Regelmatig wordt een wachtlijst aangehouden omdat het aantal aanmeldingen de beschikbare couverts overtreft. Kortom, een uitstekend initiatief met een grote positieve uitstraling!

Het Soerense Eetgebeuren wordt voorgedragen als kandidaat voor de vrijwilligersprijs van de gemeente Rheden. Deze prijs wordt op 23 januari 2016 door de gemeente uitgereikt in Theothorne.

Voor meer info zie: www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden/vrijwilligersprijs

Het bestuur van de Vereniging Soerens Belang,  

Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol, Machiel Wetselaar


VACATURE SOERENS BELANG
19/03/2015

Op de ALV van Soerens Belang van 2 april as. is één van de agendapunten het aftreden van Sjouck Bakker-Renema. Het is ons niet gelukt een opvolger te vinden voor Sjouck.

Met slechts 4 overblijvende bestuursleden, waarvan 2 van meet af aan bij hun kandidaatstelling hebben aangegeven zich als crisisbestuurslid aan te melden, komt het voortbestaan van Soerens Belang in zwaar weer.

Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle inwoners van Laag-Soeren: heeft u wat tijd over, neem dan persoonlijk, per mail of telefonisch contact met ons op. We zullen u graag meer vertellen over Soerens Belang en wat de bestuursleden van Soerens Belang doen.  

Alvast bedankt dat u met ons mee wilt denken!

Sjouck Bakker-Renema, Marijke Hoeven, Ilona Ozinga, Mart van Tol en Machiel Wetselaar.

 

Secretariaat Soerens Belang:

Tel.:         0313 619778 of 06 13801853

Mail:        info@soerensbelang.nlArchief